Generelt om indretning

De omgivelser, vi befinder os i, når vi udfører vores daglige arbejde, har stor betydning for vores trivsel og sikkerhed på virksomheden.

omgivelser.jpg

Læs mere om reglerne for arbejdsstedets indretning på faste arbejdspladser, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Fakta
I Træ- og Møbelindustrien er der især seks forhold i omgivelserne, som har stor betydning i forhold til vores daglige trivsel:
 • Træstøv og dampe fra organiske opløsningsmidler
 • Støj fra maskiner
 • Indeklimaet herunder ventilation
 • Forhold omkring det tekniske udstyr (maskinbeskyttelse)
 • Lysforhold
 • Intern transport

Træstøv og dampe

I Træ- og Møbelindustrien anvendes mange forskellige kemiske stoffer og materialer, nogle af disse stoffer kan være særdeles sundhedsskadelige, hvis de håndteres forkert - Derfor bør du altid kende de stoffer og materialer du arbejder med. Læs mere på Stoffer og materialer

Mange arbejdsprocesser med forarbejdning af træ udvikler store mængder træspåner og støv.

Læs mere om reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer

bearbejd_stov.jpg

Ved bearbejdning i nåletræ udvikles der endvidere terpener, som sidestilles med vegetabilsk terpentin. Alle disse forhold kan være til stor skade for medarbejdernes helbred og medvirke til et dårligt indeklima, såfremt der ikke er effektiv ventilationssystem.

Fakta
I Danmark anses al træstøv for at være kræftfremkaldende ved påvirkninger i større mængder over længere tid.
Derfor er det vigtigt med et ventilationssystem, der effektivt fjerner træspåner, støv, dampe og skaber et godt indeklima.
Anvend altid støvsug til rengøring og rengør aldrig lokaler, maskiner, produkter eller tøj med trykluft.

Ventilation

Der skelnes mellem tre typer af ventilation:

 • Procesventilation
 • Procesventilation i lukkede anlæg
 • Almen ventilation

Procesventilation

udsug1.jpgProcesventilation bruges ved arbejdsprocesser, hvor der bliver forurenet med sundhedsskadelige dampe og støv.
Procesventilation består ofte af en eller flere udsugningsdel, der fjerner forureningen hvor den udvikles. Procesventilationen kan være en fastmonteret enhed på arbejdspladsen eller maskinen eller den kan være flytbar.

I træ og møbelindustrien er spånsugning en del af procesventilationen. Procesventilationen skal være:

 • Effektiv
 • Let at betjene
 • Støjsvag
 • Den skal være tilpasset de pågældende arbejdsprocesser
Fakta
Procesanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver alarm hvis ikke anlægget virker effektivt.
Den udsugende luft må ikke føres tilbage (recirkuleres) til arbejdsrummet eller andre lokaler, med mindre man har særlig tilladelse (se nedenfor).

Recirkulation

recirkulation.jpg

Det er generelt forbudt at recirkulere udsuget luft fra procesudsugningen for træbearbejdende virksomheder.

Med virkning fra juli 2006 er der sket en lempelse af dette forbud for virksomheder, der udelukkende forarbejder massivt nåletræ, - herunder også limet massivt nåletræ.

Der stilles en række krav til virksomheder, der ønsker at gøre brug af muligheden for at recirkulere.

 • Krav om kortlægning af ventilationforhold
 • Krav til Anlægsopbygning
 • Krav til drift og vedligehold
 • Krav om Kontrolforanstaltninger
Fakta
Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal kontrollere og godkende at alle krav er opfyldt inden recirkulation iværksættes

Oversigtskema over krav if. med recirkulation:

Træstøv, max indhold i indblæsningsluften

0,02 mg/m3 eller lig med udeluften

Terpener, max indhold i indblæsningsluften, tidsvægtet koncentration over 8 timer

14 mg/m3

Definition af en stærk terpenekilde

Terpenemængden fra maskine med mere end 200 g/time

Temperatur i arbejdslokale

18 - 23 grader C

Max lufthastighed i opholdszoner i arbejdslokalet ved stillesiddende arbejde

0,15 m/s

Max lufthastighed i opholdszoner i arbejdslokalet ved ikke stillesiddende arbejde

0,4 m/s

Relativ luftfugtighed i arbejdslokalet skal være højre end

30%

Mikroorganismer, max tilladte koncentration for totalkim

10.000 kim/m3

Mikroorganismer, max tilladte koncentration for svampekim

1000 kim/m3

Terpener i arbejdslokalet max tidsvægtet koncentration over 8 timer

14 mg/m3

Træstøv i arbejdslokalet max tidsvægtet koncentration over 8 timer

1 mg/m3

Friskluftsmængde i den indblæste erstatningsluft minimum

20% og samtidigt svarende til mindst ét luftskifte i timen

Bemærkning:
For træstøv og terpener gælder endvidere, at kortvarige (varighed mindre end 15 min) overskridelser af de maksimale værdier må være op til 2 gange den maksimale værdi.

Læs mere om betingelserne for recirkulation i Træ- og Møbelindustrien vejledning [indsæt link]

3_2_vinter.jpg

Fakta
Recirkulation må kun finde sted i vinterhalvåret 1. oktober til 1. maj, og kun såfremt regelsættet i vejledningen er opfyldt på alle punkter.

Procesventilation i lukkede anlæg

Hvis sundhedsskadelige dampe og støv ikke kan fjernes effektiv på anden måde, skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum / anlæg.

Fakta
Indkapsling i en lukket kabine eller et støjhus er normalt at betragte som et lukket anlæg.
80% af den udsugende procesluft må derfor gerne føres tilbage til kabine eller støjhus.
Det må dog ikke recirkuleres, hvis der arbejdes i det lukkede rum.

Almen ventilation (rumventilation)

Rumventilation er en mekanisk ventilation der tilfører hele rummet friskt luft og suger tilsvarende mængder luft ud. Rumventilationen skal være effektiv i hele rummet og skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt.

Fakta
Leverandøren af et ventilationsanlæg bør altid forsyne brugeren med den nødvendige vedligeholdelsesinstruktion

Læs mere om ventilation i bekendtgørelse om arbejdsstedets indretning og i At-vejledning om ventilation på faste arbejdssteder

Støj

stoej_hoerev.jpgStøj er et alvorligt arbejdsmiljøproblem i Træ- og Møbelindustrien. Træbearbejdningsmaskiner og maskinanlæg er den største kilde til støj i branchen. Udsættelse for støj kan medføre varige helbredsskader som nedsat hørelse, konstant susen eller hyletone i øret (tinnitus), stress og kredsløbslidelser samt øget træthed.

Læs Arbejdstilsynets bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse af støj i forbindelse med arbejdet

Hent Træ- og Møbelindustriens faktaark om støj

Faktaark støj

Hvordan forebygges støj i Træ- og Møbelindustrien?

Støjproblemerne i virksomheden forebygges bedst og mest effektivt i forbindelse med indkøb af nye maskiner. Det er af afgørende betydning, at virksomheden stiller krav til leverandøren/producenten om maskinernes støjniveau.

 • Det er vigtigt, at maskinens støjforhold indgår som en væsentlig parameter i virksomhedens beslutningsgrundlag om nyindkøb. Hvis støj først kommer med i overvejelserne efter, at maskinen er indkøbt, medfører det ofte, at løsningerne bliver langt dyrere, mindre effektive og mere besværlige at arbejde med.
 • I dag er der langt flere muligheder for at forebygge støj allerede gennem maskin- og værktøjsvalg. Nogle maskiner og værktøjer er konstrueret, så der opstår mindre støj. Støjen er ofte også bedre indkapslet, enten som en integreret del af maskinopbygningen eller ved brug af støjkabiner, der kan leveres som ekstraudstyr.
 • Mange af de nyeste maskiner har gode luftstrømningsforhold omkring værktøjer og roterende maskindele. Det forebygger unødig såkaldt aerodynamisk støj. Eksempelvis leveres de fleste afrettere i dag med slidsede bordkanter. Derved fjernes eller nedbringes den sireneeffekt, som opstår, når skærene passerer tæt forbi bordkanterne.

I kan også lave en støj-APV og bruge værktøjet støjkalkulator

Fakta
De fleste maskiner leveres i dag med støjkabiner eller andre former for afskærmninger. Den øgede automatisering, herunder stigende anvendelse af CNC-styringer, gør det muligt at indkapsle og sektionere, så medarbejdere og støjende maskiner adskilles

Høreværn

horevaern_lille.jpgStøj kan som regel reduceres med tekniske løsninger på maskinen, men er det ikke muligt at sænke støjen til det tilladte niveau, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed. Høreværn skal være tilpasset den person, som bruger det.

Med hvert høreværn skal bl.a. følge oplysning om, hvor meget det dæmper og ved hvilke frekvenser. Dette gør det muligt at vurdere, hvilke høreværn (evt. flere typer) der dæmper støjen tilstrækkeligt. Den enkelte bruger kan derefter vælge det høreværn, der er "bedst", blandt høreværn med tilstrækkelig dæmpning.

 • Hvis et høreværn skal beskytte effektivt, skal det bruges hele tiden mens man udsættes for støj. Selv en kortvarig fjernelse af høreværn i støjende omgivelser nedsætter beskyttelsen betydeligt.
 • Høreværnet skal desuden bruges korrekt og vedligeholdes ordentligt. Hvis ovennævnte forudsætninger ikke opfyldes, kan man højst regne med, at beskyttelsen bliver ca. 10 dB.
 • Høreværn skal være CE- mærkede, og af pakning og brugsanvisning skal bl.a. fremgår: fabrikantnavn, typebetegnelse, nummer på den standard det er godkendt efter, dæmpningsværdier ved forskellige frekvenser og anvisning på opbevaring og vedligeholdelse.

Høreværn findes i to varianter, som ørepropper og ørekopper. Ørepropper, der indsættes i øregangen, kan være engangs- eller genbrugspropper udført som formbare ørepropper, der kan tilpasses øregangen. Formbare ørepropper af glasdun- eller skumplast kan ikke anbefales da de på grund af ukorrekt isætning ofte ikke yder den nødvendige beskyttelse. Der findes også formfaste ørepropper der passer til forskellige øregangstværsnit eller som kan formes/tilpasses individuelt. Skal den nødvendige beskyttelse og komfort opnås, er det er vigtigt at få den rigtige størrelse af formfaste propper, husk at der kan være forskel på højre og venstre øre så prøv ørepropperne i begge øre. Ørekopper omslutter og dækker øret. Ørekopper holdes på plads af en indstillelig bøjle eller et indstilleligt bånd, som kan tilpasses hovedet. De skal slutte helt tæt for at virke optimalt. Ørekopper kan fås med indbygget elektronik, som sørger for at begrænse og regulere lyden inde i høreværnene. Tætningsringe (vulster) på ørekopperne bør kontrolleres regelmæssigt, og de bør udskiftes, så snart de begynder at stivne, eller hvis de beskadiges. Arbejder du et sted hvor både beskyttelseshjelm og høreværn er påbudt, findes der ørekopper til montering på hjelme.

Læs mere i At-vejledning om høreværn

Fakta
Høreværn skal udleveres af arbejdsgiveren ved støj på 80 db eller derover
Ved støj over 85db og derover er det påbudt at anvende høreværn

Værnefodtøj

sikkerhedssko2.jpgVærnefodtøj skal udvælges så der tages hensyn til, at fodtøjet har de rette værneegenskaber

Herudover skal fodtøjet vælges ud fra følgende forhold:

 • Temperatur
 • Fugtighed
 • Underlagets beskaffenhed (ujævnt, hårdt, glat mv.)
 • Gående eller stående arbejde.

Det betyder eksempelvis, at det er bedre at bruge fodtøj med en sål, der absorberer "stød" samt at bruge fodtøj, som sidder ordentlig fast, hvis man arbejder på ujævnt underlag. Værnefodtøj skal desuden være tilpasset den enkelte bruger og dennes behov, sidde fast og have en god pasform. Værnefodtøj med beskyttelseståhætte (stålindlæg)skal bruges, hvor der er risiko for:

 • Klemning
 • Fodskade fra faldende genstande
 • Hvor der håndteres eller arbejdes med tunge og uhåndterlige genstande, dvs. over 16-20 kg.

Des mere skarpkantet og hård genstanden er, jo større er risikoen for skader. Her vil det være tilrådeligt at anvende værnefodtøj også når der arbejdes med emner med en lavere vægt end det før angivne.

 • Værnefodtøj med værnesål bruges, hvor der er risiko for at træde spidse eller skarpe emner, f.eks. søm og glasskår, op i foden gennem en almindelig sål.
 • Ved arbejde på stiger, trapper, armering o.l. underlag eller ved arbejde, hvor man går meget, bør der bruges værnefodtøj med en smidig sål og separat hæl.
 • Kombination af beskyttelsestålhætte og værnesål vil normalt være nødvendigt i bygge- og anlægsbranchen.
Fakta
Værnefodtøj skal normalt altid anvendes ved arbejde inden for Træ- og Møbelindustrien
Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler

Læs mere i Arbejdstilsynets meddelelse om værnefodtøj

Temperaturforhold i arbejdslokalet

Der findes krav til temperaturen i arbejdslokalet afhængig af hvilket arbejde der skal udføres. Hvis temeraturen ikke er tilpasset de forskellige arbejdsforhold og arbejdsopgaver, kan de ansattes helbred blive udsat,  f.eks. hvis kroppenbliver kold efter fysisk hårdt arbejde (hvor man har svedt), og derefter udsættes for kulde eller træk. Muskulaturen bliver kold, mister smidigheden og er ikke længere parat til at klare de daglige belastninger, og dermed øges risikoen for skader.

temp.jpg

Vejledende mindste temperatur ved forskelligt arbejde:

 • Minimum 18 grader ved stillesiddende og stillestående arbejde med let legemlig anstrengelse. Maskinbetjening og overvågning.
 • Minimum 15 grader ved arbejde med begrænset legemlig anstrengelse som sortering, ilægning og fratagning fra maskine, let montage og let pakning (typisk lette emner) .
 • Minimum 10 grader ved arbejde med stærk legemlig anstrengelse.
Fakta
For virksomheder der recirkulerer udsuget procesluft gælder særlige regler for temperaturer i arbejdslokaler i perioder hvor der recirkuleres:

Der skal være mindst 18 grader og der må max. være 23 grader.

Hvad kan der gøres ved det ?

 • Tilpas temperaturen i forhold til den fysiske aktivitet ved arbejdets udførelse (jo mere stillesiddende eller stillestående arbejde jo højere temperatur og omvendt)
 • Automatiske dør- og portlukning så træk undgås (termosluser).
 • Placere luftbefugtningen hensigtsmæssigt, ikke der hvor folk står og arbejder
 • Undgå træk fra ventilationssystemet. Og sørg for at ventilationssystemet er i balance og vedligeholdt.
 • Anvende arbejdsbeklædning der passer til jobbet eksempelvis termotøj, termoundertøj, overalls, mm.
Fakta
Husk at løsthængende tøj og brug af handsker er forbudt, hvor det er muligt at komme i kontakt med bevægelige maskindele eller skærende værktøjer

Læs mere i At-vejledning om temperaturen i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Maskinbeskyttelse

maskinbeskyt.jpgMaskinbeskyttelsen på de træbearbejdningsmaskiner, der findes på virksomheden, skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren og sikrer mod ulykker

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

Maskiner med skærme, låseanordninger til skærme, bremser og nødstop er med til at beskytte brugeren. Det er dog ikke tilstrækkeligt at træbearbejdningsmaskiner har den slags udstyr. Man skal også sikre sig at udstyret fungere og overholder myndighedernes krav. Først når alt er i orden, kan man sætte maskinen i gang og begynde at bruge den. Når der tales om træbearbejdningsmaskiner, så dækker det over en lang række maskintyper. For eksempel maskintyper som enkelt- og dobbelttappere, rundsave, båndsave, afrettere, tykkelseshøvle, kehlemaskiner, overfræsere, bordfræsere, båndpudsere og CNC-maskiner. Læs mere i Træ- og Møbelindustriens vejledning om maskiner.

Fakta
Selv om maskinerne er sikret, skal det også sikres, at den pågældende medarbejder, som skal betjene maskinen er blevet oplært og instrueret i at bruge maskinen

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler
Sikkerhedsorganisationen skal sørge for at opstille de principper og retningslinier, der skal sikre, at medarbejderne får en oplæring og instruktion, der svarer til de forhold, medarbejderen stilles over for i praksis under almindelig produktion

Generelt om afskærmning

afskraem_biesse rover.jpg

Den fysiske afskærmning af maskinerne skal:

 • være fremstillet af solidt materiale og den må ikke være fremstillet på en måde, der betyder, at den udgør en yderligere sikkerhedsrisiko for operatøren
 • afskærmningen skal være opbygget og anbragt således, at det ikke er muligt for operatøren eller andre ansatte at række ind i risikoområdet
 • afskærmningen være udformet og konstrueret, så den beskytter mod materialer og værktøj, der kan blive slynget ud i arbejdslokalet
 • når skærme er kombineret med et udsug, skal konstruktionen være udformet således det ikke er muligt bagfra, via sugestudsen, at nå det skærende værktøj, også selvom den fleksible slange fra udsuget bliver afmonteret
Fakta
Det må under alle omstændigheder ikke være muligt at nå ind til bevægelige dele før disse er standset helt.
Endelig skal det ikke kunne lade sig gøre at sætte træbearbejdningsmaskinen i drift, medmindre afskærmningen er sat op og er på plads

Fast afskærmning

En fast afskærmning skal være indrettet på en sådan måde:

 • at skærmen ikke kan forblive på plads medmindre den er fastgjort
 • at den måde, skærmen fastgøres på, skal være solid.
 • at man kun kan åbne eller fjerne den faste afskærmning, ved hjælp af en eller anden form for værktøj.

Bevægelig afskærmning

En bevægelig afskærmning skal udformes:

 • Så den beskytter udsatte personer for fare fra bevægelige dele, som for eksempel skærene værktøjer.
 • Skal være konstrueret så de bevægelige dele standser hvis afskærmningen fjernes. Eller således at det ikke er muligt at åbne eller fjerne afskærmningen før de bevægelige dele står stille

Justerbar afskærmning

En justerbar afskærmning:

 • skal være nem at indstille, så at man ikke behøver værktøj til at justere den
 • afskærmningen skal være fastgjort solidt
 • skærmen skal kun kunne fjernes ved anvendelse af værktøj
 • når afskærmningen er monteret, må det ikke være muligt utilsigtet at berøre de bevægelige dele for operatøren eller andre ansatte.
Fakta
Emner, der kræver stor spalteåbning (f.eks. flækning af træ på rundsav), giver også stor mulighed for berøring med maskinens bevægelige dele. Her må man sikre operatøren på anden måde. Det kan for eksempel være i form af et faldgitter, der lukker spalteåbningen, når emnet er ført igennem åbningen

Fremtrækssikring

Fremtrækssikring skal være udført sådan:

 • at det skærende værktøj eller fremtrækkets hjul/kæder er sikret på en sådan måde, at operatøren hverken kan berøre værktøj eller hjul/kæder.
 • at åbningen omkring indføringen skal være langt fra både værktøj og hjul/kæder.
 • at den fri spalteåbning er så lille, at den sikrer operatøren mod at komme i kontakt med værktøj og hjul/kæder. Kan det ikke lade sig gøre med en lille fri spalteåbning, skal man montere en stoplineal ved selve indføringen.

Ud over disse måder til at sikre sig mod berøring skal fremtrækket også være forsynet med et nødstop - se næste afsnit.

Fakta
Selv om der arbejdes med maskiner der er CE-mærket betyder det ikke at der ikke kan foretages yderligere forbedringer i forhold til den personlige sikkerhed. Der et ofte mulig selv at udarbejde afskærmninger og sikkerhedsudstyr

På AT-hjemmeside kan du læs mere om maskindirektivet og CE-mærkede maskiner

Nødstop

noedstop1.jpgNødstop anvendes til at stoppe bevægelige værktøjer og maskindele når der er tale om situationer, hvor det er påkrævet af sikkerheds- eller helbredsmæssige grunde, ved rutinemæssig standsning af maskinen anvendes driftsstop. Nødstop skal være forbundet med en bremse, der skal sikre, at maskinen stopper inden for 10 sekunder. Ønsker man efter at have aktiveret et nødstop at genstarte træbearbejdningsmaskinen, kan det ske på normal vis gennem de normale startanordninger. Nødstoppet skal dog først være bragt tilbage til klarstilling igen.

Nødstoppet på en træbearbejdningsmaskine kan være formet som en trykknap eller som et håndtag, men det kan også være formet som en stang, en plade eller lignende.

Uanset nødstoppets udformning så skal det altid være rødt.

Er nødstoppet en trykknap, er der yderligere det krav, at det skal have form som en paddehat

Ud over farven og formen skal operatøren eller andre kunne læse ordet NØDSTOP på eller lige ved siden af selve nødstoppet.

Der er dog igen en undtagelse, og det er, hvis nødstoppet er formet som en paddehat. Her behøver man ikke at skrive ordet NØDSTOP, men kan i stedet nøjes med en gul bundplade.

Imidlertid skal denne gule bundplade have en diameter, som er dobbelt så stor som diameteren på trykknappen.

Hvis nødstoppet er en rød wire, skal den være forsynet med holdbare skilte, hvor man kan læse ordet NØDSTOP. Skiltene skal sidde med passende mellemrum ned langs wiren.

Fakta
Den enkelte træbearbejdningsmaskine skal have et nødstop ved samtlige arbejdssteder omkring maskinen
Husk at afprøve nødstop og sikkerhedsstop med jævne mellemrum

Sikkerhedsstop

sikkerhedsstop.jpgSikkerhedsstop standser maskinen, når en person bevæger sig ind i et risikoområde. F.eks. ved at åbne en elektrisk overvåget låge/dør/skærm, bryde et lysgitter eller gå ind på en trædemåtte

 • En lysbom består af kun en lysstråle.
 • Et lysgitter består af et lysarmatur med flere lysstråler, som i samme øjeblik en ansat bryder strålerne, stopper træbearbejdningsmaskinen.
 • En trædemåtte, får træbearbejdningsmaskinen til at stoppe, når operatøren træder på den.

Fakta
Det er vigtigt, at lysstrålerne eller trædemåtterne er placeret således, at det ikke er muligt for operatøren eller andre at omgå dem - og det hvad enten man forsøger sig over, under eller på siden af maskinen

Bremser

Bremser er påkrævet på maskiner såfremt værktøjet eller andre bevægelige dele ikke standser inden for 10 sekunder efter de er afbrudt.

Maskinen skal være forsynet med en afbryder, der kan låses for effektivt at forhindre, at nogen utilsigtet kommer til at starte maskinen for eksempel ved at maskinen vedligeholdes eller opstilles

Den person der låser afbryderen skal opbevare nøglen, så andre ikke kan starte maskinen (der må kun forefindes en nøgle)

Automatisk styret bremse

De bevægelige dele i maskinen kan være forsynet med en bremse på motoren eller andre steder på maskinen. Uanset hvor bremsen sidder, skal den være sådan indrettet, at den starter nedbremsningen af maskinen i samme øjeblik, strømmen afbrydes.

Manuelt styret bremse

På nogle ældre træbearbejdningsmaskiner styrer operatøren bremsen manuelt. Det kan være ved at sætte foden på en pedal eller ved at sætte hånden på en knap eller lignende. Her gælder det, at afskærmningen af de bevægelige dele forbliver på plads, indtil nedbremsningen er bragt til ende og maskinen stoppet.

Læs mere i At-vejledning om maskiner og maskinanlæg, som gælder for ikke CE-mærkede maskiner

Lysforhold

lysforhold.jpgBelysningen i en bygning kommer fra dagslyset og den kunstige belysning. Dagslyset er givet ved vinduernes størrelse, udformning, afskærmning m.m., mens den kunstige belysning er bestemt af armaturtyper, placering, lyskilder m.m. Rummets udformning og farver påvirker ligeledes belysningsforholdene. Da der er store variationer i dagslyset i det fri, varierer lyset meget i løbet af dagen, og vinduers placering bevirker tillige, at der er en stor variation fra sted til sted i et rum og også fra rum til rum under samme dagslysforhold.

Adgang til dagslys

Arbejdsrum skal have tilgang af dagslys, så rummene er velbelyste. Med dagslysadgang følger normalt også udsyn. Arbejdsrum skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummet kan se ud på omgivelserne. Mulighed for at følge med i vejrliget og livet udenfor spiller en positiv rolle.

Fakta
Arbejdspladser uden dagslysadgang er ikke tilladt inden for Træ- og Møbelindustrien
Den almen belysning bedømmes visuelt med hensyn til, om den ser tilfredsstillende ud
Belysningen måles også med luxmeter i lokalet, på et vandret plan

Lyset skal passe til arbejdet

lys_arbejde.jpgArbejdspladsbelysningen kræver ofte mere lys end rummets almene belysning, så bør der normalt være en særbelysning på den enkelte arbejdsplads. På arbejdsstedet skal belysningen under alle forhold være af en sådan beskaffenhed, at arbejdet og færdslen kan foregå forsvarligt. I det omfang det er påkrævet af hensyn til en sikker orientering i et rum, skal der desuden ved indgangen til dette kunne tændes tilstrækkelig belysning. Den almene belysning i arbejdsrummet skal være tilstrækkelig. Derudover skal der være passende særbelysning på den enkelte arbejdsplads, således at arbejdet kan foregå ergonomisk forsvarligt. Kunstig belysning skal med hensyn til lysfordeling, lysstyrke og lyskvalitet være afpasset efter arbejdets art og arbejdsrummets farver.

Fakta
 • Belysningsstyrken bedømmes visuelt og ved måling, idet der tages hensyn til den aktuelle synsopgave på det enkelte arbejdssted
 • Belysningsstyrken måles med et luxmeter på selve arbejdsobjektet
 • Belysningen ved en arbejdsplads må ikke i sig selv give anledning til en sundhedsskadelig påvirkning
 • Den skal være indrettet således, at den ikke giver blænding, generende reflekser eller medfører generende varme
 • Hvis arbejdet er af en sådan art, at det kan være forbundet med en særlig fare, hvis belysninger svigter, skal der være indrettet en forsvarlig nødbelysning, der sikrer den nødvendige orientering

Læs mere om lysforhold i Arbejdstilsynets skrivelse om Lys og Belysning

Intern færdsel og transport

Færdsel og transport kan udgøre en risiko for alvorlige ulykker.
Der er typisk 2 forhold som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko

 • Sammenblanding af gående og kørende trafik (typisk truck)
 • Håndtering af gods i mere end 2 meters højde hvor der færdes andre personer

Læs mere om intern transport i BFA-I vejledning

For at forebygge disse ulykker skal der være en tydelig markering af hvor der foregår kørende trafik.
Det er vigtigt at den kørende færdsel foregår hensynsfuldt og i så lav en hastighed at kørslen ikke i sig selv udgør en unødig risiko for ulykker.

Læs mere i At vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder

Fakta
Benzin, diesel eller gasdrevne truck må kun køre indendørs hvis det kan ske uden
sundhedsskadelig påvirkning fra udstødningsgassen

Se mere i BFA-I vejledning om truck

Der skal anvendes personlige værnemidler hvis arbejdet ikke kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

For alle personlige værnemidler gælder det, at det er vigtigt at bruge de rigtige værnemidler i forhold til det arbejde der skal udføres.

 • Se altid i arbejdspladsbrugsanvisningen, hvilke personlige værnemidler der skal benytes før arbejdet påbegyndes.
 • Brugeren af et personligt værnemiddel skal være omhyggeligt instrueret i brugen.
 • Når du anvender personlige værnemidler så husk at kontrollere at disse er CE-mærkede.

Se afsnittet Personlige værnemidler under fanebladet Arbejdsmiljø / Generelt.

Gå til: