Indledning

inden_opstart.jpg Træbearbejdningsmaskiner er generelt farlige maskiner. Dette gælder i særlig grad de manuelt betjente standardmaskiner som f.eks. fræsere, rundsave, båndsave, og afrettere

Arbejde ved stationære træbearbejdningsmaskiner er ubetinget den største enkeltårsag til ulykker i Træ- og Møbelindustrien. Ca. 1/3 af alle anmeldte ulykker i branchen sker i forbindelse med betjening af maskiner.

Der er ofte alvorlige følger efter disse ulykker med mistede legemsdele, invaliditet, og i sjældne tilfælde desværre også dødsulykker

Fakta
Risikoen ved maskinbetjening kan fjernes eller minimeres ved altid og under alle forhold at overholde et sæt enkle sikkerhedsregler.

Materialet i dette afsnit indeholder checklister der anviser de generelle sikkerhedsmæssige forhold, som man altid skal overholde når man anvender Træbearbejdningsmaskiner.

Med udgangspunkt i checklisterne her, kan virksomhederne selv udfærdige tilsvarende checklister for alle andre typer ulykker og nedslidningsskader der forekommer i branchen.

Risikofaktorer ved maskinbetjening

Her under er oplistet nogle eksempler på risikofaktorer ved maskinbetjening: baandsav_skaere.jpg

 • Kontakt med skærende værktøjer
 • Klemningsfare ved bevægelige maskindele
 • Udslyngning af materialer
 • Udslyngning af værktøj eller maskindele
 • Nedstyrtning af materialer.
 • Fald eller mistet balance under arbejdet

Hvordan undgås ulykker / nedslidning ved maskinbetjening?

Generelt er det en afgørende forudsætning for sikker betjening af maskiner at operatøren har den nødvendige viden om:

 • Maskinens funktion
 • De sikkerhedsbestemmelser der gælder for maskinens indretning
 • De sikkerhedsbestemmelser der gælder anvendelse af den konkrete maskine til den aktuelle arbejdsopgave.

rundsav_laengde.jpg Branchens parter har udarbejdet en vejledningsmappe der indeholder hjælp til virksomhederne i forbindelse med introduktion og instruktion af nye medarbejdere i Træ- og Møbelindustrien (side 22) Træindustriens Uddannelsesudvalg - som er sammensat af branchens parter - her udviklet et særligt kursus med titlen "Arbejdsmiljø i træindustrien". Kurset, som er et efteruddannelseskursus, behandler emnet maskinsikkerhed indgående. Til kurset er der udviklet en CD-rom med titlen "Arbejdsmiljø i træindustrien" som blandt andet viser eksempler på maskinsikkerhed i praksis.

Fakta
Det er vigtigt at ansatte får tilstrækkelig instruktion, oplæring, uddannelse og at der findes procedurer i virksomheden som sikrer at arbejdet altid foregår i overensstemmelse med gældende regler og de instruktioner der er givet.

Branchens arbejdsgivere og arbejdstagere har udarbejdet et sæt normer for god værkstedspraksis, som anvendes i undervisningen på branchens uddannelser og efteruddannelseskurser.

Læs mere om god værkstedspraksis i det generelle afsnit om Arbejdsmiljø

Mærkning og opsætning

Maskinen skal være forsynet med en mærkeplade der mindst angiver:

 • Fabrikantens navn og adresse
 • Serie eller typebenævnelse
 • Eventuel serie nr.
 • Fabrikationsår (Maskiner solgt efter 1 jan. 1995 skal være forsynet med CE mærke)
 • Det særlige eksplosionssikringsmærke

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

Maskinen skal være opstillet

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold og være forsynet med udsugning som under alle forhold effektivt fjerner støv og spåner.
Fakta
Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.

Sikker indretning og betjening af maskiner

Generelle principper for sikker indretning og betjening af maskiner. kehler_foed.jpg

 • Maskiner skal være indrettet og konstrueret således at det ikke er fysisk muligt at nå ind til bevægelige dele før disse står helt stille.
 • I tilfælde hvor maskinen er helt eller delvist indbygget i ”støjhus” eller med oplukkelige støjskærme skal adgangen til risikoområderne være sikret så det ikke er muligt at nå ind til bevægelige dele eller roterende værktøjer før de står helt stille
 • Afskærmninger må ikke kunne åbnes eller fjernes før maskinens bevægelige dele står helt stille.
 • Alle bevægelige dele skal afskærmes så der ikke er risiko for at personer kan fanges eller komme i klemme.
 • Roterende værktøjer skal afskærmes således at det kun er den del af værktøjet der arbejder som er fri.
 • Alle former for start og stopkontakter skal være sikret mod utilsigtet aktivering
 • Maskiner må kun anvendes til de arbejdsprocesser de er konstrueret til, og der skal forefindes en brugsanvisning på dansk ved maskinen.
 • Der må normalt ikke anvendes handsker ved betjening af træbearbejdningsmaskiner.
 • Vær opmærksom på løsthængende beklædning som også kan udgøre en risiko
 • Ved nogle maskiner kan løsthængende hår udgøre en risiko.
 • Der skal normalt anvendes værnefodtøj, med mindre der ikke er nogen risiko for at pådrage sig fodskader under arbejdet.
 • Brug høreværn hvis maskinen ikke er indbygget i ”støjhus”, eller støjdæmpet på anden måde så støjen under alle forhold er under grænseværdien for brug af høreværn.
 • Sørg for, at der findes tavler, vogne eller skabe til erse skærende værktøjer, samt hånd- og måleværktøj
Fakta
Der skal være udarbejdet arbejdspladsvurdering, som beskriver alle risikofaktorer ved arbejdet med maskinen, og hvilke foranstaltninger, der skal tages i anvendelse for at fjerne eller minimere disse faktorer, således at arbejdet altid udføres fuldt forsvarligt.

Du kan finde flere oplysninger om maskinsikring i branchevejledning for Træ- og Møbelindustrien, maskiner.

Checkliste - Inden start

inden_opstart.jpg

Inden maskinen startes skal man altid kontrollere at:

 • Maskinens start, stop, og nødstop fungerer efter hensigten
 • Det korrekte sikkerhedsudstyr er på plads, og fungerer efter hensigten
 • Værktøjet er korrekt opspændt på spindel
 • Maskinens omdrejningstal er korrekt i forhold til værktøjet og arbejdsopgaven
 • Usugningen fungerer tilfredsstillende
 • Der er ryddeligt og tilstrækkeligt plads omkring maskinen
 • Der er tilstrækkeligt og hensigtsmæssig belysning
 • Emner der skal bearbejdes er placeret hensigtsmæssigt, og stablet på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at de vælter under arbejdet.
Fakta
Du må aldrig starte en maskine før du har sikret dig, at maskinens indretning i øvrigt opfylder alle gældende regler

Checkliste - vedligehold og opstilling

opstilling.jpg

Ved vedligehold og opstilling af maskinen skal du altid kontrollere at:

 • Hovedkontakt er afbrudt.
 • Maskinens startknap er aflåst, og operatøren opbevarer nøglen
 • Skærefaste handsker bruges under håndtering af skarpe værktøjer
 • Skærende værktøj altid transporteres i transportkasse
 • Slidte eller ødelagte værktøjsnøgler og bolte/møtrikker udskiftes
 • Slidte land, anslagsklodser og lignende udskiftes
Fakta
Du skal altid sikre dig at maskinen er smurt og vedligeholdt i henhold til den pågældende maskines brugsanvisning.

Checkliste - Prøvekørsel

provekorsel.jpg

Ved prøvekørsel skal du altid kontrollere at:

 • Alle maskinens afskærmninger er på plads og fungerer korrekt
 • Alt andet sikkerhedsudstyr er på plads og fungerer korrekt
 • Hvis dette i ganske særlige tilfælde ikke er muligt skal maskinen under prøvekørsel sikres på anden og ligeså sikker måde f.eks. ved 2 håndsbetjening
 • Når prøvekørsel er tilendebragt, anbringes erse nøgler, håndværktøj og måleværktøj på deres faste pladser ved maskinen

Checkliste - når arbejdet foregår

Når arbejdet foregår skal du altid kontrollere at:

 • Maskinens afskærmninger og andet sikkerhedsudstyr altid er på plads og fungerer efter hensigten
 • Der altid anvendes automatisk fremføring af emnet hvor det er muligt
 • Der ved manuel fremføring hvor hænder/fingre er i nærheden af de roterende værktøjer altid anvendes egnede hjælpemidler f.eks. skubbepind, stødbræt eller skabelon, så hænder/fingre altid er i sikker afstand fra værktøjet
 • Det skærende værktøj til stadighed holdes tilstrækkeligt skarpt
 • Man inden bearbejdningen af det enkelte emne hele tiden er opmærksom på revner og knaster samt andre forhold ved emnet som kan medføre udslyngning af emnet, værktøjet eller dele heraf
 • Man når maskinen er i drift aldrig er placeret lige bag det roterende værktøj eller andre steder hvor der er risiko for at blive ramt i tilfælde af udslyngning
 • Der aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
 • Maskinen aldrig forlades uden at den er stoppet, og aldrig før maskinen står helt stille
 • Arbejdsområdet til stadighed holdes ryddeligt og rengjort under arbejdet

Checkliste - Når arbejdet er udført

arbejdet_udfort.jpg

Når arbejdet er færdigt skal du:

 • Stoppe maskinen
 • Når maskinen er stoppet og står helt stille rengøre den med støvsuger (det er ikke tilladt at rengøre maskiner med trykluft inden for Træ- og Møbelindustrien!)
 • Evt. afmontere værktøjet og sætte det på plads. Husk skærefaste handsker og transportkasse!
 • Rydde op og rengøre arbejdsområdet med støvsuger. (det er ikke tilladt at foretage rengøring ved fejning eller med trykluft inden for Træ- og Møbelindustrien!)
 • Lukke for udsugningen til maskinen

Automatisk styrede maskinanlæg

automatiske_anlaeg1.jpg

I Træ, - og Møbelindustrien anvendes i stort omfang automatiske maskinanlæg.

Ved automatisk maskinanlæg forstås:

 • Enkelt maskiner der er koblet sammen til en såkaldt maskingade via rullebaner med automatisk indføring
 • Maskiner som er indrettet med automatisk styring som for. eks. CNC- overfræser
 • Industrirobotanlæg som for. eks kan udføre ilægning og fratagning og anden form for håndtering

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om indretning af automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg.

Risikofaktorer ved maskinanlæg

Generelt er der de samme risikofaktorer som ved andre maskiner.

Man skal være særlig opmærksom på:

 • Risiko for at blive fanget af bevægelige maskindele
 • Det er livsfarligt at bevæge sig ind i anlæggets arbejdsområde når den er i drift
Fakta
De fleste alvorlige ulykker ved maskinanlæg sker ved at personer fanges af bevægelige maskindele, eller klemmes mellem bevægelige maskindele og faste genstande (vægge, - gitter, eller andre maskindele )

Sikker indretning af maskinanlæg

automatisk.jpg Anlægget skal generelt være konstrueret så det ikke er muligt at blive fanget af bevægelige maskindele eller materialer på vej gennem anlægget.

Adgangen til alle anlægges arbejdsområder skal sikres så det ikke er muligt at bevæge sig ind i fareområder når anlægget er i drift.

Fakta
Adgangen til alle anlægges arbejdsområder sikres mest effektivt ved en fuldstændig gitterafspærring af hele anlægget.
Adgangen gennem afspærringen skal være indrettet så det ikke er muligt at passere før anlægget står helt stille, og al energitilførsel er afbrudt.

Afhængig af anlæggets type og konstruktion accepteres dog andre metoder eller kombination af flere metoder.

Læs mere om indretning af maskinanlæg i Arbejdstilsynets vejledninger om:

Fakta
Ændringer i anlægges sikkerhedssystemer må kun foretages af maskinleverandøren, eller andre med særligt kendskab til sikringssystemer.

Sikker betjening af maskinanlæg

Generelt gælder de samme forhold omkring betjeningen som andre maskiner, der er beskrevet under punkterne 5 til 10.

Særligt i forbindelse med betjening af maskinanlæg gælder følgende:

 • Der må kun anvendes de normale adgangsveje gennem afspærring til anlæggets arbejdsområde
 • Sikringssystemer må aldrig under nogen omstændigheder sættes ud af kraft eller på anden måde omgås
 • Inden start skal du altid sikre dig at der ikke er personer i anlæggets arbejdsområde, og sikre dig at emner kan passere uhindret gennem hele anlægget

Fakta
Det er forbundet med livsfare at omgå eller ændre anlæggets sikringssystemer.
Sikkerhedskontakter må aldrig blokeres, og du må aldrig anvende andet en de normale adgangsveje ind i anlægget.

Personlige værnemidler

Der skal anvendes personlige værnemidler hvis arbejdet ikke kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

For alle personlige værnemidler gælder det, at det er vigtigt at bruge de rigtige værnemidler i forhold til det arbejde der skal udføres.

 • Se altid i arbejdspladsbrugsanvisningen, hvilke personlige værnemidler der skal benytes før arbejdet påbegyndes.
 • Brugeren af et personligt værnemiddel skal være omhyggeligt instrueret i brugen.
 • Når du anvender personlige værnemidler så husk at kontrollere at disse er CE-mærkede.

Se afsnittet Personlige værnemidler under fanebladet Arbejdsmiljø / Generelt.

Gå til: