Anvendelse

weing_ opskaering_main.gif

Kapsave anvendes til afkortning af :

 • Tømmer
 • Planker
 • Brædder

Kapsave anvendes både indenfor møbel og bygningsindustrien.

I møbelindustrien anvendes kapsave typisk til opskæring i råmål, mens de i bygningsindustrien også anvendes til skæring i færdigmål.

De mindre kapsave er hovedsageligt manuelt betjente eller med automatisk fremføring af savaggregatet.
De større modulkapsave indgår ofte i opskæringsanlæg med automatiseret emneilægning, emnefremførsel, afkortning og afstabling

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Pendulkapsav

stromab_pendul_main.jpg Anvendes til længdeskæring af råtræ til råmål eller færdigmål Pendulophænget kan normalt indstilles i højde, så skærehøjde kan justeres i forhold til klingestørrelsen.

På manuelt betjente pendulkapsave trækkes motor og klinge igennem emnet som skal afkortes - tilbageføring af motor og klinge til udgangsstillingen foregår ved hjælp af fjedre eller kontravægte Når motor og klinge aktiveres, skal en låseanordning frigøres inden afkortningen kan påbegyndes. På automatisk betjente pendulkapsave foregår frem- og tilbageføring af motor og klinge mekanisk og fastholdelse af savaggregatet i udgangspositionen er ligeledes mekanisk.

Råtræet oplægges manuelt på afkorterbordet. Ruller i bordet letter håndtering og fremføring af råtræet. Råtræet holdes op mod bordanslaget og renskæres, derefter føres træet frem mod længdestoppet og skæres i længde Klingens rotationsretning er altid ned mod bordplanet og ind mod bordanslaget

Fakta
Når motor og klinge er i udgangsstillingen skal den være låst, således den ikke utilsigtet kan bevæge sig frem i emnet
Maskinen skal sikres sådan at klingens forreste del ikke kan nå ud over afkorterbordet

Radialkapsav

maggi_radial_main.jpg Anvendes til længdeskæring af råtræ til råmål, færdigmål, samt til opskæring af pladematerialer. Den horisontale arm kan drejes i forhold til bordanslaget - funktionen anvendes til smigskæring. Indstillingen kan foretages mellem -70° til + 70° . Den horisontale arm med motor kan endvidere indstilles i højde, afhængig af klingediameter.

Motorophænget, som er monteret på den horisontale arm kan kippes i grader (0 - 45°), denne funktion anvendes til smigskæring i forhold til lodret plan. Maskinen skal være sikret så motorophænget ikke kan trækkes så langt ud, at klingen kommer ud over bordplanet. Klingens rotationsretning er altid ned mod bordplanet og ind mod bordanslaget.

Fakta
Nogle radialkape er indrettet, så de kan anvendes til breddeskæring af pladematerialer ved at dreje motorophænget, så klingen står parallelt med bordanslaget.
Denne funktion indebærer overhængende risiko for ulykker på grund af, at opskæringen enten foregår i medløb eller i modsat fald at emnet løftes.
Denne anvendelse af radialkapsaven må det derfor på det kraftigste frarådes at anvende!

Kapsave med spindel under bordet (modulkapsave)

stromab_modul_main.jpg Anvendes til afkortning af tømmer, planker og brædder På modulkapsave er savaggregatet placeret i maskinkonsollen.

Kapfunktionen foregår ved at klingen bevæges nedefra og opefter.

På den øverste del af maskinen er trykanordningen og et eventuel fremføringssystem monteret.

Afkorterfunktionen starter ved aktivering af fodpedal, tohåndsbetjening eller automatik via styring. Større afkortermoduler er styret fra et programmerbar styresystem. Her kan indtastes de længder og det antal emner som skal produceres. Efter ilægning holdes råtræet op mod en programmerbar stopanordning, som tilpasser skærelængden efter råtræets længde.

Andre afkortermoduler er fuldt CNC styret, hvor råtræets længde bliver indlæst. Herefter foretager maskinen en beregning over, hvilke skærelængder der går bedst op - vurderet ud fra emnelængde i forhold til længden på de færdige emner. Råtræet fremføres automatisk og afkortes efter det indtastede program.

Fakta
Generelt vil det ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn altid være en fordel at anvende en automatisk kapsav frem for manuelt betjente typer, da en automatisk kapsav er indrettet så operatøren kan betjene maskinen i forsvarlig afstand fra savklinge, fremføringsaggregater og andre bevægelige dele

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, som derved forårsage skade

Følgende sikkerhedsmæssige forhold gælder for spindler og flanger på kapsave:

 • Udsvinget på savspindlen må ikke overstige 0,03 mm målt vinkelret på spindlen
 • Udsvinget på flanger må ikke overstige 0,03 mm for diameter op til 100 mm og 0,04 mm for diameter over 100 mm

Målingerne foretages med måleur opspændt i magnetisk holder

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Afmonterer evt. påsat klinge og anbring den i transportkasse eller på anden forsvarlig måde
 • Der anvendes skærefaste handsker under håndtering af skarpe klinger
 • Flanger tørres ren for støv og spåner
 • Klinge vælges til kappeoperationen. Klingens tekniske data skal svare til opgaven mht. størrelse, tandantal mv. (se evt. i maskinens brugsanvisning)
 • Kontroller at klingen er skarp og fri for brud
 • Sørg for at klingen vender rigtig i forhold til savens omløbsretning
 • Afskærmninger skal være monteret og justeret, så det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift
 • Opdages der fejl og mangler på afkorteren, afskærmninger og kappeværktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages.
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret.
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes.

Prøvekørsel

wening opticut 350_Junget_detalje.jpgInden maskinen startes skal du altid kontrollere:

 • at maskinen er sikret med afskærmning så der ikke er adgang til klingen
 • at holdeanordninger er indstillet så klemning ikke er mulig.
 • at klingen er monteret korrekt og med rigtig omløbsretning
 • at klingen ikke kommer i kontakt med hverken bordplanet eller afskærmninger under drift
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Under drift følges følgende procedure:

 • Når råtræet lægges i maskinen skal det holdes ind mod bordanslaget
 • sørg for at emnet er fastholdt mod stop og anslag
 • Kontroller altid råtræet for fejl og fremmedlegemer inden du afkorter det. Revner eller lign. indebærer risiko for klemning af klingen og fremmedlegemer kan medføre udslyngning af dele af klingen og / eller fremmedlegemet med risiko for operatøren til følge.
 • Under drift skal der løbende holdes kontrol med klingens tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra kappeprocessen og ved løbende kontrol af de afkortede emner
 • Maskinen må ikke forlades før den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort.
Fakta
Fraskær der befinder sig ved savklinges arbejdsområde må ikke fjernes før saven er stoppet og klingen er tilbage i udgangspositionen.
Før aldrig hånd/arm ind i klingens arbejdsområde når maskinen er i drift.
Placer aldrig dine fingre mellem emne og anslagsskinne eller emne og maskinbord da savklingen tvinger emnet ned mod bordet og ind mod anslaget når den er i indgreb.

betjening.jpg

Specielt for manuelt betjente kapsave

Manuelle kapsave skal altid betjenes så operatørens hænder/arme aldrig under nogen omstændigheder krydser savklingens bane. Derfor anvendes venstre hånd til at fjerne det afskårne emne mens højre hånd anvendes til at trække det uafkortende emne frem til endestoppet.

Vedligehold

Generelt skal kapsave altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse savklingen senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til savklingen inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: