Generelt

wening opticut 350_main.jpg

I dette afsnit beskrives de stationære kapsave, der anvendes i industrien.

Der findes andre typer kapsave end dem vi har beskrevet i dette afsnit - for eksempel transportable modeller, der typisk anvendes af bygningshåndværkere - og også større anlæg der anvendes på eksempel vis savværker.

En kapsav er konstrueret til afkortning (opdeling) af råtræet til kortere længder, af især tømmer, planker og brædder.

Du kan læse mere om indretning og sikkerhed i træ- og møbelindustriens vejledning om kapsave 

Følgende maskintyper vil efterfølgende blive behandlet:

 • Pendulkapsave
stromab_pendul_zoom_thum.jpg
 • Radialkapsave
maggi_zoom_thum.jpg omga_radial_zoom_thum.gif
 • Modulkapsave
weinig_oc150_zoom_thum.jpg weinig_oc350_zoom_thum.jpg stromab_zoom_thum.jpg omga_modul_zoom_thum.gif

Montering

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
 • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Indretning - Konstruktion

De kapsave, som anvendes i træ og møbelindustrien, er opbygget efter forskellige konstruktionsprocesser.

Radialkapsave

maggi_radial_main.jpgRadialkapsaven er konstrueret til afkortning af tømmer, plankevarer, brædder, emner og pladematerialer.

Maskinen består af et kraftigt bord, hvorpå der er monteret en lodret stander. På denne, er der monteret en vandret arm, hvor motoren med klinge er ophængt på en føring, som gør, at den kan trækkes frem og tilbage.

Endvidere kan armen der bærer motor og klinge drejes i forhold til anslagsskinnen og motorophænget kan kippes fra 0° til 45°, for smigskæring. På den horisontale arm, skal der være monteret en stopanordning for fremføringsbredden. Denne stopanordning skal forhindre at savklingen kan nå ud over bordets bredde. og derved blotte savklingen, hvilket kan forårsage alvorlig skade.

For at forhindre savaggregatet i at accelerere frem mod operatøren, hvis emnet klemmer om klingen, skal den horisontale arm være forsynet med en bremse eller anden form for stopsystem. Systemet kan være hydraulisk eller mekanisk og skal aktiveres automatisk ved pludselig acceleration af savaggregatet På bordets bagkant, er der monteret en bordanslagsskinne, som emnerne holdes op mod.
Denne skinne skal overholde følgende krav:

 • Skinnen skal være udskiftelig og være fremstillet i et skærbart materiale så som træ, plastic eller aluminium.
 • Højden på anslagsskinnen 60 mm og skal udgøre mindst 50 % af savens maksimale skæredybde. Har saven en maksimal skæredybde på 200 mm, skal anslagsskinnen således være mindst 100 mm. i højden
 • I anslagsskinnen skal der være et spor der er så bredt, at både savklinge og afskærmningen omkring denne kan føres uhindret igennem, dog må dette spor maksimalt være 5 mm bredere end bredden på afskærmningen.

På anslagsskinnen monteres længdestop, der kan justeres. Ved save der kan indstilles i smig er den maksimale vinkel der må skæres med 70°.

Fakta
Ved skæring af emner i en vinkel på mere end 45° vil emnet blive trukket i den retning savklingen løber. Derfor skal emnet fastgøres med en holdeanordning, der fikserer emnet under bearbejdningen

Klingens omdrejningsretning er altid ned mod bordplanet og ind mod bordanslagsskinnen. Hermed bliver emnet der bearbejdes, holdt nede og ind mod bordanslaget.

Fakta

Maskinen skal være:

 • sikret så savklingen ikke kan føres ud over arbejdsbordets bredde
 • forsynet med en lås i udgangspositionen, der skal forhindre at saven utilsigtet kan bevæges fremad
 • konstrueret så kraftig at savaggregatet ikke kan løfte sig i tilfælde, hvor der opstår klemning mellem emne og klinge
 • den vandrette arm skal være forsynet med bremse eller stopsystem der forhindre savaggregatet i at accelerere utilsigtet frem mod operatøren

Pendulkapsaven

stromab_pendul_main.jpgPendulkapsaven er konstrueret til afkortning af tømmer, plankevarer, brædder, emner og pladematerialer.

Maskinen består af en konsol, hvorpå er maskinbordet er fastgjort.

Savaggregatet med motor og klinge er fastgjort på en leddelt arm, der bevirker at savaggregatet kan føres frem. Endvidere kan armen hvorpå savaggregatet er monteret drejes så det muliggør smigskæring. På armen skal der være monteret en stopanordning for fremføringsbredden, der skal forhindre at savklingen kan nå ud over bordets bredde. På bordets bagkant, er der monteret en bordanslagsskinne, som emnerne holdes op mod.

Denne skinne skal overholde de samme krav som er beskrevet for radialkapsave:

 • Skinnen skal være udskiftelig og være fremstillet i et skærbart materiale så som træ, plastic eller aluminium.
 • Højden på anslagsskinnen 60 mm og skal udgøre mindst 50 % af savens maksimale skæredybde. Har saven en maksimal skæredybde på 200 mm, skal anslagsskinnen således være mindst 100 mm. i højden
 • I anslagsskinnen skal der være et spor der er så bredt, at både savklinge og afskærmningen omkring denne kan føres uhindret igennem, dog må dette spor maksimalt være 5 mm bredere end bredden på afskærmningen.

På anslagsskinnen monteres længdestop, der kan justeres. Ved save der kan indstilles i smig er den maksimale smigvinkel der må skæres med 70°.

Fakta
Ved skæring af emner i en vinkel på mere end 45° vil emnet blive trukket i den retning savklingen løber, derfor skal emnet fastgøres med en holdeanordning, der fikserer emnet under bearbejdningen

Klingens omdrejningsretning er altid ned mod bordplanet og ind mod bordanslagsskinnen, således at emnet der bearbejdes, holdes nede og ind mod bordanslaget.

Fakta

Maskinen skal være:

 • sikret så savklingen ikke kan føres ud over arbejdsbordets bredde
 • forsynet med en lås i udgangspositionen, der skal forhindre at saven utilsigtet kan bevæges fremad
 • konstrueret så kraftig at savaggregatet ikke kan løfte sig i tilfælde, hvor der opstår klemning mellem emne og klinge

Se en videosekvens om pendulkapsaven

Modulkapsave

stromab_modul_main.jpg Maskinen består af en kraftig maskinkonsol, hvor motoren med klinge er indbygget i maskinens nederste del, det vil sige, at kapfunktionen foregår nedefra og opefter.

Savklingens omløbsretning er ind mod anslagsskinnen.

Maskinens konstruktion gør at det er nødvendigt at fiksere emnet mekanisk mod maskinbordet med en holdeanordning , da emnet ellers vil blive løftet. På den øverste del af maskinen sidder holdeanordningen, som kan være i form af trykbjælker eller fremføringsvalser. Maskinbordet er ud over den faste del ved skæreområdet konstrueret med ruller, der letter fremføringen af emner. Disse kan være med mekanisk fremføring. Modulkapsave findes med styring af afkorterfunktionen samt emnefremføring.

På disse modeller er det muligt at fremstille skæreprogammer til afkortning af flere emnelængder alt efter behov.

Savene kan også være udstyret med sortering af emnerne under skæreprocessen via enten opstregning eller scanning. Se videosekvens med modulkapsav:

Indretning - Fremføringssystem

Ved kapsave forstås fremføringssystemet som savaggregatets bevægelse og emnefremføring.

Pendul- /Radialkapsave

Kapsavene kan være konstrueret med både manuel og med automatisk fremføring af savaggregatet. På manuelle typer:

 • Trækkes motor og klinge hen over maskinbordet, efter at sikringen er udløst fra aggregatets bageste position.
 • Savklingen må ikke kunne trækkes uden for bordkanten, hvilket typisk sikres med et stop eller en kæde.

På automatiske typer:

 • Føres motor og klinge hen over maskinbordet, efter at maskinen er aktiveret ved enten pedal , tohåndsudløsning.
Fakta
Kapsave med automatisk fremføring skal altid være indrettet med mekaniske holdeanordninger.

Modulkapsave

Modulkapsave er altid konstrueret med automatisk fremføring af savaggregatet.

Savprocessen aktiveres ved enten fodpedal eller tohåndsudløsning. På større anlæg kan fremføringen af emner ske automatisk ved rullebaner.

Save med fodpedal

Fodpedalens funktion er at aktiverer den automatiske cyklus på kapsaven.

Når pedalen aktiveres går:

1. Trykanordning ned
2. Savaggregatet aktiveres
3. Savaggregatet retur
4. Trykanordning tilbage

Fodpedalen skal være sikret mod utilsigtet aktivering i form af en indkapsling, så der kun er adgang til pedalen fra en side

Når pedalen slippes skal arbejdscyklusen afbrydes og maskinen skal gå tilbage til udgangsstillingen.

Pedalen kan være flytbar og skal til en hver tid placeres hensigtsmæssigt, så der er fuld overblik over maskinen og arbejdsprocessen.

Fakta
Er pedalen en flytbar type må den under anvendelse ikke kunne flytte sig utilsigtet. Dette kan sikres ved en fastgørelse - eller ved at pedalen har en passende tyngde evt. kombineret med, at den er placeret på et skridsikkert underlag

Save med tohåndsbetjening

Automatiske kapsave skal være forsynet med tohåndsbetjening, hvis der er fysisk muligt at komme i nærheden af fareområder når maskinen anvendes.

Tohåndsbetjeningen skal virke på følgende måde:

 • Maskinbevægelsen må kun kunne sættes i gang ved brug af begge hænder
  samtidigt. Den tidsmæssige samtidighed anbefales at være mellem 0,2 sek.
  og 1 sek.
 • Hvis den ene hånd fjernes fra betjeningsorganet, skal maskinbevægelsen
  stoppe, før hånden kan nå ind i farezonen.
 • Begge betjeningsorganer skal være tilbage i udgangsstilling, før ny igangsætning kan foretages
Fakta
Tohåndsbetjening sikrer effektivt operatøren mod kontakt med skærende værktøj og bevægelige dele under bearbejdningsprocessen
Tohåndsbetjening må aldrig sættes ud af kraft . Opstår der fejl på systemet må dette ikke anvendes før fejlen er udbedret. Læs mere i AT anvisning om automatiske maskinanlæg

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Ved afskærmningen af værktøj på kapsave menes, hvordan savklingen er afskærmet

Pendul-/ Radialkapsave

Klingen skal være dækket af en fast skærm, der omslutter klingens overdel og som når så langt ned under klingens centrum som arbejdet tillader. Den resterende del af klingen skal være beskyttet med justerbar visir.

Når klingen er i sin udgangsposition skal den være total indkapslet og den skal være fastholdt i positionen.

Modulkapsave

I tilfælde, hvor savaggregatet er indbygget i maskinkonsollen, skal afskærmning omkring savklingen være indrettet således, at man ikke kan komme i kontakt med savklingen før denne står helt stille. Der skal være afskærmning over bordplanet, så det kun er emnet som kan passerer

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

På modulkapsave skal holdeanordningen være afskærmet sådan, det ikke er muligt at komme i kontakt med disse under drift. Hvor der anvendes mekaniske holdeanordninger ved pendul- og radialkapsave, skal disse enten være afskærmet ellers skal de indstilles så der maksimalt er 6 mm luft mellem holdeanordningen og emnet.

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Kapsave skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig og skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

 • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning

Kapsave skal være forsynet med nødstop

Fakta
Afkorteren skal være forsynet med bremse, hvis klingen ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Efterløb på klinger må maksimalt være 10 sekunder.

Mærkning

Kapsave:

 • Skal være mærket med rotationsretning af savspindler
 • Skal være mærket med min. og max. klingediameter, samt borings diameter i klingen
 • Der anvender pneumatisk/hydraulisk styringer, skal være mærket med det anbefalede drift tryk.
Gå til: