Anvendelse

afretning _top.jpg

Afretteren anvendes til at afrette og høvle en eller flere flader, samt at oprette og høvle vinkelkanter.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Afretteren er pga. sin alsidighed og manuelle betjening også en af de absolut farligste træbearbejdningsmaskiner. Risikoen for arbejdsulykker opstår hvis sikkerhedsbestemmelserne ikke overholdes nøje. Læs mere i Træ- og Møbelindustriens vejledning om afrettere

Når du skal rette et emne gøres det på følgende måde:

 • kontroller emnets krumning
 • placer emnet på indføringsbordet med den krumme flade ned mod bordet (emnet må ikke kunne vippe)
 • indstil højden på afretterbeskytteren så emnet lige netop kan passerer under denne
 • før emnet hen over kutteren, med hænderne oven på emnet, indtil hele emnet er bearbejdet
 • vend emnet og hold den rettede side ind mod et
 • Skænk afretterbeskytteren ned på planet og tilpas afstanden fra sidelandet så emnet lige netop kan passerer
 • før emnet hen over kutteren, med hænderne oven på emnet, indtil hele emnet er bearbejdet.

Se hvordan afretteren anvendes her

Fakta
 • Manuel fremføring indebærer altid en forhøjet risiko for ulykker

Arbejdsfunktioner

Indføringsplanets funktion er at det kan justeres op/ned afhængig af hvor meget der skal rettes af emnet. Indføringsplanet er forsynet med en skala som angiver hvor meget træ der skal fjernes, hver gang emnet føres over kutteren

Fakta
Des større spån der fjernes - des større kraft skal der anvendes for at fremføre emnet. Derved forøges risikoen for tilbagekast, især ved bearbejdning af mindre emner

Udføringsplanet anvendes til understøtning af det afrettede emne og planet skal have samme højde som kutterens periferi

Planernes læber skal følge kutterens periferi, således at der altid er højest 3 mm i afstand sideland.jpg

Sidelandet anvendes til at føre træet op mod. Landet kan indstilles fra 90° til 45°

Afrettebeskytteren anvendes til beskyttelse af operatøren, den skal være let at indstille i den ønskede position

Afretter med monteret fremtræk anvendes, hvor der er store serie der skal forarbejdes

På afrettere skal der være monteret en rundkutter, hvor knivene fastholdes med sikkerhedskiler

Fakta
Til afretning af emner under 300 mm, skal der anvendes et fremføringsredskab
Ved afretning med kippet sideland skal emnerne altid sikres mod sideværts udskridning

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

afretter_indstil1.gifFør opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Afrettebeskytterne skal være monteret og indstillet korrekt, både foran – og bagved sidelandet
 • Indstil afrettemængden ved højdejustering af indføringsbordet
 • Kontroller udføringsbordets højde
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Opdages der fejl og mangler på afretteren, afrettebeskytterne, rundkutter og sideland undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret

Skift af knive

Skift af knive er afhængig af den kuttertype der er monteret på maskinen, men overordnet kan processen beskrives som følger:

 • Rengør kutteren udvendig med rensevæske
 • Knivene løsnes og udtages alt efter type, husk at fiksere og overdække kutteren så risikoen for en skade minimeres
 • Rengør kutter, kiler samt bolte - hvis kutteren er med vendeskærsplatter renses platter og kutter.
 • Isæt knive alt efter kuttertype
 • Fastgør knivene - er kutterne af typen med fjeder, kile og bolte så spænd boltene fra midten og ud til hver side. Husk fiksering samt overdækning af kutteren.
 • Indstil udføringsbordet i forhold til kutterens periferi
Fakta
Ved håndtering og transport af knive og kuttere benyttes skærefaste handsker
Husk at en nøjagtig montering af knivene er af stor betydning .

Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, som derved forårsage skade.

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at afretterbeskytteren er indstillet korrekt
 • at indføringsplanet er indstillet til ønsket spåndybde
 • at kutteren er skarp (sløvt værktøj øger risikoen for tilbagekastning og giver dårlig bearbejdningskvalitet)
 • at rundkutteren ikke kommer i kontakt med afretteplanernes læber
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

afretning_flade.jpg Under drift følges følgende procedure: Træet skal ligge rigtigt med retsiden op, så det ikke vipper når det rettes. Fordel trykket på emnet, så der opnås en ubesværet fremføring.

Fakta
Fremføringen af emner kan lettes ved at påføre planerne friktionsnedsættende produkter (glidemiddel)

Kontroller altid råtræet inden du starter med at rette det. Revner eller lign. indebærer risiko for tilbagekastning af dele af emnet. Kasser derfor altid defekte emner, inden de rettes Ved retning af vinkelkant, holdes fingrene samlet og hånden knyttes.

afretning_kant.jpg

Se her hvordan afretterbeskytterne skal indstilles og hvordan træet føres igennem maskinen

Under drift skal der løbende holdes kontrol med kutterens tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra afretteren og kontroller løbene de rettede emner for spor der indikerer hvis der er skår i værktøjet. Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
Fingrene må aldrig sættes bag ved emnet for at skubbe det igennem maskinen.

Vedligehold

Generelt skal afrettere altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse kutteren senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: