Afretter

afretter_main.jpg Afretteren er konstrueret til at rette skævheder og høvle en glat overflade, som kan anvendes i den videre forarbejdning.

Klik på billederne herunder for at se eksempler på forskellige afrettere:

afretter_zoom_thum.gif casadei_ds510_zoom_thum.gif scm1_zoom_thum.gif

Læs mere om afrettere i Træ-, og Møbelindustriens vejledning om afrettere

Montering af afretteren

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen kan placeres på maskinsko, der sikrer, at maskinen står plant og stabilt på underlaget.
Maskinsko modvirker at støj og vibrationer fra maskinen forplanter sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Afretteren er konstrueret til at rette træets ujævnheder/skævheder, samt at rette træet i vinkler fra 90 grader til 45 grader Maskinsengen er konstrueret med to planer, der begge er stilbare op og ned. Disse benævnes som ind- og udføringsplanet.

Mellem de to planer er kutteren placeret.

Afretteren er desuden konstrueret med et sideland. Det kan indstilles sideværts, så kutteren kan udnyttes i hele bredden - og det kan indstilles i smig fra 90° til – 45 ° Klik på billedet for at lære mere om, hvad de forskellige dele på en afretter hedder, samt hvor de er placeret:

afretter_forklar_thum.gif

Se video om afretternes konstruktion her eller en illustration her

Indretning - Fremføringssystem

Afretteren er altid indrettet til manuelt fremføring, dog kan der monteres et flytbart fremtræksapparat på afretteren.

Fremtrækket indstilles, således at afstanden mellem bordplanet og fremtrækshjulene er 3 til 5 mm mindre end tykkelsen på de emner der skal afrettes.

Fakta
Alle fremtrækkets hjul skal placeres over udføringsplanet

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

afretter_beskyttelse1.gif Afretteren skal have overdækning af kutteren på begge sider af sidelandet.

Afrettebeskytteren foran sidelandet skal afskærme effektivt mod kontakt med kutteren. Den skal være let at betjene
for indstilling til forskellige emnedimensioner.

Overdækning bag sidelandet skal være fastgjort på sidelandet så det automatisk følger dette. Der må maksimalt være 3 mm mellemrum mellem afretteplanerne og kutterens diameter, uanset planernes højdeindstilling.

Disse regler skal sikre, at det ikke er muligt at få fingrene eller hænderne ned mellem kutter og afretterplan.

Udfræsninger i planernes læber til støjreduktion, må for at sikre en forsvarlig styrke på planets læber, maksimalt være 6 x 15 mm og der skal minimum være 6 mm plan tilbage mellem udfræsningerne.

Fakta

Der må ikke benyttes firkantede kuttere på afrettere

En afretterbeskytter er effektiv og let at betjene, når den:

  • let kan indstilles i den ønskede højde og sideindstilling
  • forbliver i den indstillede højde og automatisk går tilbage til denne højde, selv om den løftes op eller trykkes ned
  • altid befinder sig lodret over kutterspalten uafhængigt af emnets tykkelse og landets stilling.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Afretteren skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave.
  • At drejeafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.
Fakta
Afretteren skal være forsynet med automatisk bremse, hvis kutteren ikke standser senest 10 sekunder efter, at der afbrudt for maskinen
Gå til: