Anvendelse

baandpudsning.jpg

Bånd- og kantpudsemaskiner anvendes indenfor Møbel- og Inventarfremstillingen.

Båndspudsemaskinen anvendes til grov og fin pudsning af massivtræs emner, samt pudsning af pladematerialer.

antpudsemaskinen anvendes til grov- og finpudsning af lige og profilerede kanter i massiv træ og pladematerialer.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Båndpudsemaskinen

baandpudsning1.jpg Båndpudserens rullebord anvendes til understøttelse af de emner som skal pudses.

På rullebordet er der monteret en anslagslineal som emnerne holdes op mod under pudseoperationen. Anslagslinealen er justerbar i hele maskinens længde.

Højdeindstillingen af rullebordet, er på de ældre maskintyper manuel. Indstillingen sker ved hjælp af et håndhjul og rullebordets højde kan evt. aflæses på en skala. Nyere maskintyper er der en motor som hæver og sænker rullebordet. På betjeningspulten er der trykknap for op og ned indstillingen.

Rullebordet føres frem og tilbage ved håndkraft under pudseoperationen.

Over rullebordet er båndskiverne monteret. Den ene båndskive, anvendes til at stramme og styre pudsebåndet på skiverne.

Pudseskoen som er placeret indeni pudsebåndet, er monteret på føringer i hele maskinens længde. Pudseskoen anvendes til at yde det tryk på bagsiden af pudsebåndet som er nødvendigt for pudseoperationen.

Pudseskoens trykflade er beklædt med filt, hvorom der kan være påsat grafitlærred. Grafitlærredet er med til at bortlede den varme der opstår ved gnidningsmodstanden mellem pudsesko og pudsebåndets bagside.

Nogle båndpudsemaskiner er forsynet med dobbeltbåndskiver, hvor det ene kan være forsynet med et groft og det andet et fint pudsebånd. På disse maskintyper kan både grov- og finpudsning foretage uden flytning af emnerne og omskiftning af pudsebånd

Kantpudser

kantpuds_baand_.jpg Fremføringsbåndet anvendes til at fremføre emnerne igennem pudsemaskinen. Båndet er med gummibelægning og med udskæringer for bedre at kunne holde og fremføre emnerne gennem maskinen.

Fremføringsbåndets hastighed kan indstilles og er variabel fra ca. 5 til 20 meter pr. minut

Overtrykket anvendes til at holde emnerne nede mod fremføringsbåndet og er justerbar efter en skala.

Overtryksenheden skal stilles skråt i forhold til sidelinealen, for at emnerne fremføres lige igennem maskinen

Til pudsning af profilerede kanter anvendes pudseaggregater med stor afstand mellem båndrullerne. Des større afstand des bedre pudsning af profilerne, da pudsebåndet ved større afstand mellem båndrullerne bedre kan nå at forme sig efter profilskoen.

Pudseaggregater til profilkanter kan også anvendes til lige kanter, så anvendes der en lige pudseklods i stedet for en profileret.

Pudseaggregatet kan indstilles i smig fra -45 til +90 grader. Indstillingen anvendes til pudsning af smigskårne kanter eller ved pudsning af profiler, hvor det er nødvendigt at smigstille, for at kunne pudse vinkelret på profilen

Pudseaggregatets højdeindstilling kan foregå manuelt eller mekanisk

Til stramning af pudsebåndet anvendes på de fleste kantpudsere pneumatiske systemer. Stramheden af pudsebåndet reguleres ved at justerer på lufttrykket.

Opbygning af pudseaggregatets skosystem kan være forskelligt, de mest anvendte er

 • Fast sko
 • Sko som aftaster efter emnet,
 • En kombination af begge systemer, hvor der er en omskifter på betjeningspulten som kan stilles på fast eller aftastning

I dette afsnit er kun beskrevet kantpudsere med ét aggregat. Der findes mange maskiner med op til flere aggregater, opbygning og funktionsmæssigt, er det det samme principper for de resterende aggregater som her beskrevet.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Monter pudsebånd med omløbsretning som angivet på pudsebåndet
 • Indstilling af højde i forhold til tykkelsen på emnerne der skal pudses (båndpudser)
 • Kontroller at alle afskærmninger er korrekt monteret inden maskinen startes
 • Kontrol af nødstop, afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Opdages der fejl og mangler på pudsemaskinen undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at udsugningsanlægget er startet og at det har tilstrækkelig effekt
 • at pudsetykkelsen er indstillet til korrekt højde at pudsebåndene kan drejes let rundt, uden berøring af nogen maskindele
 • at emnet kan passere uhindret igennem kantpudsemaskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det, kasser altid defekte emner

Under drift holdes der løbende kontrol med pudsebåndets tilstand

Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille.

Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort

Vedligehold

Generelt skal bånd- og kantpudsemaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Rengøring forlænger samtidig maskinens levetid og der bliver færre maskinhavarier. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring af maskinen.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse pudsebåndene senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til pudsebåndene inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: