Bånd- og kantpudsere

Baandpuds_minimax.jpg Båndpudsemaskinen er en af de ældste maskintyper indenfor pudsemaskiner. Maskinen anvendes til grov- og finpudsning af massivt træ og pladematerialer.

kantpuds_minimax.jpgKantpudsemaskinen anvendes alt efter konstruktion til grov- og finpudsning af lige og profilerede kanter i massive træarter og pladematerialer.

Montering af bånd- og kantpudser

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion


Maskinen placeres på maskinsko, som sikre at maskinen står plant og stabilt på underlaget hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Båndpudsemaskinen er indrettet på en maskinkonsol, hvori der er monteret et rullebord.

På nyere maskintyper er op og ned indstillingen af rullebordet automatisk, via maskinens betjeningspanel.

Emnerne som skal pudses, anbringes på rullebordet og op mod en anlægsskinne som er indstillelig i hele maskinens længde. 

Båndpudsemaskinen er indrettet med to båndskiver som et endeløst vandretliggende pudsebånd er opspændt omkring. Den ene båndskive er motordrevet og trækker pudsebåndet rundt.

Båndskivernes diameter er omkring 200 til 400 mm.

Mellem båndskiverne er monteret en pudsesko, som kan anvendes i hele rullebordets længde. Der er båndpudsemaskintyper som er konstrueret med dobbelt båndskiver.

Kantpudsemaskinerne er indrettet på forskellige måder, dette afhænger af om maskinen skal anvendes til pudsning af lige eller profilerede kanter eller begge dele.

Maskintypen, som er indrettet til pudsning af lige kanter, er båndskiverne placeret med en lille centerafstand på pudseaggregatet

kantpuds_Tagliabue.jpg Maskintypen som er indrettet til pudsning af profilerede kanter, er båndskivernes centerafstand stor på pudseaggregatet.

Fremføringen af emnerne foregår på et gummieret fremføringsbånd og et overtryksystem med gummiremme eller med gummiruller med indbygget fjederanordning. 

Pudseaggregatet er konstrueret til at pudse kanter fra -45 til +90 grader, og er indstillelig der imellem. Endvidere kan pudseaggregatet hæves og sænkes. 

Pudseskoen kan udskiftes til hvilken som helst kantprofil. 

Ophænget hvorpå pudseskoen er monteret kan enten være med fjedertryk eller med et pneumatisk tryk system.

Indretning - Fremføringssystem

Båndpudsemaskiner er manuelt betjente og fremføringen foregår ved at føre rullebordet frem og tilbage, samtidig med at pudseskoen trykkes ned mod bagsiden af pudsebåndet.

Kantpudsemaskiner kan være indrettet til både mekanisk og manuel fremføring af emnerne alt efter type.

På modeller med automatisk fremføring ilægges emnerne op ad en sideanslagsskinne herefter fører fremføringsbåndet og overtryksystemet emnet igennem maskinen.

Ved ilægger siden er monteret en el kontakt (switch) som får pudseskoen til at gå frem og tilbage.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle Båndkanter, skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at du eller andre, kan kommer i kontakt med pudsebånd, når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel.

Båndpudsemaskiner skal være forsynet med beskyttelsesskærm under det øverste bånd. Beskyttelsesskærmen skal så vidt muligt dække båndets længde samt nå mindst 20mm udover båndets kant.

Læs mere om generelle principper for afskærmning under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Alle båndskiver og styreruller skal være afskærmet, så utilsigtet berøring ikke er mulig.

På kantpudsere med automatisk fremføring af emnerne skal der være en afskærmning der sikre mod muligheden for at kunne blive fanget af fremtrækket.

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Bånd- og kantpudsemaskiner skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning
Fakta
Kant- og båndpudsere skal være forsynet med bremse, hvis slibeaggregaterne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.

Efterløb på aggregaterne må maksimalt være 10 sekunder.
Gå til: