Anvendelse

maggi.jpg

Boremaskinen anvendes til boreoperationer for samlingssystemer, både i massivtræs produktion og indenfor pladeproduktion.

Boremaskinens anvendelsesområde er afhængigt af hvilket borehoved den er bestykket med. De mindre boremaskintyper, med lille borehoved, er for det meste anvendelig til massivt træ, som eksempelvis sammenboring af stole, sokler og rammekonstruktioner.

De større boremaskiner med lang borekasse anvendes, til massivt træ og pladematerialer, som eksempelvis sammenboring af korpusdele, rammekonstruktioner og hyldebærerhuller.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Dyvelboremaskiner

borehoved_5hul.jpgBorehovedet kan drejes 360 °, hvilket muliggør boring af huller i alle vinkler.

Boreaggregatet, hvor tandhjul trækker hinanden, betyder at borespindlerne roterer i hver sin retning. Derfor er det er nødvendigt at have både højre og venstreroterende boreværktøjer til maskinen.

Fakta
Ved højre- og venstreroterende borespindler er det muligt, at blive fanget mellem to spindler og få trukket fingre/hænder ind i mellem disse, med risiko for en alvorlig ulykke til følge.

Motor og borehoved er en samlet enhed, som er monteret på en slæde. Denne er pneumatisk styret i frem/tilbage bevægelsen og bestemmer boredybden der kan justeres efter skala.

Motoren startes og afbrydes ved hjælp af en afbryder. Start sker først, når boreaggregatets borecyklus indledes, og afbrydes, når boreaggregatet igen er nået til sin slutstilling.

Regulering af boreaggregatets fremføringshastighed sker med en oliebremsercylinder med regulator. Når regulatoren lukkes helt, kan boreaggregatet fastholdes i enhver position, hvilket kan være en fordel - for eksempel ved opstilling.

Maskinbordet kan på nogle maskiner kippes fra vandret til 45 grader. Princippet anvendes, hvor der skal bores emner sammen, der er skåret i smig. Maskinbordet kan endvidere indstilles i højden.

Fakta
På maskinbordet er holdecylinderen placeret, denne kan justeres op/ned og ud/ind i forhold til emnet.
Afstanden mellem trykaggregat og emnet må ikke være over 6 mm.

Sidelandet kan justeres sideværts og indstilles i smig. Til aktivering af borecyklus anvendes fodpedal

Rækkeboremaskine

rekke_juster.jpgBoremaskinen anvendes til boring af horisonttale-, vertikale- og gehringshuller.

Bordplanet er en fast enhed på boremaskinen. Til styring af emnerne er der justerbare sideland, så begge ender kan bores på samme opstilling.

Emnerne fastholdes med holdecylindre. Holdecylinderne er monteret på en rammekonstruktion over bordplanet og er justerbar sidevers og op og ned.

Ved horisontal boring kan indstilling af boredybden foretages ved at justere enten endestoppet eller ved indstilling på boreaggregat.

Ved vertikal boring justeres boredybden på boreaggregatet ved indstilling på boreaggregat efter skala. Placering af hullerne på pladen bestemmes ved placering af land og stop.

Fakta
Afstanden mellem emner og holdecylinderne må ikke være over 6 mm

På rækkeboremaskinen kan monteres et gehringsanlæg på bordplanet. Anlægget anvendes ved boring af smigskårne emner og konstruktioner.

Boreaggregatet kan indstilles op og ned samt trinløst mellem horisontal og vertikal boring.

Boreaggregater hvor tandhjul trækker hinanden, roterer i hver sin retning, hvorfor det er nødvendigt at have både højre og venstreroterende boreværktøjer til maskinen

Fakta
Ved højre- og venstreroterende borespindler er det muligt at blive fanget mellem to spindler og få trukket fingre/hænder ind i mellem disse med risiko for en alvorlig ulykke til følge.

Enkelte maskintyper er opbygget med kædetræk på borespindlerne, her roterer alle borespindler samme retning, normalt højre rundt.

Borespindlerne på rækkeboremaskiner er på nyere maskiner udført med snapkoblingssystem. Hertil skal anvendes tilhørende boreoptagelser, der anvendes ens optagelser til højre-/venstreroterende roterende spindler.

På ældre maskiner kan boreoptagelsen være med gevind, hvor gevindet er tilpasset borespindlens omløbsretning - der anvendes derfor optagelser med både højre og venstre gevind.

Borekassen kan afhængig af type anskaffes med det antal borespindler man ønsker. De fleste boremaskiner er som standard med 19, 21 eller 27 spindler. Ved anskaffelsen tages der højde for den største korpusbredde som skal bores.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
 • Alle borespindler og anlægsflader skal være fri for urenheder og må ikke være beskadigede på nogen måder.

scm_rentbord.jpg

Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følges følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Afmonterer evt. påsatte boreværktøjer
 • Boreaggregatet indstilles til den ønskede position (horisontal, vertikal eller i smig)
 • Ved skift af bor anvendes ved borespindler med centreringskonus blokerings dorn og nøgle, samt tang hvis borene fastgøres med snapkoblingssystem
 • Spindelenderne og konusser gøres ren for støv og spåner med støvkost
 • Bor vælges til opstillingen, vær opmærksom på rigtigt placering af højre- og venstreløb
 • Ved borespindler med centreringskonus, pasning og indvendig gevind, skal der ved montering kun trækkes let an, da der ellers er risiko for at beskadige boreaggregatet. Bor med snapkoblinger trykkes ned over spindlen til de klikker på plads
 • Boredybden indstilles
 • På rækkeboremaskinen skal du være særlig opmærksom ved omstilling fra horisontal til vertikal boring, da den indstillede dybde ofte medføre at borene går gennem emnet med risiko skader på både personer og udstyr
 • Indstilling af trykaggregater, så trykket fordeles jævnt over bearbejdningsområdet. Der må makismalt være 6 mm luft mellem holdecylinderne og emne
 • På dyvelboremaskiner indstilles bordplanet i grader. Ellers kontrolleres gradindstillingen
 • På dyvleboremaskiner højdeindstilles bordplanet ved hjælp af den faste skralde. Indstillingen skal altid ske nedefra og opefter. Ved horisontal boring på rækkeboremaskiner højdejusteres boreaggregatet
 • Fremføringshastigheden på boreaggregatet indstilles i forhold til emnerne der skal bearbejdes. Ved for langsom fremføring svides materialet der bores i - ved for hurtig fremføring skubbes emnet og borene kan i værste fald knække
 • Det kontrolleres at afskærmninger af borekasse og bor sidder korrekt placeret og er forsvarligt fastgjort
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
Fakta
Forkert monterede boreværktøj øger risikoen for personskadeskader og for skader på bor og boremaskine

Prøvekørsel

boring.jpgInden du gennemfører en prøvekørsel skal du altid kontrollere:

 • at alle afskærmninger er fastspændte og monteret korrekt.
 • at borene er monteret korrekt med rigtig omløbsretningen
 • at borene ikke borer ind i hverken bordplanet eller holdeaggregater
 • at sikkerhedsafstanden på 6 mm mellem emne og trykaggregat er overholdt

Drift

spaaner.jpg Kontroller emnet/pladematerialet inden du starter med at bearbejde det. Revner eller lign. indebærer risiko for bøjning af borene. Kasser derfor altid defekte emner/pladematerialer, inden de bearbejdes.

Ved oplæg af emner holdes disse mod landene. V ær opmærksom på at emnerne ikke vipper, og at trykket imod landene bliver ensartet.

Sørg for at arbejdsområdet under drift til stadighed er ryddeligt og rengjort, kontroller løbende at der ikke kommer borspåner mellem bordplan, land og emne.

Fakta
Fjern aldrig spåner med hænderne og brug aldrig trykluft. Den bedste løsning er at bortsuge spånerne. Er det ikke muligt kan spånerne alternativt fjernes med en støvkost

Under drift holdes der løbende kontrol med boreværktøjernes tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra bearbejdningsprocessen og kontroller løbene af de bearbejdede emner.

Opdages der fejl og mangler på boremaskinen, afskærmninger og boreværktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages.

Maskinen må ikke startes igen før alle fejl er udbedret.

Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille.

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Vedligehold

scm_ren.jpg Generelt skal boremaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

FRS- enheden (filter, reduktion og smøring) skal hyppig kontrolleres for vand, olie og snavs. Rengør enheden, tøm evt. vand ud, efter se oliestanden og fyld evt. efter.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse borespindlerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til borene inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: