Anvendelse

dcm_o_u_pudser_main.jpgBredbåndspudsemaskinen anvendes til:

 • Grov og fin pudsning af massivtræeemner
 • Færdigpudsning af pladematerialer
 • Lakslibning

EuroSander.jpgMaskinerne kan anvendes til pudsning på begge sider af emner og pladematerialer i et gennemløb såfremt at over- og underpudserenhed er sammenkoblet.

Bredbåndspudsere anvendes til pudsning af materialebredder op til 1350 mm og emnetykkelse op til 160 mm.

Bredbåndspudsemaskiner kan bestykkes med det antal pudseaggregater og udstyr, som der er behov for, til en bestemt produktion

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Fremføringsenheden

bredbaand_ind.jpgFremtræksbåndet er et gummibånd, hvori der er udskæringer, for bedre at kunne holde og fremføre emnerne gennem maskinen

Fremføringsbåndets gummi kan have forskellig hårdhed. Hårdheden bestemmes ved anskaffelsen af maskinen

Fakta
Generelt anvendes hård gummi til små emner og blødere gummi til større anlægsflader

Højdeindstillingen af fremtrækenheden kan udføres manuelt og aflæses på betjeningspanelets display På nyere pudsemaskiner sker højdeindstillingen ved, at indføre et emne ind i et automatisk aftastningssystem, som måler emnetykkelsen.

Herefter indstilles fremføringsenheden, aggregater og overtrykket i forhold til den målte emnetykkelse Fremføringsenheden kan indstilles til to funktioner:

 • Som flydende bord
 • Som fast bord

Flydende bord anvendes, når man pudser lige meget af hele overfladen, f.eks. ved pudsning af finerede emner. Fast bord anvendes, hvor emnerne skal pudses i tykkelse, f.eks. ved pudsning af massive emner og tykkelsespudsning af pladematerialer.

Fremføringsenhed med vakuumsystem anvendes, når der pudses små emner og ved pudsning af krumme emner.

Aggregat med kontaktvalser

tromler_lille.jpg Kontaktvalserne kan afhængig af pudseoperationen have forskellige diametre og overfladebelægninger. Til finpudsning anvendes en stålvalse, som er vulkaniseret med gummi mens der til grovpudsning anvendes en stålvalse.

De gummibelagte valser kan have forskellige hårdhed afhængig af produktionens art, og overfladen på gummiet kan have forskellige udskæringer (mønstre). Generelt for kontaktvalsen gælder:

 • Jo hårdere kontaktflade, des større afpudset mængde og grovere pudsning Jo blødere kontaktflade, des mindre afpudset mængde og finere pudsning
 • Jo mindre kontaktvalsediameter, des større afpudset mængde og grovere pudsning
 • Jo større kontaktvalsediameter, des mindre afpudset mængde og finere pudsning
 • Jo kraftigere udskæring i kontaktvalsen, des større afpudset mængde og grovere pudsning, des mindre slid på bredbåndet og dermed længere standtid
 • Glat gummi kontaktvalse giver den fineste pudsning.

Aggregat med sko

Den afsluttende pudsning fortages i de fleste tilfælde med sko. Bredbåndspudsere fås med forskellige typer af pudsesko:

filtsko_lille.jpgFast sko én type hvor bredbåndet belastes i hele båndets bredde under pudsningen. Skoens ophængs anordning kan justeres op og ned afhængig af båndtykkelse og afpudsningsmængden. Som underlag eller kontaktflade på den faste sko, anvendes gummi eller filt, tykkelsen og hårdheden på underlaget er med til at bestemme kontaktfladens hårdhed

leddeltsko_lille.jpg Elektropneumatisk leddelt sko er en anden og meget anvendt skotype. Den leddelte sko belaster kun bredbåndet i emnernes bredde
I den elektropneumatiske sko er det, ud over filtlaget også luftrykket, som bestemmer kontaktfladens hårdhed

Lamelbånd

På nogle maskintyper er der aggregater med indbygget lamelbånd. Lamelbåndet er et kraftigt lærredsbånd, hvorpå der med afstand er limet filt. Lamelbåndets funktion er at give et ensartet tryk på bredbånd og emne, samt at lede friktionsvarmen væk fra slibestedet

Kombiaggregat med valse og sko

Dette aggregat anvendes og indstilles til den ønskede metode, enten med kontaktvalse, med sko eller med begge funktioner

Aggregat med tværbånd

Denne aggregattype er hovedsagelig monteret i maskiner, der anvendes til pudsning af pladematerialer. Aggregatet er opbygget med lamelbånd, tilsvarende aggregatet med sko.

Tværbåndets funktion er, at pudsningen foretages på tværs af fiber retningen og overfladen pudses fri for limtråde, limgennemslag, knivslag og lignende.

Ved denne metode kan der fjernes mere materiale og emnerne får en færdigpudset overflade i ét gennemløb

Aggregat med børste

borste.jpgDen sidste bearbejdning i en bredbåndspudser er ofte en børstning af emnerne. Børstningen har til formål at rengøre og børste pudsestøvet af flader og kanter.

Aggregat med ståluld

I en lakslibemaskine er børsten ofte udskiftet med en ståluldsvalse, som finsliber den lakerede overflade.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt:

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Monter bredbånd med omløbsretning som angivet på pudsebåndet
 • Indstil pudsetykkelsen
 • Kontroller at indløbssikringen kan vippe frit og at den ved aktivering afbryder fremtræksbåndet
 • Kontroller ligeledes at samtlige nødstop virker
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Opdages der fejl og mangler på pudsemaskinen undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at udsugningsanlægget er startet og at det har tilstrækkelig effekt
 • at pudsetykkelsen er indstillet til korrekt højde
 • at fremføringshastigheden og lufttrykket på de forskellige aggregater er tilpasset
 • at pudsebåndene kan drejes let rundt, uden berøring af nogen maskindele
 • at emnet kan passere uhindret igennem maskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen

Drift

Under drift gælder følgende:

 • Kontroller altid at emnerne kan fremføres sikkert igennem pudsemaskinen
 • Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det, kasser altid defekte emner
 • Der holdes løbende kontrol med pudsebåndenes tilstand
 • Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Arbejdsområdet skal til stadighed holdes ryddelig og rengjort

Vedligehold

Generelt skal bredbåndspudsere altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

FRS- enheden (filter, reduktion og smøring) skal hyppig kontrolleres for vand, olie og snavs. Rengør enheden, tøm evt. vand ud, efter se oliestanden og fyld evt. efter.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning
 • at bremserne kan standse pudsebåndene senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til pudsebåndene inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
 • at maskinen er rengjort for pudsestøv
Gå til: