Anvendelse

CNC maskiner anvendes til forarbejdning af massivt træ og pladematerialer. Dette kan være konturfræsning, notfræsning, kantprofilering og pudsning, samt alle former for vertikale- og horisontale boringer.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Læs mere i Træ- og Møbelindustriens vejledning om maskiner

Arbejdsfunktioner

Bordplanet

rasterbord_zoom.jpgPå CNC maskiner anvendes bordplanet til at fastholde emnerne som skal bearbejdes. Bordplanet kan være opbygget på forskellig vis - mest almindeligt er:

 • Maskiner med rasteplade anvender fixturbånd til at afgrænse vakuum området
 • Maskiner med vanger anvender vakuumkopper, som er flytbare på hele vangens længde, derudover kan vangen flyttes sideværts
 • Maskiner med vanger kan også anvende pneumatiske holdeanordninger, når der bearbejdes smalle emner

vangebord_zoom.jpgBordplanets bevægelse kan have forskellige funktioner, afhængig af maskinens opbygning. De mest anvendte er:

 • Bordplanet er fast og bearbejdnings motorerne bevæger sig i X, Y og Z retningen
 • Bordplanet bevæges i både X og Y retningen
 • Bordplanet bevæges kun i Y retningen

Fixtur

fixtur.jpg Et fixtur er en enhed, der anvendes til at fastholde emnet, der bearbejdes. Det udformes i forhold til emnet der bearbejdes og kan være fremstillet af forskelligt materiale. Materialet skal være skærbart og når emnerne fastholdes med vakuum, skal det også være lufttæt. Fixturet er altid fastgjort til arbejdsbordet, enten ved mekanisk fastspænding eller ved vakuum.

Fakta
På CNC maskiner med rasteplade, er det nødvendig at fremstille et fixtur, når maskinen anvendes til konturfræsning

Bearbejdningsmotorer

vaerktoejvekslere.jpg Antal af bearbejdningsmotorer, der skal anvendes, afhænger af maskintypen og den produktion der skal udføres.

Derudover kan maskinen have mange indretningsmuligheder, med hensyn til værktøjsveksler og bearbejdningsaggregater, afhængig af hvilke arbejdsfunktioner maskinen skal anvendes til.

De mest anvendte er:

 • Værktøjsveksler som karrusel
 • Værktøjsveksler som række
 • Værktøjsveksler som kæde
 • Maskine med revolverhoved
 • Pudsemotor
 • Boremotor
 • Notsav
 • Vinkelfræsehoved
 • Motorophæng med B og C akse
Fakta
e fleste motorer anvender variable omdrejninger, som kan programmeres fra ca. 1000 omdr./min op til 32000 omdr./min.
Dette gør det muligt at tilpasse værktøjets skærehastighed for opnåelse af den bedste sikkerhed, bearbejdningskvalitet og den længste standtid (den tid værktøjet kan bruges mellem hver slibning eller udskiftning af platter)

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

klemtang_mk2.jpgFør opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres og sikres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt.

 • Der skal være rengjort og ryddeligt omkring maskinen
 • Lysforholdet skal være i orden så operatørerne har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
 • Værktøjerne skal være skarpe og de skal kunne opspændes farefrit
 • Der må kun benyttes værktøjer og værktøjsoptag som er anvist af leverandøren
 • Maskinoptaget, værktøjsoptaget og værktøjets kolbe skal altid være rengjort inden det tages i brug
Fakta
For at undgå klemningsfare skal du altid kontrollere at hele maskinens bearbejdningsområde er fri for henstillede genstande

Før opstart

Inden opstart foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Afmonter evt. påsatte værktøjer og anbring dem på forsvarlig måde, så det ikke er muligt at komme i utilsigtet kontakt med dem
 • Monter afskærmninger. I de fleste tilfælde fungerer afskærmninger også som spånafsugninger
 • Herefter skal hver spindelomdrejningshastighed og omdrejningsretning tilpasses/vælges, således at den optimale skærehastighed opnås
 • Opdagers der fejl og mangler på maskinen, afskærmninger og værktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/ fejlene opdages. Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
 • Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker
Fakta
Forkert indstillet omdrejningsretning eller hastighed øger risikoen for skader på værktøj og for at emner eller dele heraf kan udslynges og forårsage personskade

Opstart

betjeningspanel.jpgVed opsart følges følgende procedure:

 • Tænd for strømmen til maskinen og vakuum
 • Gennemgå opstarts rutine på betjeningspanelet (se i betjeningsmanual)
 • Tænd for styrestrømmen til servomotorerne
 • Kør maskinen i referencepunkt

Referencepunkt

xyz.jpgI enden af akserne sidder der en switch som nulstiller aksen. Når maskinen har ramt den switch der er monteret i enden af alle akser, er den nulstillet. Maskinen står nu i sit nulpunkt også kaldet referencepunkt, dette punkt kan altid kaldes fra CNC-programmet.

Alt efter fabrikat er nulpunktet placeret i et af bordplanets hjørne, oftest nederste venstre hjørne eller øverste højre hjørne.

Maskinen kan ikke anvendes til bearbejdning før den er kørt i reference, da maskinen ikke ved hvor den er orienteret i sit koordinatsystem før den er blevet nulstillet. For at køre maskinen i referencepunkt gøres følgende:

 • Vælg referencepunkt på betjeningspanelet
 • Kør manuelt maskinen i referencepunkt i X aksen
 • Kør manuelt maskinen i referencepunkt i Y aksen
 • Kør manuelt maskinen i referencepunkt i Z aksen

Manuel kørsel

Det er muligt at køre manuelt med maskinen uden først at lave et CNC-program til at styre denne. For at køre manuelt med maskinen vælges funktionen manuel på maskinens betjeningspanel.

Vælg derefter hvilken akser der skal flyttes og i hvilken retning. Vælg akse og tryk + eller - for retning af bevægelsen. På denne måde kan maskinen køres hen til et hvilket som helst punkt inden for dens bearbejdningsområde.

Det vil også være muligt at aflæse den nøjagtige position for alle akser på maskinens betjeningspanel. Målangivelsen er ud fra maskinens referencepunkt og et udtryk for, hvor langt maskinens motor (motor 1) er væk fra dette punkt.

Montering af værktøj

vaerktoejveksler_zoom.jpgVærktøjet monteres enten direkte på den enkelte motor eller i optagelser. En optagelse er et mellemled, der forbinder værktøjet med optaget i maskinen. Der er altså tale om to optag:

 • et maskinoptag på maskines motor
 • og et værktøjsoptag
Fakta

Du skal altid sikre dig at værktøj er opspændt og monteret korrekt i henhold til leverandørens brugsanvisning. Forkert opspændt og forkert monteret værktøj vil altid indebære en alvorlig risiko for ulykker

Vær meget omhyggelig med rengøring af værktøjer og værktøjsoptag - så får værktøjet den sikreste og mest præcise opspænding

Montering af fixtur

raster_gummibaand.jpgFixturet monteres på maskinbordet, hvor emnet ønskes bearbejdet. Monteringen kan være enten op af faste stop eller tilfældig, hvor der er plads på maskinbordet.

På maskiner med rasterbord lægges der tætningsbånd mellem bordet og fixturets bundplade. Derefter styres fixturet på plads efter rillerne på bordet.

På maskiner med et maskinbord med vanger, spændes fixturet fast med skruer ned i vakuumbordets vakuumhuller.

Fakta
Maskinen må ikke anvendes før det er sikret at fixturet er tilstrækkelig fastholdt.

Indtastning/overførsel af program

Der findes to måder, hvorpå man kan lægge et program ind i maskinens styring, det kan ske ved

 • En manuel indtastning, der i de fleste tilfælde kræver at maskinen må stå stille fordi at styringen ikke kan lave mere end en ting af gangen.
 • Eller via en computer tilkoblet maskinens styring - hvor det er muligt at overføre programmer til styringen fra computeren.

Nulpunkter

Der er tale om to forskellige slags nulpunkter:

 • Maskinens nulpunkt (ofte benævnt G53) er placeret i et af maskinens hjørner, mest almindelig nederste venstre hjørne.
 • Programnulpunkter (ofte benævnt G54 - G59) der anvendes for at kunne bearbejde emner andre steder end ud fra maskinens referencepunkt.

Der er i maskinstyringen indbygget en nulpunktsbank. Den anvendes til at fortælle styringen, hvor langt inde på maskinbordet forskellige programnulpunkter er placeret. De fleste styringer har 5 eller 6 forskellige nulpunkter til rådighed.

Under programmeringen tages der ikke højde for placeringen af emnerne på maskinen, men udelukkende for hvor programnulpunktet er placeret. Først når maskinen skal til at bearbejde emnerne indgives der i nulpunktsbanken hvor langt inde på bordet emnet skal placeres.

Indtastning af programnulpunkt

emne_nul_spids_.jpg Programnulpunkterne kan frit placeres på maskinbordet.

For at finde programnulpunktet monteres et spidst værktøj. Derefter fremskydes motoren og maskinen køres manuelt hen til det punkt på fixturet som er programnulpunktet.

emne_nul_.jpgX og Y koordinaterne, der er afstanden målt fra maskinens 0 punkt til programnulpunktet, aflæses på maskinens skærm. Derefter indtastes disse koordinaterne i nulpunktsbanken under det nulpunkt, der anvendes i CNC-programmet. Herefter vil emnet blive bearbejdet ud fra det nye nulpunkt som er indgivet.

Indtastning af værktøjsdata

Værktøjsbanken er et område i maskinens styring hvor der kan gives oplysninger om værktøjers radius og længde.

De data der indtastes her, anvendes af maskinens styring. Værktøjsdataene er altså en beskrivelse af hvordan det enkelte værktøj ser ud.

Fakta
Værktøjers radius måles manuelt med skydelære (plastic) eller i målestation

Værktøjers længde måles med skydelære eller via på nulpunktsforskydningen i Z aksen, der kan aflæses på maskinen

Værktøjsradius

skafteverktoj.jpg Værktøjsradius bruges i forbindelse med værktøjskorrektur. Værktøjsradius indtastes i værktøjsbanken under det nr. som det pågældende værktøj har (hvert værktøj har et referencenummer).

Værktøjet korrigeres med den indtastede radius i forhold til størrelsen på det det der skal bearbejdes. Det vil sige at maskinens computer udregner en ny emnegeometri som tager højde for den indtastede værktøjsradius i værktøjsbanken.

Værktøjslængde

konusverktoj.jpg Værktøjets emnenulpunkt i Z udmåles ved at monterer det enkelte værktøj i maskinens motor, og derefter sænke det manuelt ned til emnenulpunktet, der typisk svarer til emnetykkelsen, mens emnet er placeret på fixturet.

Nulpunktet kan herefter aflæses på displayet og indtastes som det enkelte værktøjs længde.

Alternativt kan værktøjets længde udmåles med skydelære ud fra et fast punkt.

Fakta
Forkert indgivne data i værktøjsbanken kan få katastrofale følger for både omkringstående personer og udstyr

Prøvekørsel af CNC-program på maskinen

proevekoersel_.jpgPrøvekørsel fortages på følgende måde:

 • Programmet afvikles men motorerne må ikke være startet.
 • Det kontrolleres at værktøjet ikke berører fixturet eller maskinbordet.
 • Værktøjets højde og korrektion kontrolleres i forhold til emnet.

Forudsætning for prøvekørslen er at programmet er indlæst i styringen, at alle nulpunkter og værktøjsdata er indgivet korrekt. Samtidig skal værktøjerne også være monteret på de rigtige værktøjspladser i forhold til CNC programmet.

En prøvekørsel foretages nu med et emne og med motorerne startet. Efter kørslen måles emnet og programmet tilrettes.

Når alle tilretninger er foretaget og emnet overholder de tolerancer der er angivet, kan den egentlige produktion sættes i gang.

Fakta
Prøvekørsel af CNC-program skal altid forgå for at undgå havari af både værktøj og fixtur.

Drift

drift.jpgUnder drift følges følgende procedure:

 • kontroller emnerne løbende, både visuelt og ved at kontrolmåle, for at sikre at der ikke er opstået fejl på værktøjerne eller andet under produktionen
 • maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort
Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Vedligehold

Generelt skal CNC-maskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i maskinens brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden, samtidig forlænges maskinens levetid og der bliver færre maskinhavarier.
Maskinen bør dagligt rengøres for støv og spåner ved støvsugning. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring af maskinen.

Ved reparationer og vedligeholdelse skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse værktøjerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til disse inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
 • at maskinen er rengjort inden den tages i brug
Gå til: