Anvendelse

veksler.jpg Dobbelttappemaskiner er oftest blevet benyttet ved bearbejdning af større serier, da det tidligere var en tidkrævende proces at foretage omstille maskinen. På nyere dobbelttappere har automatisering af opstillingsprocessen medført at det nu er muligt at skifte fra et emne til et andet på få sekunder. Derfor er nyere dobbelttappere med styrede spindler også velegnede til produktion af mindre serier.

Anvendelsesområdet er afhængigt af det antal standerpar - typen og antallet af bearbejdningsaggregater, som maskinen er bestykket med, og om der anvendes overbjælke.

Dobbelttappere er normalt indrettet til enten bearbejdning af pladematerialer eller til bearbejdning af bygningskomponenter

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Typiske arbejdsopgaver:

arbejdsopg.jpg

 • Formatskæring og -fræsning
 • Gehringsskæring og -fræsning
 • Falsning og notning
 • Afbrudte false, noter og profileringer
 • Dyvelboring
 • Skabelonfræsning
 • Konstruktionssamlinger med tapper, slidser og kontrakehlinger

arbejdsopg_skabelon.jpg

Fakta
Uanset arbejdsopgaver er det af stor betydning for sikkerheden at der arbejdes med den korrekte periferihastighed i forhold til værktøjets data. (Se evt. afsnittet om spåntekniske beregning)

Dobbelttappemaskinens fordele

Fordele ved bearbejdning af emner på dobbelttappemaskine i forhold til bearbejdning på almindelig (enkelt) tappemaskine eller på dobbelt formatsav er generelt:

 • Større produktionskapacitet
 • Automatisk fremføring af materialet
 • Større produktionsnøjagtighed ved samtidig bearbejdning end ved flere efter hinanden følgende bearbejdninger i enkeltmaskiner
Fakta
Generelt vil det set ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn altid være en fordel at anvende en automatiseret frem for standardmaskiner, da en automatiseret maskine bedre kan afskærmes / indkapsles så operatørerne er i forsvarlig afstand fra værktøjer og andre bevægelige dele under betjening af maskinen

Arbejdsfunktioner

afbrudt_not.jpg Umiddelbart forekommer dobbelttappemaskinen kompliceret.

Dette skyldes, at maskinen kan udføre flere arbejdsfunktioner i en og samme arbejdsgang. Emnerne kan bearbejdes i format og samtidig fremstilles med profiler, kontrakehlinger, tappe, false, note, afbrudte false, note og profiler, foruden at der kan bores dyvelhuller og fræses efter skabelon.

Størrelsen på de emner, der skal forarbejdes, er bestemmende for, hvor bred en maskine der skal anskaffes, idet der fås maskiner med arbejdsbredde fra 1,5 m opefter. Arbejdshøjden på emnerne kan normalt ikke overstige ca. 150-180 mm.

Overtryk

Trykbælternes funktion er at fastholde emner mod kædebanen under bearbejdningsprocessen.

For at opnå en forsvarlig fastholdelse af emnerne, skal man sikre at overtrykket er indstillet til 1,5-2 mm under tykkelsen på de emner der bearbejdes.  
glidekobling.jpgTrykbæltets hastighed kan justeres ved at aktivere en glidekobling.

 • Er koblingen aktiveret kører trykbælterne hurtigere end kædebanen
 • Er koblingen frakoblet er der ingen fremdrift på trykbælterne og de virker som bremser.
Fakta
Korrekt indstilling af overtryk er yderst vigtigt:
For lille overtryk medfører risiko for udslyngning af emner med overhængende risiko for ulykker.
For stort overtryk kan beskadige emner og maskine, hvilket i værste fald også kan medføre ulykker.

Nokker

Ved bearbejdning af vinkel/parallel skæring, anvendes nokker som er placeret i kædebanen.

nokkesystem_.jpgDer er to metoder ved anvendelse af nokker:

 • Ved parallel-/vinkelskæring af lange emner anbringes de op mod nokkerne. Ved denne bearbejdningsmetode skal trykbæltet kører hurtigere end kædebanen.
 • Ved parallel-/vinkelskæring af smallere emner, anbringes emnerne foran nokkerne, derved er nokkerne med til at fremføre emnerne igennem maskinen. Ved denne bearbejdnings metode skal trykbæltet kobles fra, således at funktionen virker som bremse.

Den mindste arbejdsbredde med to kædebaner er ca. 170-180 mm., og afhænger af den enkelte kædebanes bredde, denne er normalt 70-80 mm.

Er der kontaktskinner på indvendig side af kædebanen, bliver mindste arbejdsbredde ca. 70 mm større.

Længde/bredde Indstilling

breddeindstilling.jpg Maskinens arbejdsbredde indstilles ved at forskyde højre stander.

På nogle maskiner sker dette ved hjælp af en gearmotor der aktiveres med en kontakt. Finindstillingen foretages med håndkraft og aflæses på maskinens breddeindstillingsskala.

På andre maskiner foretages breddeindstillingen ved hjælp af en styret akse. Her indtastes den ønskede længde i maskinens styring, hvorefter maskinen automatisk kan udfører breddeindstillingen.

Forridseaggregat

forridser.jpg For at forhindre oprifter på undersiden af de emner der formatskæres anvendes forridsere. Et forridseaggregat bestå af en mindre motor, hvorpå der er anbragt en rundsavsklinge, der kører i medløb.

Klingen skærer normalt ca. 3 mm op i materialet.

Forridsemotoren kan være pneumatisk styret, således at klingen kipper op i fuld tykkelse af materialet, når sidste kant af materialet passerer klingen, på den måde bliver der ingen oprifter i bagerste kant af materialet.

Forridsemotoren kan have forskellige omdrejningstal. Nogle motorer kører 3000 omdrejninger pr. minut. Andre kører 6000 omdrejninger pr. minut. Som en ekstra funktion, der skal hindre oprifter på kanten af det materiale der skæres kan ridseklingen indstilles til at vippe op så hele emnet gennemskæres på den bageste kant og et par cm ind på fladen.

Spånfræsegarniture (Zerspanner, Knuser).

afkorterklinge.jpg spaanfresegarniture.jpgTil afkortning af bygningskomponenter anvendes afkorterklinger som monteres på spindlen med flanger, her bortledes det fraskårne materiale.

Til parallel-/formatskæring anvendes spånfræsegarniture. På spånfræsegarnituret er der påskruet en klinge og i periferien er der forskellige former for segmenter. Segmenterne findeler det overskydende materiale til spåner som bortledes af maskinens udsugning.

En spånfræsegarniture med en diameter på 200 mm kan klare de fleste opgaver inden for møbelarbejde, men der kan leveres garniture op til 350 mm. Der kan anvendelses forskellige systemer for spånfræsere afhængig af hvorledes dobbelttapperen er bestykket:

 • hvor spånfræserens center er indstillet under emnet og kører i modløb. Ved denne bearbejdning er der risiko for udflosning af emnets bagkant, dette afhjælpes ved at lade forridseren kippe op i emnets bagkant
 • hvor spånfræserens center er indstillet over emnet og kører i medløb. Ved denne bearbejdning er der risiko for udflosning af emnetes forkant, dette afhjælpes ved at lade forridseren kippe op i emnets forkant
 • hvor maskinen er bestykket med to spånfræsere og kører i medløb. Periferien af spånfræserne indstilles til at skære over midten af emnet.

Fræseaggregater

multispindel.jpg De efterfølgende fræseaggregaterne være opbygget på forskellige måder, afhængig af hvad de anvendes til.

Fræseren kan anvendes til fuge, noter, false og profiler. Aggregater med påbygget styring kan anvendes til afbrudte fræsninger.

Dobbeltfræsesystemet egner sig til formatfræsning over endetræ, hvor der ikke må forekomme udflosninger og oprifter.

Radialhoveder er pneumatisk styrede fræsespindler, der anbringes på de almindelige spindler. Radialhovedets spindel har en frem- og tilbage gående bevægelse, der bevirker at radialhoveder kan anvendes til afbrudt fræsning og fræsning efter skabelon.

Dobbelttappere kan også bestykkes med programmerbare aggregater som anvendes til faconfræsning af emner (konturfræsning). Her er på bygget stepmotorer på hver bevægelig akse, og hver akse kan programmeres.

På nyere typer maskiner anvendes programmerbare multispindler, som er lange kraftige spindler, hvor der kan monteres flere værktøjskombinationer.

Fakta
Multispindler er ofte styret i toppen med kugleleje, så bearbejdningen bliver stabilt og sikkert.

Ved tværbearbejdning, hvor der er risiko for udflosninger er der behov for modhold eller anslagsklodser.
Anslagsklodser kan monteres på kædebanen. Ved anvendelse af multispindler er anslagsklodserne automatiske og bygget sammen med bearbejdningsaggregatet.

Specialaggregater

kurvebane_overfraes_motor_.jpg Overfræsermotor og dyvelaggregat er ofte sammenbygget til en enhed, og omstillingen
fra notning til dyvling foretages via en kontakt. Der kan også anvendes borehoveder med flere bor, f.eks. dyvelaggregat. Boreaggregatet kører med emnet, samtidig med at borefunktionen foretages.

Hjørneafrundingsaggregat anvendes til afrunding af hjørner og kanter i gennemløb.

Pudseaggregater med bånd til pudsning af kant og kantprofiler i gennemløb. Til komplicerede profiler kan pudsning/slibning foretages med pudseskiver - disse fås i forskellige udførsler. pudser.jpg

Fakta
Afbrudt fræsning på dobbelttapper kan ske med automatisk styrede spindler, som får signal fra et kontaktsæt, programtromle eller programmeringsenhed

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Udsugningen og lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
Fakta
Anbring altid værktøjet så tæt på spindelbrystet som muligt, derved belastes lejer mindst muligt, bearbejdningskvaliteten bliver opmalt og den bedste sikkerhed opnås.

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Lås spindlen
 • Afmonter evt. påsatte værktøjer og anbring dem i transportkasser eller på anden forsvarlig måde, der skal anvendes skærefaste handsker under håndtering af skarpe værktøjer
 • Kontroller at værktøjerne er skarpe. Ved platte værktøjer kontrolleres det at platterne er korrekt tilspændt
 • Rengør spindelringene og flanger for støv og spåner
 • Omdrejningsretningen på spindlen kontrolleres / vælges
 • Tilspænd spindlens omløbsmøtrik, efter låseringen er monteret
 • Løsn bremsefunktionen og drej spindlen, for at sikre rundløb for spindel og værktøj
 • Monter afskærmninger, i de fleste tilfælde fungerer afskærmninger som spånafsugninger
 • Indstil overtrykket til korrekt tykkelse
 • Herefter skal hver spindels omdrejningshastighed tilpasses/vælges, således at den optimale skærehastighed opnås
 • Opdagers der fejl og mangler på maskinen, afskærmninger og værktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/ fejlene opdages. Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
Fakta
Udsvinget på en spindel må ikke overstige 0,02 mm. målt 100 mm. fra spindelbrystet, dette kan kontrolleres ved hjælp af et måleur opspændt på en magnetisk holder. Måling af spindelbrystet foretages ligeledes med måleur, her må udsvinget ikke være større end 0,01 mm.

Monter altid værktøjet så tæt på spindelbrystet som muligt og kontroller altid omdrejningsretningen på værktøjet og spindelhastigheden. Herved mindskes risikoen for skader på værktøj og maskine og for at emner kan udslynges og forårsage personskade

Prøvekørsel

Inden der gennemføres en prøvekørsel skal man altid kontrollere:

 • at alle afskærmninger er fastspændte og monteret korrekt
 • at alle spindler er indstillet til korrekt hastighed og omløbsretning
 • at spindlen og værktøjet frit kan løbe rundt
 • at udsugningsanlægget er tændt
 • at overtrykket er indstillet på den korrekte tykkelse
 • at emnet kan passere uhindret igennem maskinen
Fakta
Kontroller altid at eventuelt påmonterede anslagsklodser er forsvarlig fastspændte og at de kan passerer igennem maskinen. Rives anslagsklodserne løs kan de i værste fald slynges ud af maskinen og forårsage skade på personer der befinder sig ved maskinen eller i området omkring denne.
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

dobbelttap_magasin_.jpg Kontroller løbende at emnerne kan fremføres sikkert ved alle forekommende bearbejdninger på dobbelttapperen.

Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det. Revner, døde gennemgående knaster eller lign. indebærer risiko for udslyngning eller tilbageslag af emnet - kasser derfor altid defekte emner, inden de bearbejdes. Under drift holdes der løbende kontrol med værktøjernes tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra bearbejdningsprocessen og kontroller løbene de bearbejdede emner Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille. Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort. Ved tapning / slidsning kontrolleres at anslagsklodserne er fastspændte i dertil indrettet holdesystem.

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift.

Vedligehold

Generelt skal dobbelttappere altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse værktøjerne 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til værktøjerne inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: