Generelt

CONCEPT_2000.jpg Dobbelttapper navnet på træindustriens universalmaskine, som bruges til formatarbejde både i plader og rammekonstruktioner.

Arbejdsområdet for dobbelttapperen er mangesidet, såvel indenfor møbel som bygningsindustri.

Nye dobbelttappere leveres indbygget i støjkabiner, ældre maskiner kan støjkabiner eftermonteres.

Klik på billederne herunder for at se eksempler på, hvordan en dobbelttapper kan være opbygget og indrettet:

concept2000_ikon.jpgconcept2000_1_ikon.jpg

Montering af dobbelttappere

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være forankret således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

dobbelttap_maskinseng_stor.jpg På nyere dobbelttappere er maskinsengen en kraftig stålkonstruktion som ikke behøver fundament eller forankring til underlaget.

Mindre dobbelttappere som er opbygget på én maskinseng, er der ikke behov for fundament.

På disse typer, opsættes maskinsengen på nivelleringsbolte, som spændes fast til underlaget.

Endvidere kan maskinen placeres på maskinsko der er medvirkende til at dæmpe maskinstøj og vibrationer.

Indretning - Konstruktion

maskinstander_dobbelttapper_lille.jpgDobbelttappemaskiner inddeles normalt i 2 typer:

 • typer med et maskinstanderpar
 • typer med to maskinstanderpar.

Begge kan være forsynet med overbjælke.

På maskinstandere og overbjælke kan der placeres en række forskellige aggregater med hver sin motor.
De fleste aggregater kan forskydes i kulisser i vandret og lodret retning og er 90° svingbare til hver side.

Derudover findes specielle aggregater som ekstra udstyr:
- automatisk radialhoved med fræser
- automatisk overfræser
- medløbende overfræser eller boreaggregat

Til hvert bearbejdningsaggregat er der:
- Start/stop funktion
- Omdrejnings retningsvælger
- Hastighedsvalg

Bearbejdningsaggregater

bearbejd_agr.jpgPå bearbejdningsaggregaternes spindler kan monteres forskellige værktøjer som:

 • Forridseklinger
 • Spånfræserssystemer
 • Not-, fals-, fuge- og profilværktøjer
 • Tappe-/slidseværktøjer

Spindel

Spindlen, værktøjet opspændes på, har normalt en diameter på 30-35-40 mm, og forefindes i forskellige længder.
Alle spindler kan justeres horisontalt og vertikalt. Normalt er de også drejbare 180°

Fakta
Spindler med højre-/venstreløb skal sikres med not og kile eller med låsebar spindelmøtrik, der skal forhindre at spindelmøtrikken løsener sig under drift.

hsk_lille.jpgNyere typer bearbejdningsaggregater er med HSK værktøjsoptagelser. HSK værktøjsoptaget øger de opspændte værktøjers stabilitet og rundløbsnøjagtighed frem for den tidligere anvendte MK-40. HSK optag muliggør ligeledes værktøjsskift fra værktøjsbank som det kendes fra CNC-overfræsere.

Bearbejdningsaggregaternes omdrejningstal

Valg af spindelomdrejninger foretages på kontrolpanelet .
På ældre dobbelttappere er det normalt muligt at vælge mellem to faste indstillinger på 3000- eller 6000 omdrejninger pr. minut - mens der på nyere dobbelttapperen kan være justerbar hastighed, op til 24000 omdrejninger pr. minut.

Fakta
Hastighederne vælges i forhold til beskaffenheden af værktøj, det materiale der skal bearbejdes og den overflade man ønsker på produktet (se evt. afsnittet om spånteknisk beregning).

Indretning - Fremføringssystem

udfoering_dobbelttapper.jpg Fremføringen sker automatisk, emnerne fremføres af fremføringssystemet fra ilægningssiden, og gennem maskinen til fratagningssiden.

Trækket på kædebanerne overføres ved hjælp af banernes bagerste kædehjul, som er fastgjort på fremtræksakslen via kæde eller tandhjulsdrev og glidekoblinger.

Kædeleddene på de underste kædebaner fremstilles af stål, skal kædeleddene være i kontakt med emner med sart overflade, kan de forsynes med gummibelægning der er vulkaniseret på en underdel af stål.

Fremtræk

trykbaand_rs.jpg Emnetransporten gennem maskinen udføres af to kædebaner, der er monteret på henholdsvis den faste og den bevægelige stander. Til at fastholde emnerne på kædebanen er der monteret to gummibeklædte trykbælter. Trykbælterne kan justeres i hastighed ved hjælp af en glidekobling, som gør at overtrykket kan kører hurtigere end kædebanen. Når glidekoblingen er koblet fra virker trykbælterne som bremse.

nokke_r.jpg De underste baner er forsynet med anlæg, nokker, som emnerne holdes op imod under transporten gennem maskinen. Nokkerne er fjederbelastede, så de kan trykkes ned i kæden ved at dreje nokkerne en kvart omgang i nedtrykket stilling kan de fastlåses i denne stilling.

I nogle tilfælde skal nokkerne dog spændes fast enten manuelt eller automatisk via knap på kontrolpanelet.

Fakta
Fremtrækshastigheden kan reguleres trinløst via en hastighedsregulering som er placeret på fremtræksmotoren, regulatoren skal vise aktuelt fremføringshastighed i meter pr. minut.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle bearbejdningsaggregater skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at du eller andre, kan kommer i kontakt med værktøjet, når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel.

Dette gælder også adgang til værktøjet igennem sugestudsen. Derfor skal sugestudsen være udformet med en bøjning eller den skal være forsynes med et gitter.

Værktøj, værktøjsdele og emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden.

Fakta
I tilfælde, hvor maskinen ikke er indbygget i støjkabine, skal afskærmning omkring de skærende værktøj være indrettet således at de ikke kan åbnes eller fjernes, før værktøjet står helt stille.

Læs mere om generelle principper om afskærmninger i afsnittet om generelt arbejdsmiljø

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

CONCEPT_2000_for.jpgLæs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generelt arbejdsmiljø. For at forhindre klemning mellem de to maskindele, ved breddeindstilling, skal maskinen være indrettet således:

 • Den automatiske indstilling skal stoppe, når de to halvdele er 500 mm fra hinanden
 • Skal indstillingen være mindre end 500 mm må det kun foretages via en håndbetjent betjeningsknap som afbryder maskinens bevægelse, når denne slippes

   
 • På den bevægelige halvdel skal der være monteret en stopanordning i hele maskinens længderetning, som forhindre klemningsfare.
 • Drivaksler til fremføringssystemet imellem de to maskinhalvdel skal være forsynet med sikring mod kontakt med drivaksel.
Fakta
Fremføringssystemet skal være afskærmet således, at der ikke er mulighed for klemningsfare.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger


En dobbelttapper skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.
Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

 • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning

Dobbelttapper skal være forsynet med stopanordninger, både foran og bagpå hver maskinhalvdel. I de forreste trykbæltehjul, skal der være stopanordning, som stopper fremføringen, når emnet er mere end 1,5 til 2 mm tykkere end højdeindstillingen.

Fakta
Dobbelttapperen skal være forsynet med bremse, hvis bearbejdningsaggregaterne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Efterløb på aggregaterne må maksimalt være 10 sekunder.
Gå til: