Anvendelse

enkelttapper.jpg Enkelttapperen anvendes til fremstilling af tapper, slidser og andre samlingssystemer hovedsageligt indenfor bygningsindustrien. taptyper.jpg

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Afkorteraggregat

afkorter.jpgPå første bearbejdningsaggregat er der monteret en rundsavsklinge på en horisontal spindel. Denne anvendes til afkortningen af emner. Afkorteraggregatet kan være placeret over eller under emnet, afhængig af fabrikat og maskintype. Afkorteraggregatet er indstilleligt i højde, samt ud og ind, for bestemmelse af tap/slidselængder

Horisontale tapkuttere

horisontal_tapkuttere.jpgMaskiner med horisontale spindler er udstyret med rundkuttere. De anvendes til fremstilling af tapper med lige bryst. Maskinen kan være udstyret med to horisontale tapkuttere, en underliggende og en overliggende. Disse kan indstilles separat ud/ind og i højden. På nogle maskintyper kan de to tapkuttere fastlåses, så de kan hæves og sænkes sammen

Vertikale tapspindler

vertikal_tapspindel.jpgDen sidste spindel på en enkelttapper er på de fleste typer en vertikal spindel. På denne foretages tapning/slidsning med påmonterede tappe- og slidsværktøjer. Spindlen kan justeres i højde, ud og ind, i forhold til tap og slids placering

Multispindel

multispindel.jpg Maskinen kan være forsynet med en multispindel.

Dette er en lang spindel, hvorpå der kan monteres flere værktøjskombinationer, som tap og slidsdel til karme og tap og slidsdel til rammer.

Spindlen har en stor vandring op og ned der muliggør skift mellem forskellige værktøjskombinationer ved justering af denne.

Nogle multispindler er udstyret med styring af en eller flere akser, så skift mellem forskellige værktøjskombinationer sker automatisk efter programmerede stop.

Rullebordet

slaede.jpgRullebordet hvorpå emnerne oplægges og føres igennem maskinen, kan indstilles i højde. På nogle typer kan bordplanet også kippes.

Anslaget, der er monteret på bordplanet, kan indstilles til smigskæring og tapning, dette kan ske fra -45° til +45° og der kan monteres stopanordninger på anslagsskinnen for længdeindstillingen Emnerne der bearbejdes fastholdes med holdeaggregater.

Fakta
Du skal altid sikre dig at emnet er forsvarligt fastholdt inden bearbejdningen af emnet påbegyndes. Er emner ikke tilstrækkeligt fastholdt vil de blive trukket ind af værktøjerne med risiko for efterfølgende udslyngning af fragmenter af emne, værktøj eller maskindele

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

klargoering.jpgFør opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
 • Det kontrolleres at værktøjerne er skarpe
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Monterer værktøjet på bearbejdningsspindlerne - benyt altid skærefaste handsker mens du håndterer værktøjerne.
 • Indstil bordplanet i højde til operationen
 • Indstil tap længde
 • Indstil anslaget i korrekt vinkel
 • Indstil stopanordninger for emnelængde
 • Indstil holdecylindrene til max 6 mm over emnetykkelsen
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Afprøv at nødstoppet virker inden arbejdet påbegyndes.
 • Opdages der fejl og mangler på enkelttapperen undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
 • Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker
Fakta
Udsvinget på en spindel med opspændt værktøj må ikke overstige 0,02 mm målt 100 mm fra brystet
Udsvinget målt på spindelbrystet må ikke overstige 0,01 mm
Du kan kontrollere spindlers udsving ved hjælp af et måleur opspændt på en magnetisk holder

Prøvekørsel

proveklar.jpgInden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at udsugningsanlægget er startet
 • at bordplan er indstillet i korrekt højde
 • at anslaget er indstillet og fastspændt
 • at holdecylindrene er indstillet til korrekt tykkelse, max. 6 mm over emnetykkelsen
 • at afskærmninger er monteret og justeret korrekt i forhold til den givne opgave
 • at værktøjet kan drejes let rundt, uden berøring af nogen maskindele
 • Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen

Drift

drift.jpgUnder drift gælder følgende:

 • Kontroller emnerne for fremmedlegemer, knaster, vridninger eller andre uregelmæssigheder. Defekte emner må ikke forarbejdes og skal altid kasseres
 • Sørg altid for at emnerne er forsvarlig fastspændt inden bearbejdningsprocessen indledes
 • Under drift holdes der løbende kontrol med værktøjets tilstand
 • Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort
Fakta
Når maskinen er i drift skal du altid placerer dig ved siden af maskinkonsollen og bag det bevægelige bordplan - uden for et muligt tilbageslagsområde

Vedligehold

Generelt skal enkelttapperen altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i maskinens brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden, og samtidig forlænges maskinens levetid og der bliver færre maskinhavarier.
Maskinen bør dagligt rengøres for pudsestøv ved støvsugning. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring af maskinen.

Ved reparationer og vedligeholdelse skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • at nødstop virker - afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er unormal støj fra lejer og bevægelig dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning
 • at bremserne kan standse værktøjerne inden 10 sekunder - afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede og at spændingsfaldudløseren fungerer, aktiver testknappen
 • at maskinen er rengjort for spåner
Gå til: