Anvendelse

Junget_F45.jpg

Bord- og formatrundsave, som anvendes i industrien, bruges til længde- og tværskæring samt smigskæring.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Afkortning

afkorte.jpg Ved afkortning af emner i længde anvendes rundsavens bagland til at holde emnerne imod. Dette er næsten altid forsynet med justerbare vippestop der flyttes til det mål man ønsker at skære, hvorefter det fastspændes.

Normalt foretages der en renskæring af den ene ende af emnet uden stop, hvorefter den egentlige længdeskæring foregår ved at holde den renskårne ende mod stoppet og afskære emnets anden ende.

Flækning

flekning.jpg Ved flækning foretages normalt først en renskæring efter bagland hvorefter emnet skæres mod sidelandet. Sidelandet er monteret til højre for klingen.

Sidelandet justeres trinløst til det ønskede mål og fastspændes herefter.

Ved brug af sidelandet er det vigtig både for sikkerheden og kvaliteten af det arbejde der udføres at dette er parallelt i forhold til klingen.

Nogle sideland har yderligere den funktion, at de kan vendes alt efter om der flækkes tynde eller tykke emner. Ved flækning af massivt træ efter sideanslag, må landet ikke være længere fremme end ¼ del af klingens diameter. Herved minimeres risikoen for at emnet klemmer sammen om savklingen og derved bliver kastet tilbage

Fakta
Når der flækkes emner der er så smalle at der er risiko for at komme i kontakt med klingen under arbejdet så skal der anvendes skubbepind

Smigskæring

smigskering.jpgSmigskæring kan foretages på to måder, enten ved at kippe klingen - eller ved at skære emnet efter et skråtstillet land. Dimensionen af emnet er afgørende for hvilken metode der anvendes.

Fakta
Skæring med kippet klinge kan indebære en forhøjet risiko for at komme i kontakt med klingen, og for at emnet og eller afskæringen klemmer på klinge og spaltekniv og derved forårsager tilbagekast, så derfor skal du være særlig opmærksomhed dette

Underskæring

underskering.jpg Ved underskæring forstås et savsnit igennem et emne, der ikke er i fuld emnehøjde.

Denne teknik har tidligere været meget anvendt til falsearbejde og lign. På grund af sikkerheden det må på det kraftigste anbefales ikke at anvende denne teknik hvis den opgave der skal løses kan udføres på anden vis, eksempelvis ved fræsning.

Opstilling

Afmontering af klinge

 • Afbryd hovedafbryder
 • Afmonter bordinddækningen hvis en sådan findes
 • Spindlen blokeres
 • Overdækning fjernes - alt efter savens konstruktion kan det være nødvendigt at fjerne hele eller dele af underdækningen
 • Møtrikken løsnes i klingens omløbsretning

afmontering.jpg

Fakta
Såfremt den nye klinges diameter bevirker, at de påkrævede sikkerhedsafstande ikke kan overholdes - eller tykkelsen på den nye klinge er anderledes, skal spaltekniven afmonteres og erstattes med en der passer til klingens diameter

Montering af klinge

montering.jpg

Følg følgende procedure ved montering af ny savklinge:

 • Vælg først den korrekte klingetype til opgaven
 • Kontroller at klingen er skarp
 • Herefter kontrolleres klingen for brud ved klangprøve - ved støjreducerende klinger foretages visuel kontrol
 • Klinge og flanger rengøres på spændeflader
 • Det kontrolleres at diameteren på klingens navboring passer til spindlen
 • Klingen monteres i rigtig omløbsretning
 • Møtrikken spændes imod klingens omløbsretning
 • Såfremt den nye klinges diameter eller tykkelse er anderledes, skal spaltekniven justeres eller udskiftes med en der passer til klingen
 • Afstand mellem klinge og spaltekniv må max være 3 mm
 • Spalteknivens højeste punkt må max være 5 mm. under det højeste punkt på klingen. (stregtegning af dette)
 • Spindelblokeringen fjernes, og det kontrolleres, om klingen kan rotere frit ved at dreje denne
 • Afskærmninger og bordinddækninger monteres
 • Kontroller at klingeåbningen i bordinddækningen passer til den klinge du monterer, ellers skal den udskiftes men en der passer til klingen

justere_overdekning.jpg

Fakta
Overdækningen justeres til korrekt afstand fra emnets overkant, hvilket betyder at afstanden mellem emne og overdækning skal være mindst mulig. Det må ikke være muligt at komme i kontakt med klingen imellem emne og overdækning

Prøvekørsel

Inden der gennemføres en prøvekørsel skal man:

 • sikre sig at alle afskærmninger er fastspændte og monteret korrekt.
 • indstille saven til korrekt hastighed
 • kontrollere at klingen frit kan løbe rundt
 • indstille klingens højde, så tandbund lige er over emnets top da dette minimerer risikoen for tilbagekastning, giver den bedste snitkvalitet og den bedste standtid.
 • justér overdækningen i forhold til emnetykkelse.
 • ved brug af forridser skal den være korrekt indstillet, i forhold til savklingen
 • kontroller, at vinklen på klinge og bagland er indstillet korrekt både i forhold til sikkerheden og den konkrete arbejdsopgave
 • juster anslag bag emnet til at tage oprifter
 • indstil endestop eller sideland alt efter opgave
 • tænd for udsugningsanlægget
 • lav et prøvesnit og kontroller vinkler, længde-/breddemålet og evt. krydsmål med målebånd eller skydelære
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

stoedpind.jpg Benyttes fremtræksapparat skal det dække klingen fuldstændig

Sammen med fremtræksapparatet skal bruges spaltekniv. Denne skal have den rette tykkelse og runding i forhold til savklingen og den skal være korrekt indstillet. Benyttes der håndfremføring skal der anvendes stødpind eller håndtag med stødklodser, når emnet er så lille, at der er risiko for at operatøren kan komme i kontakt med klingen. Når de færdige emner skal skæres, bruges en anslagsklods til at hindre oprifter.

Saven skal være afbrudt og klingen skal stå helt stille, inden du forlader maskinen! Det bedste arbejde opnås når tandbunden på klingen flugter med overkanten af emnet. Er klingen hævet for højt over emnet, forårsager det, at klingen ikke styres i savsnittet. Herved kan der opstå forkerte belastninger af klingefladen, som resulterer i skævheder, buler og unøjagtig skæring. For højt hævet klinge giver også øget risiko for tilbagekastning af emnet.

Fakta
Når du arbejder ved rundsaven skal du være særlig opmærksom på, hvor du har dine hænder. Hold altid dine fingre samlet og anvend altid et stød- og/eller tilholderbræt når der bearbejdes små og smalle emner.

Vær særlig opmærksom på at ridseklingen, der ikke er overdækket og derfor let at komme i kontakt med

Vedligehold

Generelt skal rundsave altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse savklinge og evt. ridseklinge senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: