Generelt

hel_sav.jpgRundsave, kan opdeles i to typer:

 • Til bearbejdning emner i massivt træ
 • Til pladematerialer.

Fælles for begge typer er, at de skal have følgende udstyr monteret:

 • Spaltekniv
 • Overdækning
 • Underdækning
 • Bordindlæg
Fakta
Rundsave kan leveres med forskelligt elektronisk udstyr, fra digital visning af vinkler til NC-styring med monitor, hvor snitbredde, snitvinkel og snithøjde kan indstilles automatisk. Snitprogrammer kan lagres og kaldes frem igen.

Du kan læse mere i Træ- og Møbelindustriens vejledning om bord- og formatrundsave

Montering

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
 • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen placeres på maskinsko, som sikre at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

konstruktion.jpgSavene er opbygget på et kraftigt understel for at undgå vibrationer. Motor og klingeophænget er indbygget i understellet. Formatsaven er konstrueret med rullebord, som kan være med manuel eller automatisk fremføring. På rullebordet er monteret tværland til tvær- og smigskæring.

På maskinkonsollen er monteret sideland til formatskæring.

Fakta
Klingestørrelsen som anvendes på rundsave er normalt mellem 250 mm til 400 mm, hvor de mindste anvendes til pladematerialer og de største til massivt træ.

Spaltekniv

spaltekniv.jpgSpaltekniven skal sikre:

 • at spændinger i træet ikke klemmer savsporet sammen om klingen med risiko for tilbagekastning af emnet
 • at materialer ikke kan komme i berøring med klingens savtænder bagfra
 • at personer ikke kan komme i berøring med klingens savtænder bagfra, fx ved fratagning
 • at en eventuel berøring med de opadgående savtænder får begrænsede følger.

Spaltekniven skal være af stål. Den skal være tykkere end klingens stammateriale og tyndere end savsporet, og den skal være så bred, at den er tilstrækkelig stabil.

Fakta
Hvor bord eller savspindel kan højdeindstilles, skal spalteknivens fæste være indrettet således, at knivens indstilling i forhold til klingen ikke forandres. Ved indstilling skal spaltekniven spændes så fast, at den ikke kan forskyde sig under arbejdet

Klingeaggregat

45grader_kip.jpgKligeaggregatet kan normalt kippes til en vinkel mellem 0° og 45°, således at saven kan anvendes til smig- og gehringsskæring. Endvidere kan klingeaggregatet indstilles i højde og kan derved hæves og sænkes i forhold til emnets tykkelse

Forridser

forridser.jpg Rundsave til bearbejdning af massivt træ er ofte uden forridseklinge, hvorimod rundsave til pladematerialer er med forridseklinge. Forridsklingen er en lille klinge som er monteret foran hovedklingen og skal hindre oprifter på undersiden på emnet.

Forridseren er stilbar i højden og skærer i medløb. Skæredybden skal normalt være mellem 1 og 2 mm.

Indretning - fremføringssystem

Rundsaven er normalt forsynet med rullebord til venstre for klingen.

På rullebordet anbringes et tværland til tvær- og smigskæring, samt formatskæring. Rullebordet fremføres oftest manuelt, men kan på nyere maskiner være automatisk fremført.

Ved fremføring af emner uden brug af rullebord anvendes oftest håndfremføring - men saven kan monteres med fremtræk til automatisk fremføring.

Fremtræk

Der findes flere forskellige typer af fremtræk, oftest benyttes en type med tre eller fire gummihjul, fordi denne er meget fleksibel mht. at udføre forskellige fremføringsopgaver.

Hvor der arbejdes meget i plademateriale, benyttes normalt en model med "bånd", da de trykker over et større areal og derved giver et bedre hold i emnerne. Modeller med "bånd" har dog deres begrænsning og egner sig ikke til fremføring af smalle emner.

På langt de fleste fremtræk er det muligt at stille fremføringshastigheden ved at dreje et håndtag. Herudover kan de angivne hastigheder ofte fordobles ved hjælp af en omskifter

Sikkerhed - afskærmning værktøj

Overdækning

overdekning.jpg Overdækningen skal være justerbar, og skal være monteret så klingens tænder dækkes mest muligt for at sikre mod utilsigtet berøring.

Når klingediameteren er mindre end 250 mm, kan overdækningen sidde på spaltekniven, såfremt denne er tilstrækkelig stiv.
Ved større klinger skal overdækningen være monteret på en separat stander.

Hvis overdækningen er uigennemsigtig skal der være en tydelig afmærkning af skærelinien.

Underdækning

underafskermning.jpgUnderdækningen skal omslutte klingen under bordet, hvis klingen ikke er inddækket ved selve konstruktionen.

Save der er konstrueret som en lukket konstruktion skal være indrettet, så adgangen til den del af klingen der er under bordet, sikres med fast afskærmning. Denne må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj. Hvis adgangen ikke er sikret på denne måde, skal den sikres med en elektrisk lås, der bevirker at afskærmningen først kan åbnes når klingen står helt stille.

Underdækningen kan være udformet som en spånhætte.

Åbning for spånafgang skal være mindst 120 mm fra klingens tænder.

Over- og underdækning skal i øvrigt være indrettet således:

 • at de kan modstå de påvirkninger, de udsættes for:
 • at splinter og lign. ikke har tilbøjelighed til at sætte sig fast
 • at overdækningen kan indstilles trinløst i højden
 • at der kan monteres spånafsugning direkte på over- og underdækningen.

Bordindlæg

indleg.jpg Bordindlægget skal være udskifteligt, og udført i skærbart materiale.

Klingeåbningen skal passe til klingen,og må ikke være så stor at afskæringer kan kile sig fast mellem klinge og indlæg

Sikkerhed start- og stopindretninger

knappanel.jpgDet kan ske ved: Hver sav skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt.

Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Startindretning skal være sikret mod utilsigtet påvirkning.

 • at startknap er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • at drejeafbryder er forsynet med krave, medmindre konstruktion eller placering hindrer utilsigtet påvirkning
Fakta
Hvis klingen ikke standser senest 10 sekunder efter at der er afbrudt for maskinen, skal maskinen være forsynet med bremse der bringer klingen til standsning på mindst 10 sekunder

Mærkning

Maskinen skal være forsynet med en mærkeplade der mindst angiver:

 • Fabrikantens navn og adresse
 • Serie eller typebenævnelse
 • Eventuel serie nr.
 • Fabrikationsår
 • Maskiner solgt efter 1 jan. 1995 skal være forsynet med CE mærke
 • Det særlige eksplosionssikringsmærke

Du kan finde flere oplysninger i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Maskinen skal endvidere være mærket med en permanent og tydeligt angivelse af max og min. klingediameter, der kan anvendes, samt klingens huldiameter.

På spaltekniven skal der være en tydelig og permanent mærkning af min. og max klingediameter og den tykkelse klinger, der kan anvendes sammen med pågældende spaltekniv.

Fakta
Hvis maskinen kan indstilles til forskellige omdrejningstal ved at skifte remskive, skal der være en tabel, der angiver det valgte omdrejningstal
Gå til: