Anvendelse

vitap_s.jpgGennemløbsboremaskinen anvendes til boreoperationer som samlingssystemer, huller til hyldebærer og huller til hængsler og beslag i emner og pladematerialer. 

Boremaskinens funktion er afhængig af, hvilke borehoveder den er bestykket med. Typisk bores der fra fire sider i et gennemløb, hvor maskinen er bestykket med:

 • Venstre horisontale boreaggregat
 • Højre horisontale boreaggregat
 • Over vertikale boreaggregat
 • Under vertikale boreaggregat

Gennemløbsboremaskinen anvendes mest til boreoperationer af større serier, da omstilling af maskinen er tidskrævende. Gennemløbsboremaskinens borekapacitet er normalt omkring 20 til 28 takter pr. minut, hvilket angiver det antal emner der løber igennem maskinen. Maskinen kan udstyres med horisontale lime-/dyvelislåningsaggregater, som limer og slår dyvler i efter boringen.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Gennemløbsboremaskinens fordele:

I forhold til rækkeboremaskiner har gennemløbsboremaskinen følgende fordele:

 • Større produktionskapacitet
 • Automatisk fremføring af materialet
 • Begge ender og begge flader af materialet kan bores i samme gennemløb
 • Større produktionsnøjagtighed ved samtidig boreprocesser end ved flere efter hinanden følgende boringer på enkeltmaskiner
Fakta
Det vil set ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn altid være en fordel at anvende en gennemløbsboremaskine, frem for rækkeboremaskiner, da emnefremføringen er automatisk og maskinen dermed er indrettet, så operatøren er i forsvarlig afstand fra værktøjer og andre bevægelige dele når maskinen er i drift.

Gennemløbsboremaskinens ulemper

 • Store krav til omhyggelig opstilling
 • Uøkonomisk ved arbejde i små serier
 • Relativt kostbare at anskaffe

Arbejdsfunkktioner

Fremføringssystem

Foran maskinen foretages ilægning på bånd, i magasin eller automatisk fra rullebane.

Bag maskinen er der enten en manuel fratagning af emner, eller emnet fortsætter videre via rullebane til efterfølgende processer. Når der bores lange emner understøttes disse på skinner monteret på de nederste vertikale boreaggregater, hermed undgås nedbøjning af emnet.

Hver maskinhalvdel er udstyret med pneumatiske kontakter ved følgende stop:

 • Forkant stop
 • Bagkant stop
 • For overtryk

Længde/bredde indstilling

vitap_borehovede.jpg

Længde-/breddeindstillingen foretages ved at forskyde højre maskinhalvdel i ønsket mål. Aflæsningen kan være digital- eller mekanisk udlæsning. Indstillingen foretages oftest manuelt, men gennemløbsboremaskiner kan erhverves med styrede akser for automatisk indstilling. For- og bagkantstop er indstillelige og tilpasses emnet der skal bearbejdes.

Boreaggregater

Horisontalboreaggregat

De horisontale boreaggregater, som er monteret på hver maskinhalvdel, anvendes til endeboring af emner og pladematerialer.

Vertikalboreaggregat

vertikal_borehoved.jpgDe vertikale boreaggregater, som kan være monteret på maskinsengen og overbjælken anvendes til boring vinkelret i forhold til overfladen. Boreaggregaterne kan være delt i to, hvor begge borekasser er justerbare fra 0 til 90 grader, her kan maskinen anvendes til boringer på tværs og på langs af emnerne.

Hvor aggregatet er opdelt i to borekasser, har begge borekasser separate indstillingsmuligheder, ud og ind i forhold til hullernes placering, og op og ned i forhold til boredybden.

Trykaggregater

trykfod.jpg

Trykcylindrene som er monteret på overbjælken er indstillelig til siderne og ud og ind i forhold til emne-/pladebredde.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
 • Det kontrolleres at borene er skarpe
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Maskinen afbrydes ved hovedafbryderen
 • Afmonterer evt. påsatte boreværktøjer der ikke skal genbruges
 • Boreaggregatet indstilles til den ønskede position (horisontal, vertikal eller i vinkel)
 • Ved skift af bor anvendes tang eller nøgler
 • Spindelenderne og boreoptagene gøres ren for støv og spåner med støvkost
 • Bor vælges til opstillingen i henhold til arbejdsopgave, vær opmærksom på rigtigt placering af højre- og venstreløb
 • Borenes længde tilpasses og borene monteres på borespindlerne
 • Boredybden indstilles (enten manuelt via håndhjul eller via styring, alt efter model)
 • Indstilling af trykaggregater, så trykket fordeles jævnt over bearbejdningsområdet
 • På dyvelboremaskiner indstilles bordplanet i grader, eller gradindstillingen kontrolleres
 • Fremføringshastigheden på boreaggregatet indstilles i forhold til emnerne der skal bearbejdes
 • Kontroller at alle aggregater er fastspændte
 • Det kontrolleres at adgangen til maskinen er sikret
Fakta
Forkert monterede boreværktøj øger risikoen for personskadeskader og for skader på bor og boremaskine

Prøvekørsel

Inden du gennemfører en prøvekørsel skal du altid kontrollere:

 • At maskinen er sikret mod adgang til bor og andre bevægelige dele
 • At alle aggregater er fastspændt og monteret korrekt
 • At borene er monteret korrekt og med rigtig omløbsretning
 • At borene ikke borer ind i hverken bordplanet eller holdeaggregater
Fakta
Vær særlig opmærksom på at beklædningsgenstande ikke kan være medvirkende årsag til, at der kan opstå ulykker

Drift

morbidelli_author_900_main.jpgKontroller emnet/pladematerialet inden du starter med at bearbejde det. Revner eller lign. indebærer risiko for at borene beskadiges - kasser derfor altid defekte emner/pladematerialer, inden de bearbejdes.


Sørg for at arbejdsområdet under drift til stadighed er ryddeligt og rengjort. Kontroller løbende at der ikke kommer borespåner mellem bordplan, land og emne.

Under drift holdes der løbende kontrol med boreværktøjernes tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra bearbejdningsprocessen og kontroller løbende de bearbejdede emner. Opdages der fejl og mangler på boremaskinen, sikkerhedsforanstaltninger og boreværktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages.

Maskinen må ikke startes igen før alle fejl er udbedret. Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet.

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
Rengør aldrig maskinen når den er i drift og anvend aldrig trykluft

Vedligehold

Generelt skal gennemløbsboremaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i maskinens brugsanvisning.

frs_enhed.jpgEn grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden, samtidig forlænges maskinens levetid og der bliver færre maskinhavarier. Maskinen bør dagligt rengøres for støv og spåner ved støvsugning. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring af maskinen.

FRS- enheden (filter, reduktion og smøring) skal hyppig kontrolleres for vand, olie og snavs. Rengør enheden, tøm evt. vand ud, efter se oliestanden og fyld evt. efter. 


Ved reparationer og vedligeholdelse skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet. Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • Nødstop afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • At lejer og bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i brugsanvisningen
 • At bremserne kan standse borespindlerne inden 10 sekunder - afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • At de elektroniske forbindelser er ubeskadigede og at spændingsfaldudløseren fungerer, aktiver testknappen
Gå til: