Generelt

morbidelli_zenith_main.jpg Gennemløbsboremaskinen er en flersidet boremaskine. Den anvendes til boring af pladematerialer og emner til de forskellige samlingsmetoder der findes.

Emnerne fremføres automatisk gennem maskinen, hvor boringen foretages. Ilægning kan foregå manuelt, ved rullebaner eller ved et magasin. Maskinen kan være bestykket med forskellige antal boreaggregater afhængig af produktionens art.

De større maskiner er indrettet med overbjælke, hvorpå der kan monteres tryk- og boreaggregater.

Boreaggregaternes placering kan være under- eller overliggende, og fra venstre og højre side. Se en videosekvens, der viser eksempler på boring med en gennemløbsboremaskine

Montering

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
 • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion
 • Maskinen består af en maskinseng som er en kraftig stålkonstruktion. Maskinsengen opstilles på nivelleringsbolte, som spændes fast til underlaget
 • Maskinen placeres på maskinsko, som sikre at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

vitap2.jpgGennemløbsboremaskinen findes i flere forskellige udformninger, hvor den væsentlige forskel er, hvor mange boreaggregater den er bestykket med - og hvordan disse er monteret på maskinen. Maskinen kan udstyres til manuelt indstilling af hvert boreaggregat eller med styring, hvor indstilling foregår ved indtastning på maskinens betjeningspanel eller fra et eksisterende program.

Fakta
Gennemløbsboremaskinen kan udstyres med horisontale lime- og dyvelislåningsaggregater, som efter boringen limer og slår dyvler i

Udsugning

Alle træbearbejdninsmaskiner, som under brug udvikler støv eller dampe, der kan indåndes, skal være forsynet med punktudsugning.

Ved boremaskiner er udviklingen af støv og dampe afhængig af følgende forhold:

 • Maskintype
 • Bortype og antal bor i brug
 • Materialet der bearbejdes
 • Bearbejdningshastigheden
Fakta
Ved boremaskiner er det derfor en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om maskinen skal være forsynet med punktudsugning eller ej

Spåntransport

Nyere maskiner er udstyret med transportbånd i bunden af maskinsengen, båndets funktion er at fører borespånerne fra maskinen til udsugningsanlægget.

Venstre side

På venstre maskinstander - som er den faste del af maskinen - er monteret boreaggregat og fremføringsenhed. Dette aggregat benævnes ofte ”venstre horisontale boreaggregat” Boreaggregatet er justerbart:

 • op og ned for borehøjde
 • ud og ind for boredybde

På samme enhed, er der monteret stopanordning og fremføringsenhed for emnerne der bearbejdes - disse fremføres og fastholdes mod stopanordningen under bearbejdningen. Det venstre horisontale boreaggregat kan på nogle typer være monteret på maskinsengen.

Højre side

Den højre bevægelige maskinhalvdel er monteret på maskinsengen eller på overbjælken. Boreaggregatet der er monteret her benævnes ofte (”højre horisontale boreaggregat”) Boreaggregatet er justerbar:

 • op og ned for borehøjde
 • ud og ind for boredybde

Fremføringsenheden og sidestyr er monteret på den bevægelige maskinhalvdel, samt den højre stopanordning for pladematerialet.

Maskinsengen

vertikal_boring.jpgPå maskinsengen monteres boreaggregater, der borer nedefra og op under pladematerialet. Aggregaterne benævnes ofte ”under vertikale boreaggregater”.

Boreaggregaterne er indstillelige:

 • i maskinens længde og dybderetning
 • op og ned for boredybde

På boreaggregatet er der monteret føringsskinner, hvorpå emner/pladematerialet ligger under boreprocessen og styres i højde ved gennemløb.

Overbjælke

På overbjælken sidder trykaggregater, der holder emner/pladematerialer på plads under boreprocessen og er indstillelig i maskinens længderetning. Der kan ligeledes monteres boreaggregater på overbjælken. Aggregaterne benævnes ofte ”over vertikale boreaggregat". Boreaggregaterne er indstillelige:

 • i maskines længderetning og dybderetning
 • op og ned for boredybde

Boreaggregat

Maskinens boreaggregater kan på de fleste typer deles op i to systemer:

 • Boreaggregater til horisontalt boring
 • Boreaggregater til vertikalt boring

Opbygning af boreoptagelsen, fremstilles i dag udelukkende med snapkoblings systemet, dette system nedsætter opstillings tiden betydeligt. På tidligere maskintyper er optagelsen typisk med gevind, henholdsvis højre og venstre

Fakta
Motor-spindelomdrejningerne er typisk 2800- , 3000- eller 4500 omdrejninger per minut

Horisontale boreaggregater

horisontal.jpg Anvendes til endeboringer af emner og pladematerialer.

Aggregatet består af en eller to motorer som driver borekassen/borekasserne. Boreaggregat med én borekasse er udstyret med op til 21 stk. spindler og boreaggregater med to borekasser op til 11 stk borespindler per borekasse.

Derudover kan der fremstilles specialindrettede borekasser til ethvert formål.

Fakta
Centerafstand mellem borespindlerne er normalt 32 mm, med skiftevis højre- / venstreløb

Vertikale boreaggregater

justering.jpg De fleste aggregater er udstyret med to motorer med hver sin borekasse.

Borekasserne er svingbare 0-90 grader, således der kan foretages boringer fra parallelt med længderetning af emnerne, til parallelt med bredderetningen af emnerne.

Fremføringssystem

Fremføringen sker automatisk, emnerne fremføres af fremføringssystemet fra ilægningssiden til stopanordningen, hvor boreprocessen foretages evt. efterfulgt af dyvelisætning og videre gennem maskinen til fratagnings siden.

Fremføringssystemet, består af et fremføringsbånd, hvor emner/pladematerialer bliver transporteret gennem maskinen. På de mindre maskiner er der én rem på hver maskinhalvdel, mens der på de større maskiner er to remme i hver side.

Hver halvdel bliver drevet af hver sin motor, og hastigheden på fremføringen er fast og afhængig af maskintype omkring 60 meter pr. minut.

En boretakt

På begge halvdele er der indbygget pneumatisk(trykluft) stop, modholde- og overtryksystem. Systemet virker på følgende måde:

 1. Fremføringssystemet fører emnet forbi en kontakt der udløser boretakten
 2. Emnet føres frem mod de forreste stop
 3. Fremføringsbåndet standser
 4. Emnet trykkes op mod de forreste stop med aggregater der trykker på emnet fra bagkanten, ofte kaldet bagstop
 5. Over- og sidetrykaggregater fastholder emnet
 6. Boreaggregaterne aktiveres og boreoperationen udføres
 7. Boreaggregaterne bevæges retur
 8. Alle trykaggregater og stop bevæger sig tilbage til udgangspositionen
 9. Fremføringsbåndet starter og emnet føres ud af maskinen mens det næste emne føres ind

Afskærmning værktøj

På en gennemløbsboremaskine er borene ikke afskærmet, derfor skal maskinen sikres sådan at det ikke er muligt at komme i kontakt med disse under drift.

Dette gøres normalt på en af følgende måder:

 • Lysbomme eller lysgitter
 • Kontaktmåtter
 • Gitterafspærring
 • Line der udløser sikkerhedstop

Afskærmning bevægelige dele

De bevægelige dele skal være sikret således, at der ikke er mulighed for klemningsfare.

De bevægelige dele er:

 • Fremføringsystemet
 • Borekasserne
 • Trykaggregaterne
Fakta
Den bedste løsning på problematikken omkring afskærmning og udsugning, er at forsyne maskinen med en total indkapsling, hvor adgangen til maskinen er sikret når denne er i drift

Start-, stop- og bremseanordninger

Start- og stopindretningen skal være let tilgængelig. 

Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

 • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning

betjening.jpgGennemløbsboremaskiner skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Gennemløbsboremaskiner skal være forsynet med nødstop ved ilægningssiden, inden for rækkevidde ved samtlige arbejdssteder, og ved fratagningssiden. 

Fakta
Gennemløbsboremaskinen skal være forsynet med bremse, hvis borespindler og andre bevægelige dele ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Gå til: