Anvendelse

Kantlimere anvendes til pålimning og bearbejdning af kantmaterialer. 

Dette kan foregå på en enkeltsidet eller dobbeltsidet maskine.

På de store enkelt-/dobbeltkantlimemaskiner bliver pladematerialerne bearbejdet i format før pålimning af kantmaterialet. De fleste kantlimemaskiner kan bearbejde pladematerialetykkelser fra 10 til 60 mm og den mindste pladebredde er ca. 60 mm og pladelængde ca. 125 mm. Dimension på kantmaterialet er for de fleste maskiner:

 • for massive kanter fra 0,4 mm og opefter
 • for rullevarer fra 0,4 – 3 mm.

indkapslet.jpgAnvendelsesområdet er afhængigt af antallet og art af bearbejdningsaggregater, som den enkelte kantlimer er bestykket med. Kantlimemaskiner anvendes hovedsagelig til:

 • pålimning af massive kantlister i forskellige tykkelser og bredder
 • pålimning af finer- og kunststofkanter på pladematerialer
 • pålimning af finer, papir og kunststof på profilerede kanter (softformning)
 • pålimning af laminater på profilerede kanter (postformning)

Til efterbehandling af pålimede kanter anvendes forskellige bearbejdningsaggregater, afhængig af produktets anvendelse.

Fakta
Generelt vil det set ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn altid være en fordel at anvende en kantlimemaskine, frem for standardmaskiner, da den er afskærmet så operatøren er i forsvarlig afstand fra, værktøjer og andre bevægelige dele under betjening af maskinen

Arbejdsfunktioner

Fremtrækssystem

indstilling_baand.jpgFremtrækkets funktion er at trække emner igennem maskinen.

Overtrykket på pladematerialet sker med et kraftigt gummibånd, som trykker på emnet og holder det ned mod kædebanen.

Når overtrykket er indstillet til pladematerialetykkelse skal båndet være 5-8 mm under denne.

Fakta
Overtrykket skal altid være indstillet korrekt, også ved prøvekørsel. Er trykket ikke tilstrækkeligt vil emnet ikke blive fasholdt under fremføringen. Dette vil indebære overhængende risiko for alvorlig ulykke, og beskadigelse af emne og maskine.

Længde/bredde indstilling

På dobbeltsidet kantlimemaskiner indstilles arbejdsbredden ved at forskyde højre maskinhalvdel, ved hjælp af en gearmotor.

Finindstillingen foretages med håndkraft og aflæses på maskinens breddeindstillingsskala.

På nyere maskiner indstilles arbejdsbredden ved hjælp af en programmeringsenhed og aflæsningen af breddeindstillingen sker på et display.

biesse stream_junget_80.jpg

Fakta
Generelt skal operatørens altid sikre sig, at omstillingen kan foregå uden risiko for klemningsfare af nogen art.
Operatøren skal derfor have udsyn over hele maskinområdet ved breddeindstilling af maskinhalvdelene.

Limsystem

limrulle.jpgDe fleste kantlimemaskiner anvender smelteklæber, som er en termoplastisk lim. 

limbeholder.jpgLimens fysiske form kan være granulat eller stænger (Patroner). Der findes mange forskellige smelteklæbetyper. Valget af typen er afhængig af det kantmateriale der anvendes.

Granulatet opvarmes og smeltes i et limkar med indbygget varmeelement for at holde limen flydende. Limkarret er forbundet med en limvalse, hvor limen bliver varmet op til påføringstemperaturen, som skal være omkring 210°C, afhængig af limtypen og kantmaterialet som anvendes.  

Fakta
Dampe fra den varme lim er sundhedsskadelig, der skal anvendes punktudsugning over limsystemet.
Kontakt med lim eller limaggregat kan medføre alvorlige forbrændinger.

Der findes to limvalse indretninger:

 • for lige kanter, hvor limpåføringen foretages på pladematerialet
 • for lige kanter og softformningskanter, her påføres limen på pladematerialet eller på kantmaterialet.

Quick Melt system

quickmelt.jpgHer opvarmes ikke mere end den mængde lim som skal anvendes. Dette betyder en hurtigere opvarmningstid og omskiftning fra en farve lim til en anden er en hurtig proces uden limspild.

Limstænger

limstaenger.jpgLimstænger er et andet limsystem. Her er opvarmningstiden også kort.


Forskellige limtyper og farver kan anvendes direkte efter hinanden. 

KA metode

pvac_ruller.jpg KA-metoden er kantlimning med PVAC-lim.
Den kolde PVAC-lim bliver påført emnet med en valse, derefter bliver limfilmen udtørret i en infrarød tørrezone.

Umiddelbart før trykvalserne, bliver de forlimede kantmaterialer med varmluft reaktiveret (gjort klæbende igen), og valserne trykker de to limflader sammen under kraftig tryk.

Postforming

postformning.jpgHer bliver PVAC-limen påsprøjtet laminatet og den profilerede kant. Derefter bliver laminatet og limkanten reaktiveret og de to limflader trykkes hårdt sammen med små stålruller.

Magasin til kantmateriale

liste_magasin.jpgMagasinet er indrettet til lister og rullevarer. På de store maskintyper kan der være op til flere magasiner til forskellige rullevarer materialer og i forskellige bredder. Kantlistefremføringen sker ved hjælp af en lille pigrulle.

Denne udskiftes med en gummirulle ved kantlimning af finer og rullevarer. På de fleste typer kan magasinet hæves/sænkes i forhold til emnet.

Indføringsvinklen skal indstilles afhængig af tykkelsen på kantmaterialerne. Ved kantlimning af tykke lister skal vinklen være så lille som muligt. 

Trykruller

trykruller.jpgEfter fremføring af kantmaterialet og limpåføringen på emnet sidder trykrullerne. Disse har til formål at trykke kantmaterialet fast på emnerne. Den første trykrulle er større end de efterfølgende og er drevet sammen med fremtrækket. Endvidere har den separat luftcylinder og trykmanometer. Trykrullens formål er at styre kantmaterialet ensartet til emnerne. Trykket på rullen skal stilles i forhold til kantmaterialets tykkelse.

 • Ved tynde kantmaterialer anvendes et højt tryk.
 • Ved tykke kantmaterialer anvendes et lavere tryk

De efterfølgende trykruller er fritløbende og deres funktion er at trykke kantmaterialet fast.

Disse trykruller har ofte et fælles trykmanometer, så trykket kan indstilles. 

Kappeaggregat

kapper.jpgPå de fleste kantlimemaskiner anvendes der to kappemotorer, den ene til forkant og den anden til bagkanten. De mindre maskintyper har ofte kun en kappemotorer som kapper både for- og bagkant. Kappemotorenes omdrejningstal er normalt 12.000 omdrejninger per minut. Ud over kappeklinger kan der monteres en fas-/radiusklinge ved siden af kappeklingen, så der samtidig med kapning også foretages en fasning af hjørner.

Niveaufræser (egaliseringsfræser)

egalisering.jpgEgaliseringsfræserne fræser kantmaterialet ned i niveau med emnet, på under- og oversiden. Fræsernes højdeindstilling styres af tasteskiver, som har en større diameter end fræsernes. Fræseaggregaterne er fjedre ophængt, således at tykkelsestolerancer ikke får betydning for fræsningens kvalitet. Fræsemotorerne kører normalt med 12.000 omdrejninger per minut.

Fas- og radiusfræser

fasfraeser.jpgAggregatet er opbygget på samme måde som niveaufræserens. Der er to tasteskiver, en som styrer efter overfladen og en efter kantmaterialet. Herved opnås en fuldstændigt ensartet affræsningsmængde. Aggregaterne er stilbare, så de kan udføre en fasning fra 0 til 50 grader. Fasværktøjet kan udskiftes med radiusværktøj til afrunding af kanterne. Fræsemotorerne kører normalt med 12.000 omdrejninger per minut.

Hjørneafrundingsaggregater

hjorneafrunding.jpgDer findes forskellige aggregater til hjørneafrunding. Aggregater til afrunding af hjørne i forhold til kanter, anvender skabelon, hvor afrundings radius er fastlagt. Aggregater til afrunding i forhold til overfladerunding, anvender tastehjul som styres efter pladeafrundingen.

Universalfræser

multifraeseenhed.jpg Opbygning af universalfræseren kan være forskellig.

De fleste er udstyret med el-pneumatiske systemer, så de kan udføre afbrudte fræsninger. På fræserens spindel, kan der monteres fræseværktøjer som not-, fals-, fuge- og profilværktøj. Spindlens omdrejningstal er normalt 6000 omdrejninger per minut. Ved anvendelse af universalfræseren skal man sikre sig, at systemet som forhindrer udslyngning af fejllimede kantlister, fungerer effektiv.

Det vil sige at valsetrykket skal være tilstrækkelig til at fastholde kantlisten.

Kontrol af dette foretages ved at pålime en kantliste og stoppe maskinen når emnet er i kontakt med tryksystemet. Når alle dele af maskinen står helt stille, kontrolleres med håndkraft at der er tilstrækkelig friktion mellem emne og valser.

Ziehklingesystem

skrabeenhed.jpgTil efterbehandling af limfuger og radier anvendes ziehklinger til at fjerne limrester fra pålimningsstedet. Ziehklinger anvendes også til at fjerne kutterslag på de fræsede radier, dette system anvendes når kantmaterialet er af kunststof.

Kant-/profilpudseaggregater

pudseenhed.jpgKantpudsning er den sidste bearbejdningsproces i en kantlimemaskine. Aggregaterne anvendes efter deres opbygning som er forskellig afhængig af om det er til lige- profil- eller faspudsning.

Børsteaggregat

finish_enhed.jpgBørsteaggregatets funktion er at fjerne alle urenheder som støv, limrester, etc. inden pladerne bliver stablet eller inden den videre forarbejdning.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Kontrollerer at håndværktøjer ikke er slidte eller defekte, slidt værktøj har årlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade
 • Kontroller at der er lim i limsystemet og at dette er rengjort
 • Indstil listemagasin og monter fremføringsrulle i forhold til opgaven
 • Lås spindlen
 • Afmonterer evt. monterede værktøjer og anbringe dem i transportkasser eller på anden forsvarlig måde
Fakta
Ved håndtering af værktøjer skal der altid anvendes skærefaste handsker.
 • Alle spindelringe og flanger skal være originale dele som er anvist af leverandøren. De skal være fri for urenheder og de må ikke være beskadiget på nogen måder
 • Monter altid værktøjet er så tæt som muligt på spindelbrystet for at få det mest nøjagtige rundløb.
Fakta
Udsvinget på kappe- og fræsespindel må ikke overstige 0,02 mm. målt 100 mm. fra spindelbrystet.
På spindelbrystet må udsvinget ikke være større end 0,01 mm.
Dette kan kontrolleres ved hjælp af et måleur opspændt på en magnetisk holder
 • omdrejningsretningen på spindlen kontrolleres/vælges
 • tilspænd spindlens omløbsmøtrik, efter låseringen er monteret
 • løsn bremsefunktionen og drej spindlen, for at sikre rundløb for spindel og værktøj
 • monter afskærmninger, i de fleste tilfælde fungerer afskærmninger som spånafsugninger
 • indstil overtrykket til korrekt tykkelse
 • herefter skal hver spindelomdrejningshastighed og omdrejningsretning tilpasses/vælges, således at den optimale skærehastighed opnås.
Fakta
Forkert indstillet omdrejningsretning eller hastighed øger risikoen for skader på værktøj og for at emner eller del deraf kan udslynges og forårsage personskader
 • opdages der fejl og mangler på maskinen, afskærmninger og værktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages. Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret.

Prøvekørsel

Inden der gennemføres en prøvekørsel skal man altid kontrollere:

 • at alle afskærmninger er fastspændte og monteret korrekt.
 • at alle spindler er indstillet til korrekt hastighed og omløbsretning
 • at spindlen og værktøjet frit kan løbe rundt
 • at limen er smeltet og klar til anvendelse
 • at trykzonen er indstillet til korrekt tykkelse
 • at udsugningsanlægget er tændt
 • at overtrykket er indstillet på den korrekte tykkelse
 • at emnet kan passere uhindret igennem maskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Kontroller løbende at pladematerialer og kantmaterialer altid kan fremføres sikkert ved alle forekommende kantbearbejdninger på kantlimemaskinen. Kontroller kantmaterialet inden du starter med at bearbejde det. Revner eller lign. i kantmaterialet indebærer risiko for udslyngning eller tilbageslag af dette. Kasser altid defekte kantmaterialer, inden de bearbejdes.

Under drift holdes der løbende kontrol med værktøjernes tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra bearbejdningsprocessen og kontroller løbene de bearbejdede emner.

Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille. Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort.

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Driftsforstyrrelser

Limsystem

På kantlimemaskiner der arbejder med varm smeltelim, er der risiko for forbrændinger ved berøring af den varme lim. Ved limspild stoppes fremføringen og der foretages rengøring/oprydning af spildt lim, her anvendes handsker som kan modstå den varme smeltelim.

Magasin

Ved driftsfejl skal fremføringen stoppes, før der foretages indgreb og fejlretning.

Trykruller

Ved rensning af trykrullesystemet for lim og kantrester skal maskinen stoppes helt, inden der foretages rensning og rengøring.

Kappeaggregat

Ved driftsfejl på kappeaggregatet, såsom kantafskæringer der kan komme i klemme, skal fremføringen og kapsavene stoppes og stå helt stille, inden der foretages indgreb og rengøring.

Hjørneafrundingsaggregat

Ved driftsfejl såsom udflosning og flækning af kantmaterialet, der kan komme i klemme ved skabelon og tastehjul, skal fremføringen og agreggatet stoppes, inden der foretages indgreb og rengøring.

Vedligehold

Generelt skal kantlimemaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i maskinens brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor skal maskinen rengøres dagligt ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse værktøjerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til værktøjerne inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: