Anvendelse

Anvendelse.jpg

Kehlere anvendes til forskellige høvle- og profileringsopgaver. 

Anvendelsesområdet er afhængigt af det antal spindler, maskinen er konstrueret med og deres indbyrdes placering.

Kehleren anvendes især til:

 • Høvling af emner
 • Fremstilling af lister
 • Fremstilling af emner med længdeprofilering m.m.
Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger vedr. maksimal værktøjsdiameter samt motorens omdrejninger. Disse oplysninger anvendes i forbindelse med udregning af periferihastigheder
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

I forhold til bearbejdning på flere standardmaskiner giver bearbejdning på en kelemaskine flere fordele:

 • Stor bearbejdningskapacitet
 • God overfladekvalitet
 • God stabilitet ved profilmål
 • God bearbejdningssikkerhed og nøjagtighed
Fakta
Generelt vil det set ud fra et sikkerhedsmæssigt hensyn altid være en fordel at anvende en flerspindlet kehlemaskine frem for standardmaskiner, da den kan afskærmes / indkapsles, så operatørerne er i forsvarlig afstand fra værktøjer og andre bevægelige dele under betjening af maskinen

Arbejdsfunktioner

Fakta
For alle bearbejdningsspindler gælder:
Den del af værktøjet der ikke er dækket af emnet under bearbejdning skal være afskærmet

Flerspindlet kehler - Indføringsbord

indstilling_indfoering.jpgIndføringsbordet er på de fleste flerspindlede kehlere langt og indstillelig i forhold til den første underkutter. Bordet fungerer hermed som afretterplan og kehlemaskinen starter med at afrette træet.

På kehlemaskiner med afretteplan er den første fremtræksvalse placeret umiddelbart før afrettefunktionen, og valsetrykket justeres separat for denne valse. 

På nogle kehlere er der et kort indføringsbord , hvor der ikke sker nogen opretning af emnet.
Kehlemaskiner uden afretterfunktion har 2- 3 fremtræksvalser før den første underspindel og ofte er der hjælpevalser i maskinbordet.

Flerspindlet kehler - Afretter spindel

Afretterspindel / underspindel har til opgave at rette eller høvle emnerne. Indføringsbordet er stilbar i højde, afhængig af, hvor meget der skal rettes af emnerne. Spindlen kan indstilles i højde og sideværts.

Flerspindlet kehler - Højre sidespindel

Højre sidespindel foretager en afretning eller profilering af kanten på emnet. Spindlen kan indstilles i højde og sideværts. Maskinens indføringssidelineal er indstillelig og bestemmer hvor meget der tages af emnet.

Flerspindlet kehler - Venstre sidespindel

Venstre sidespindels funktion er at høvle eller profilere emnerne i bredden, spindlen kan indstilles i højden og sideværts. Umiddelbart før spindlen er der monteret fjedertrykanordning for at styre emnerne op mod den faste skinne.
Efter bearbejdningen styres emnerne af et sidetryk og en sideskinne.

Flerspindlet kehler - Overspindel

overkutter.jpg

Overspindelen høvler eller profilere emnerne i tykkelse, spindlen kan indstilles i højden og sideværts.
Her er der monteret fjedertryk for at holde emnet nede mod planet. Efter bearbejdningen bliver emnet holdt nede mod planen af en fast tryksko.

Flerspindlet kehler - Universalspindel

Universalspindlens anvendelse er stor. Spindelophænget er opbygget således at spindelpositionen kan indstilles i alle 360 grader omkring arbejdsemnerne.
Afhængig af spindelpositionen skal der altid anvendes de medfølgende afskærmninger og trykanordninger.
Ved anvendelse af universalspindel skal operatøren være opmærksom på valg af omdrejningsretningen, således at værktøjet altid skærer i modløb.

Fordele ved anvendelse af universalspindel, er:

 • at forskellen mellem stor- og lille skærediameter kan minimeres ved dybe profileringer
 • at en fuge fræser kan anvendes til smigfræsning
 • at der er en spindel mere til rådighed som, over-, under-, højre eller sidespindel

Tvangsstyring

tvangsstyring_forfra.jpgNogle kehlemaskiner er udstyret med tvangsstyring i underbordet. Det vil sige at man anvender et antal notfræsere kombineret med et tilsvarende antal styreskinner til styring af emnet ved afretning. 

Styrenot(er) eller sidefals, fremstilles af første underkutter der er tilpasset udformningen af det efterfølgende bord.
Tvangsstyring giver materialet bedre styring under gennemløb. På nogle maskiner går styreskinnerne forbi side- og overkutter, således at styrenoterne først fjernes af den sidste underkutter.
Formålet med tvangsstyring er at forenkle anvendelsen af sidetryk/-land og trykruller. 

Fakta
Kehlemaskiner med styrenot(er) eller sidefals giver materialet en bedre styring under gennemløb og sikkerheden forbedres da risikoen for tilbagekast mindskes.

Bryneapparat

Nogle kehlemaskiner er udstyret med et bryneapparat.
Bryneapparatet kan være monteret på over- eller underkutter. Det bevirker, at man kan slibe værktøjet, mens det er i rotation. Ved bryning opnås en stor rundgangsnøjagtighed, og man kan derved øge fremføringshastighed uden forringelse af overfladekvaliteten.

Fakta
Bryneapparatet må kun anvendes hvis bryningen kan foretages, uden at fjerne afskærmningen. Det må ikke være muligt at komme i kontakt med det roterende værktøj under bryningen.

Lamelskæring

Kehlemaskiner som anvendes til lamelskæring kan have forskellige skæringsmetoder. Generelt skal der altid anvendes spalteknive og tilbageslagssikring, når der anvendes klinge/klinger på kehlemaskinen.
Tilbageslagssikringen består af en række lammeller med modhager. Lamellerne kan vippe op, når emnet transporteres frem i kehleren. Hvis emnet bliver slynget tilbage, vipper de ned og låser emnet fast, så det ikke bliver slynget ud mod operatøren

Fakta
Savenheder må ikke anvendes til medløbsskæring.

Flerspindlet kehler - Fremtræk

fremtraekshjul_metal_gummi.jpgDer findes forskellige typer af fremtræksvalser alt efter hvad deres funktion er

 • Fremtrækvalser der bruges på uforarbejdet træ er typisk af metal og udformet med rillede skær der er skråtstillede, således at de trækker emnet ind mod sidelandet. Valsebredden kan udskiftes, dette er afhængig af emnebredden som bearbejdes.
 • Til høvlet træ anvendes gummivalser for ikke at få trykmærker på den høvlede overflade.

Fremføringshastigheden kan typisk indstilles trinløst

Fakta
Fremtræksvalserne skal være afskærmet således, at det ikke er muligt at blive fanget af disse

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således, at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser

Inden prøvekørsel

Betjening.jpgInden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Kontrollerer at håndværktøjer ikke er slidte eller defekte, slidt værktøj har årlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade
 • Afmonterer evt. monterede værktøjer og anbringe dem i transportkasser eller på anden forsvarlig måde
Fakta
Ved håndtering af tunge værktøjer skal der altid anvendes skærefaste handsker.
 • Alle spindelringe og flanger skal være originale dele som er anvist af leverandøren. De skal være fri for urenheder og de må ikke være beskadiget på nogen måder
 • Det kontrolleres at værktøjet er afbalanceret inden dette monteres. Afbalancering er især er vigtigt hvis der benyttes værktøjer med udskiftelige skær
 • Monter altid værktøjet er så tæt som muligt på spindelbrystet for at få det mest nøjagtige rundløb.
 • Husk værktøjet skal altid køre i modløb.
Fakta
Udsvinget på en spindel må ikke overstige 0,02 mm målt op til 150mm fra spindelbrystet.
Ved spindellængder fra 150 mm til 250 mm må udsvinget ikke være over 0,03 mm. Spindelbrystets udsving må ikke være større end 0,01 mm.
Målene kan kontrolleres ved hjælp af måleur opspændt på en magnetisk holder.
 • Afskærmningen skal være monteret så det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift
 • Trykfod og fremtræksvalser skal trykke så hårdt på emnet at det er forsvarligt fastholdt
 • Kontrollere der er tilstrækkelig sidetryk til at emnet bliver holdt ind mod landet, men ikke så meget at emnet ikke let kan passere
 • Fremføringshastigheden skal være er tilpasset den bearbejdning der skal foretages
Fakta
Forkert indstillet hastighed øger risikoen for skader på værktøj og for at emner eller dele heraf kan udslynges og forårsage personskade
 • Opdages der fejl og mangler på maskinen, afskærmninger og værktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages. Maskinen må ikke benyttes igen før fejlen er rettet.

Prøvekørsel

Inden der gennemføres en prøvekørsel skal man altid kontrollere:

 • at omdrejningsretningen på multispindel er korrekt
 • at værktøjet kan drejes frit rundt uden det kolliderer med maskindele eller afskærmning. Dette gøres ved at dreje spindlen rundt med hånden
 • at alle afskærmninger er fastspændte og monteret korrekt
 • at side og overtryk er indstillet til korrekt tykkelse/bredde
 • at alle spindler er indstillet til korrekt hastighed og omløbsretning
 • at spindlen og værktøj kan løbe rundt
 • at udsugningsanlægget er tændt
 • at fremtræksenheden er indstillet til korrekt tykkelse
 • at emnet kan passerer uhindret gennem maskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

drift.jpgKontroller løbende at emnerne kan fremføres sikkert ved alle forekommende bearbejdninger på kehlemaskinen.

Kontroller altid emnerne inden du starter forarbejdningen af dem. Revner og døde gennemgående knaster eller lign. indebærer risiko for udslyngning eller tilbagekastning. Kasser derfor altid defekte emner, inden de bearbejdes.

Under drift holdes der løbende kontrol med værktøjernes tilstand. Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille.

Når man standser maskinen for at foretage justeringer eller for at afmontere visse dele skal hovedafbryderen nulstilles og låses. Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort.

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift.

Vedligeholdelse

Generelt skal kehlemaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning.

Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.


Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse værktøjerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til værktøjerne inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer

Enkeltspindlet kehler

enkeltspindlet_kehler.jpg På en kehlemaskine med en spindel, ligger spindlen frit over arbejdsbordet – fastholdt i et leje i den del af spindlen, der ligger ind over maskinstativet.

Spindelpartiet er stilbart horisontalt op til 10-15 mm. Ved kehlearbejde med større værktøjer skal spindlen støttes af et pinolstyr eller støtteleje, der kan være både under- og overliggende.

Det underliggende pinolstyr er fastgjort til arbejdsbordet og skal følge højdeindstillingen og må derfor ikke indstilles, før den endelige højdeindstilling er foretaget.

I modsat fald kan pinolstyret bøje spindlen. Når man anvender støtteleje med konisk udboring for akselspidsen, skal man være omhyggelig med tilspændingen. Man bør altid trykke lidt smørelse ind i pinollejet og fordele det ved at trykke pinolstyret mod akslen, før det fastspændes. Glemmes dette, bliver lejet hurtigt varmt.

Det overliggende pinolstyr er uafhængig af arbejdsbordets indstilling. Det skal indstilles med stor nøjagtighed, således at spindlen ikke presses til nogen af siderne. Husk spindel og skærende værktøjer skal være afskærmet således at det ikke er muligt utilsigtet at komme ind i fareområdet, Dette gælder også og især prøvekørsel.

Fremføringen af emnerne sker ved hjælp af to riflede og sektionsdelte valser, der er skråtstillede i forhold til sidelandet, således at emnet trækkes ind imod landet. I emner hvori trykmærker fra de riflede stålhjul ikke fjernes ved bearbejdningen, kan der anvendes glatte gummivalser. Valserne er stilbare i højden og er fjederbelastede, således at de fortsat yder tryk ved mindre variation af emnetykkelsen.

Fremføringshastigheden er variabel enten med faste hastigheder f.eks. 3, 5 og 7 m/min., eller ved hjælp af trinløst gear, hvor alle hastigheder fra 0 til 10 m/min. kan opnås. Ved indføringen virker fremføringsvalserne som trykanordning. Efter bearbejdningen skal emnerne fastholdes, således at de ikke slynges tilbage mod operatøren.

Til at fastholde emnerne er der anbragt en trykstang, hvorpå der fastspændes en trykfod.
Trykfoden, der udformes i hårdttræ, bøg eller lignende, skal anbringes så tæt på det skærende værktøj som muligt.

Trykfoden skal være tildannet således, at den danner kontra til det kehlede emne.
Herved ydes det mest effektive tryk.

Fakta
Ved opstilling og afprøvning kontrolleres trykfodens indstilling og tryk på emnet altid inden et emnet køres forbi det bageste fremtrækshjul. Utilstrækkeligt tryk på emnet vil betyde en overhængende risiko for tilbagekastning og dermed personskade

Ved emner, der ikke er høvlet i bredde, anvendes en trykfjeder til at styre emnet i sideretningen. Er emnet høvlet i bredde, anvendes et fast sideland i form af et træstykke eller krydsfiner, der er svagt buet, med buens højeste punkt ud for spindlen.

Fakta
Der må aldrig foretages justeringer af trykanordninger mens maskinen er i drift.

Det kan ved profileringer være nødvendigt at anvende skabeloner, når emnet køres igennem maskinen. Skabelonen fastspændes på maskinens arbejdsbord.

Gå til: