Generelt

En kehlemaskine er en maskine, hvor arbejdsemnet fremføres automatisk.
Ilægning kan foregå

 • manuelt
 • eller ved magasin

Kehlemaskiner, er opbygget på en kraftig maskinseng, der bærer:

 • Maskinbordet
 • Ophæng til motorer og spindler
 • Indstillingsanordninger
 • Fremtræksvalser med motorer

topset_main.jpgNyere kehlemaskiner leveres indbygget i sikkerheds/støjkabiner. På ældre maskiner, kan kabiner eftermonteres. På kehelmaskinen fremstilles lige eller profilerede flader og kanter alt efter de værktøjer der er monteret.

Kehleren er meget fleksibel og kan anvendes til et utal af opgaver lige fra firkanthøvling til færdig bearbejde profiler.

Klik på billederne herunder for at se eksempler på forskellige kehlemaskiner:

scm_topset_ikon.jpg casadei_matrix_ikon.jpg casadei_p230_ikon.jpg

Montering af kehlemaskiner

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
 • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion
 • Kehlemaskinens maskinseng er en kraftig stålkonstruktion, som er formstabil og selvbærende. Derfor behøver maskinen ikke fundament eller forankring til underlaget.
 • Maskinen placeres på maskinsko, som sikre at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.
 • Nyere typer kehlemaskine opstilles med integreret sikkerheds-/støjkabine.

Indretning / Konstruktion

unimat100_main.jpgKehlemaskinen findes i flere forskellige konstruktioner, hvoraf den væsentlige forskel er, hvor mange bearbejdningsspindler maskinen er udstyret med.

Ældre kehlemaskiner er udstyret med 1, 2 eller 3 bearbejdningsspindler.
Nyere maskinen har mindst 4 bearbejdningsspindler, en på hver side af arbejdsemnet, hvorpå der kan monteres klinger, høvle- eller fræseværktøjer.

Værktøjsspindlerne har vandrette og/eller lodrette akser, som kan indstilles manuelt eller maskinelt.

Antallet af spindler har betydning for hvor meget bearbejdning der kan foretages.

Kehlemaskiner inddeles efter antallet af sider, der kan bearbejdes i ét gennemløb. Hver side kan bearbejdes med mere end en bearbejdningsspindel.

Fakta
Maskinen kan yderligere være udstyret med bearbejdningsspindler, f.eks. universalspindler eller glaslistesav.

Indføringsbord

indfoeringsbord.jpgIndføringsborde på kehlemaskiner er delt op i to typer:

 • En hvor bordet fungerer som afretteplan, hvor kehlemaskinen har en rettefunktion som på en afretter.
 • En hvor maskinen er udstyret med et kort indføringsbord, hvor emnerne bliver holdt nede mod bordplanet af fremføringsvalser umiddelbart før underspindlen. Her foretages ingen afretning af emnerne, sådanne maskintyper kaldes ofte høvlemaskiner.

Afrette-/underspindel

underspindel.jpg Denne spindel har til opgave at rette og høvle emnerne. Funktionen er den samme som afretteren.
Spindlen kan indstilles i højden og sideværts.

Højre sidespindel

hoejre_sidekutter.jpgUdfører en afretning og evt. en profilering.


På kehlemaskiner med to højre sidespindler umiddelbart efter hinanden er den første til spindel til afretning og den anden til profilering.

Spindlen kan indstilles i højde og sideværts. Maskinens side lineal er stilbar og bestemmer hvor meget der skal rettes/profileres af emner.

Venstre sidespindel

Venstre_sidekutter.jpg Udfører høvling eller profilering af emnerne i bredde.

Spindlen kan indstilles i højde og sideværts.

Umiddelbart før spindlen er der monteret fjedretrykanordning for at styre emnerne op mod den faste sideland.

Efter bearbejdningen styres emnerne af et sidetryk og en sideskinne i venstre side.

Overspindel

Overspindel.jpgUdfører høvling eller profilering af emnerne i tykkelse.


Spindlen kan indstilles i højde og sideværts.

Ligesom venstre sidespindel er der monteret fjedretryk for at holde emnerne ned mod bordplanet. Efter bearbejdningen bliver emnerne holdt fast mod planet af en fast trykanordning.

På kehlemaskiner med to overspindler anvendes den første normalt til grovhøvling og den anden til profilering eller multisavning.

Underspindel

Spindlen kan uføre mange funktioner lige fra profilering, notfræsning og falsning til multiskæring.

Underspindlen kan lige som øvrige spindler indstilles i højden og sideværts.

Universalspindel

universalmotor.jpg Universalspindlens funktioner er utallige. Den er svingbar i 360 grader.

Afhængig af funktionen kan omdrejningsretningen skiftes, således værktøjet altid skærer i modløb.

Kehlemaskiner med notbord(tvangsstyring)

Tvangsstyrring.jpg Nogle kehlemaskiner er udstyret med notbord.

På disse maskiner er en del af maskinbordet udskiftet med et notbord, som er en bordplade, hvorpå der er monteret stålskinner som svarer til notværktøjernes udfræsninger.

Notværktøjerne fræser 1 til 3 mm spor i bagsiden af emnerne.

Emnerne bliver derved styret af notskinnerne gennem maskinen uden sidetryk. Dette medføre at der kan bearbejdes på de tre frie sider med stor bearbejdningsnøjagtighed.

Til sidst fjernes notsporene med en underspindel, hvor et værktøj sørger for at bunden af emnet er kehlet i den ønskede facon og fri for notspor.

Kehlemaskiner til lamelskæring

Lammelskaering.jpgKehlemaskiner som anvendes til lamelskæring, findes der forskellige skæresystemer:

 • Et hvor der er monteret et specielt multisavtryk. Her skærer klingerne igennem en hårdttræsplade for at opnå et rent savsnit uden oprifter. I maskinplanet er monteret en hårdttræsplade for at undgå oprifter på denne side af lamellerne.
 • Et hvor klingerne er monteret på underspindlen, her er monteret en hårdttræsplade i maskinbordet som klingerne skærer igennem, pladen støtter hvert enkel lamel. Overtrykket er en hårdttræsplade, dette er for at undgå oprifter
 • Et hvor klingerne skærer godt halv igennem emnerne med over- og underspindel.
 • Et hvor der forsaves med tynde klinger, som ikke skærer helt igennem emnerne. Derefter trykkes emnet ned mod planet og der gennemsaves med tykkere klinger.

Kehlemaskiner med støttelejer

Maskintyper der kan bearbejder store emnebredder, er ofte monteret med hydrostøttelejer. Hydrostøttelejet er en flange som anbringes på maskinsengen eller på afskærmningen omkring spindlen.

Kehlemaskiner med bryneaggragat

bryneapperat.jpgPå spindelophænget kan der monteres et bryneaggregat. Aggregatet virker ved :

 • at man ved lige skær trækker en fastmonteret slibesten hen over skærene, imens værktøjet roterer.
 • at man ved profilerede skær fører en slibesten med kontraprofil mod værktøjets skær imens værktøjet roterer.

Med bryning opnår man at få alle skær til at skære 100% ens, og overfladekvaliteten bliver derved finere.

Fakta
Bryneapparat må kun anvendes hvis betjeningen kan foretages med afskærmning påmonteret. Operatøren må ikke kunne komme i kontakt med det skærende værktøj under anvendelse af bryneapparatet.

Start- / Stopindretning

Start- og stopindretningen skal være let tilgængelig.

Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved: at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Kehlemaskiner skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

På større kehlemaskiner skal der være separat start/stop og hæve/sænke funktion, som er placeret på maskinsengen.

Kehlemaskiner skal være forsynet med nødstop ved ilæggersiden, inden for rækkevidde ved samtlige arbejdssteder også ved fratage siden.

Fakta
Kehlemaskinen skal være forsynet med bremse, hvis bearbejdningsaggregaterne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Efterløb på aggregaterne må maksimalt være 10 sekunder.

Indretning - Fremføringssystem

fremtraekssystem.jpg Fremføringen er altid automatisk.

På kehlemaskiner fremføres emnerne af fremføringssystemet fra ilægningssiden og gennem maskinen til fratagningssiden.

På maskinsengen er monteret en overbjælke, hvor fremtræksenheden er monteret. Fremtræksvalserne er placeret mellem bearbejdningsspindlerne og fungerer som overtryk og fremføring af emnerne.

På kehlemaskiner med 1-3 spindler er fremtrækket ikke gennemgående, men er placeret før fræsespindlerne og efter disse er en indstillelig trykfod.

Fremføringssystemet er stilbar i højden, og trykket bliver justeret af pneumatiske cylindre, som er monteret på alle fremføringsvalser.

Valserne kan udskiftes, og skal altid passe til den emnebredde der bearbejdes.

På nogle typer kan fremføringsenheden kippes op til ca. 30°.

Denne funktion anvendes ved bearbejdning af emner, som er smigskårne.

Flere typer har drevne hjælpevalser i bordplanet.

Fakta
Fremføringshastigheden er variabel og kan være forskellige fra type til type.
Ved de mindre typer er det normalt mellem 5 til 60 meter pr. minut.
De store maskiner er opbygget til hastigheder helt op til 400 - 600 meter pr. minut.

Fremføringsregulatoren skal vise aktuelt fremføringshastighed i meter pr. minut.

Sikkerhed - Afskærmning værktøj

Alle bearbejdningsaggregater skal være forsynet med afskærmning der forhindre, at det er muligt utilsigtet at komme i berøring med skærende værktøjer og bevægelige maskindele, når maskinen er startet.

Dette gælder også adgangen til værktøjet igennem sugestudsen. Sugestudsen skal derfor være udformet med en bøjning, forsynet med et gitter, eller den skal være så lang at det fysisk ikke er muligt at nå værktøjet.

Kehlemaskiner skal være forsynet med elektrisk overvåget afskæmning af samtlige roterende værktøjer og bevægelige maskindele.

Afskærmningen skal være udformet således at den effektivt sikrer mod utilsigtet indtrængning til fareområder.

Afskærmningen skal være konstrueret således at maskinen enten stopper, hvis afskærmningen fjernes, eller forbliver låst indtil maskinen er stoppet helt. Samtidig skal afskærmningen være udført således, at den sikrer mod udslyngning af materialer, værktøj eller andre maskindele Maskiner der er forsynet med afskærmning som stopper maskinen når de åbnes, skal være konstrueret således at værktøjet eller maskindelen er stoppet helt inden det er muligt at nå ind til fareområdet, hvilket næsten altid er mindre en 10 sekunder

Fakta
I tilfælde, hvor maskinen ikke er indbygget i støjkabine, skal afskærmning omkring de skærende værktøj være indrettet således at de ikke kan åbnes eller fjernes, før værktøjet står helt stille.

I tilfælde hvor maskinen er forsynet med elektrisk overvåget oplukkelige afskærmning(er) som dækker hele maskinen eller sektioner af den, er der ikke krav om elektrisk overvågning af afskærmningen omkring de enkelte roterende værktøjer eller maskindele.

 • Dette gælder kun såfremt maskinen stopper når afskærmningen åbnes, eller forbliver låst indtil maskinen er stoppet helt
 • Nogle maskiner er helt indbygget i støjkabiner, og såfremt maskinen stopper når døren åbnes eller forbliver låst indtil maskinen er stoppet helt, er der ikke krav om elektrisk overvågning af maskinens afskærmninger.
Fakta
Blokeringsanordninger skal anvendes ved værktøjsskift. Skærehastigheder der er angivet for værktøjer skal altid overholdes

Læs mere om generelle principper for afskærmning under afsnittet om generelt arbejdsmiljø

Sikkerhed-Afskærmning bevægelige dele

Fremføringssystemet skal være afskærmet således, at der ikke er klemningsfare.

Kehlemaskinens bevægelige dele skal være forsynet med enten fast afskærmning, der ikke kan fjernes uden brug af værktøj. Eller elektronisk overvåget afskærmning af de bevægelige maskindele. Elektronisk overvåget afskærmning skal være udformet således, at den effektivt sikrer mod utilsigtet indtrængning til fareområder. Hvis afskærmningen fjernes skal maskinen stoppe, og forblive låst indtil maskinen er stoppet helt.

Maskiner der er forsynet med afskærmning som stopper maskinen, når de åbnes, skal være konstrueret således at maskindelen er stoppet helt inden det er muligt at nå ind til fareområdet, hvilket næsten altid er mindre en 10 sekunder.

Gå til: