Anvendelse

huleksempler_balestrinni.jpg Langhulsboremaskinen anvendes til boring af huller og langhuller

Huller anvendes til konstruktions samlinger, hvor der anvendes runde tapper og dyvler.

Langhuller anvendes til samlingssystemer med tapper og til låsekasser, samt ilægning af beslag.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Manuel langhulsboremaskine

Ved boring af enkelte huller på langhulsboremaskinen, fastlåses sidebevægelsen. Afhængig af maskintype, kan det være bordplanet eller motorophænget der fastlåses.

På den manuelle langhulsboremaskine kan der monteres et hulaggregat med forskellige centerafstande eks. 16-22-25-32-mm. Denne funktion anvendes til boring af enkeltstående dyvelhuller.
Når hulaggregatet anvendes kobles stop på sidevandringen fra. Boreaggregatet fastlåses med en pal i de forskellige centerafstande og det ønskede antal huller bores. Ved boring af langhuller kan længden af hullerne indstilles på den bevægelig maskindel, ved at indstille stop for sidevandringen.

Huldybden kan indstilles på bordplanets dybdestop eller på motorophængets dybdestop.
Bordplanet eller motorophænget kan justeres i højde alt efter hullets placering.

På bordplanet er monteret holdeanordningen til at holde emnerne på plads under boreoperationen, holdeanordningen kan være en manuel trykfod. Ved boring af lang emner kan der monteres anslag og/eller opsættes rullebukke, som har til funktion at understøtte emnerne og montering af længdestop. phanhans_manuel.jpg

Halvautomatisk langhulsboremaskine

Den halvautomatiske langhulsboremaskine kan være enkelt- eller dobbeltsidet.
Funktionen for den dobbeltsidede type er, at der kan bores højre og venstre møbeldele på hver sin opstilling.

Den halvautomatiske langhulsboremaskine adskiller sig fra den manuelle ved at:

 • Den har fodpedal /eller trykknap til aktivering af boreprocessen
 • Bordplanet fremfører pneumatisk emnet ind i det roterende bor, der mekanisk føres fra side til side. Bevægelsen sideværts afgør hullets længde

På bordplanet der monteret en pneumatiske holdeanordning, desuden er der mulighed for montering af sideland, som kan være drejbar. Landet drejes ved boring af ikke retvinklede emner. Bordplanet kan være kipbar - typisk 0°- til 20° - denne funktion anvendes hvor borehullet ikke skal placeres parallelt med emnekanten.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

phanhans_typ116.jpgFør opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være opryddet omkring maskinen
 • Lysforhold skal være i orden, så operatørerne har ordentligt udsyn til maskinen og arealet omkring denne
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, som derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Maskinens hovedafbryder afbrydes og sikres mod aktivering
 • Afmonter evt. påsatte boreværktøj og anbring værktøjet i transportkasser eller på anden forsvarlig måde
 • Gør borepatronen ren for støv og spåner
 • Vælg bor til opstillingen, vær opmærksom på diameter og længden på boret svarer til den boring der skal foretages
 • Kontroller at borene er skarpe
 • Indstil huldybden, ved at flytte dybdeanslaget
 • Indstil trykcylinder så der er maksimalt 6 mm mellem emne og trykfod
 • Kontroller at afskærmningen er monteret, så det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Opdages der fejl og mangler på boremaskinen, afskærmninger og boreværktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
Fakta
Forkert monterede boreværktøjer øger risikoen for skader på værktøj og for at emner eller dele deraf kan udslynges og forårsage personskade

Prøvekørsel

Inden du gennemfører en prøvekørsel skal du altid kontrollere:

 • at maskinen er sikret mod adgang til bor og andre bevægelige dele
 • at stop, anslag og afskærmninger er fastspændt og monteret korrekt.
 • at bor er monteret korrekt og med rigtig omløbsretning
 • at borene ikke kommer i kontakt med hverken bordplanet eller holdeaggregater
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Når emner lægges i maskinen holdes emnet ind mod anslag og stop Vær opmærksom på at emnerne ikke vipper, og at trykket imod land og anslag bliver ensartet.

Kontroller emnerne inden du starter med at bearbejde dem og kasser defekte emner Under drift holdes der løbende kontrol med boreværktøjernes tilstand, ved løbende kontrol af de bearbejdede emner.

Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille. Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort.

Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Vedligehold

Generelt skal langhulsboremaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse boret senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: