Anvendelse

Lim- og presseudstyr anvendes indenfor møbel- og bygningsektoren til limning af massivtræsemner og sammenspænding til større enheder eller møbelkomponenter, såsom:

 • Finering af pladeemner
 • Vinduer, døre og facadeelementer
 • Laminerede plader, skabslåger, emner til plademøbler
 • Trappetrin og trappevanger

profiress2500_junget.jpg

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Sammenlimning af massive træemner til større emner

Emnerne påføres lim med påføringsudstyret, sorteres og sammensættes til større emner, hvorefter disse limes sammen i presseudstyret. Pressetrykket tjener til at holde emnerne tæt sammen, mens limen hærder / tørrer. Trykket skal holdes, indtil limen er blevet så hård, at den kan holde emnerne sammen.

Fakta
Pressetryk angives ofte i MPa. 1 MPa svarer til 10 kg/cm2.

Trykket på et givet emne beregnes sådan:
Totaltryk i kg/cm2
Emnets areal i cm2

Hårde træsorter og kraftige dimensioner kræver højere tryk.

Bløde træsorter og emner af mindre dimensioner og dermed mindre spændinger kræver mindre tryk. Ved laminering af møbeltræ i varmepresse med sidetryk skal trykket på varmeplanerne kun være så stort, at det kan tvinge skæve lameller på plads og sikre god kontakt for varmeoverførslen. Til dette vil 2 kg/cm2 være tilstrækkeligt.

Sidetrykkets størrelse ved bløde træsorter bør ligge på 5-8 kg/cm2 og 8-10 kg/cm2 ved hårde træsorter. Bøg spændes også ved 12kg/cm2. Der må ikke presses ekstra hårdt for på den måde at kompensere for dårligt forarbejdede lameller.

Fakta
Der skal altid arbejdes med korrekte pressetryk.

Ved for højt pressetryk kan pressen få skader på presseplanerne, og emnerne kan deformeres og eventuelt slynges ud, med risiko for personskade.

Pressetid: For de fleste trælime gælder, at pressetiden afhænger af, hvor hurtigt vandet i limen kan blive opsuget i træet. Når de yderste træfibre er mættet, sker vandtransporten dybere i træet langsomt. Et tyndt lag træ kan ikke opsuge en stor lim-/vandmængde. Hvis man ønsker hurtige limninger, skal man nypudse træet og påføre mindst mulig lim.

Fakta
Anbefalet tryk ved limning:

Finering

3-8 kg/cm2

0,3-0,8 MPa

Formspænd

15-30 kg/cm2

1,5-3,0 MPa

Laminering

5-10 kg/cm2

0,5-1,0 MPa

Finering

Lim:Valg af limtype og limningsmetode er afhængig af kravene til den færdige overflade samt overfladebehandlingen.

Normalt anvendes termohærdende urealim, som er upåvirkelig af varme og opløsningsmidler, og som modstår store fugtpåvirkninger.

Andre limtyper, PVAC-lim, anvendes i mindre omfang til finering.

Melaminforstærket urealim anvendes, når højere krav til vand og brandmodstandsdygtighed ønskes.

Resorcinol fenollim opfylder de højeste krav til vejr- og varmefasthed, men giver brune fuger og anvendes derfor sjældent.

Fakta
Når der arbejdes med lim skal der foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning, der informerer om de sikkerheds og sundhedsmæssige forhold.

Læs mere om arbejdspladsbrugsanvisning i Træ og møbelindustriens vejledning om stoffer og materialer

Pressetemperatur:Finering foregår oftest ved en temperatur på 90-140° C og en pressetid på 15-60 sekunder. Urealim bliver tyndere ved opvarmning og trænger ind i træet. Det er vigtigt, at træet kan suge vandet i limen, samtidig med at hærdningen foregår. Temperaturer under 10° C kan være nødvendigt ved fede træsorter for at modvirke udtrækning af olier og dannelse af damptryk under fineren.

Limpåføring

Limpåføring foregår med automatisk limpåføringsmaskine, enten med to eller fire valser.

Limpåføringsmaskinens valser er normalt rillet til at give nødvendig stor limmængde. Rilningsforslaget gælder påføring på faste plader, f.eks. spånplader. Samme rilning doserer mere lim på ujævne underlag, f.eks. finer.

Limens viskositet (tykkelse) har betydning for den mængde, der påføres fra limvalsen. Ved samme maskinindstilling påføres mindre lim, jo lavere viskositeten er. Ved køling af limen forhøjes viskositeten.

limvalser.jpg

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • der skal være rengjort og ryddelig omkring lim- og presseudstyret
 • lysforhold skal være i orden, så operatørerne har ordentligt udsyn til maskinen og arealet omkring denne

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Opdages der fejl og mangler på lim- og presseudstyret undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Udstyret må ikke startes før alle fejl er udbedret
 • Kontrol af nødstop, afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle håndtag efterspændes

Prøvekørsel

Inden opstart af udstyret skal du altid kontrollere:

 • at emnerne kan passere uhindret igennem lim- og presseudstyret
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Rengøring af limvalser

Hvis rengøring af limvalser udføres mens de er i drift, skal operatøren være opmærksom på, at der er risiko for at blive fanget i valseindløbet, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

Fakta
For at undgå ulykker ved rengøring af limvalser skal limvalserne køres så langt fra hinanden som det er muligt.

Rengøringen foretages med skraber/børste med langt skaft. Der må aldrig anvendes arbejdshandsker under rengøringen

Drift

Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det, kasser altid defekte emner. Under drift holdes der løbende kontrol med udstyrets tilstand. Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når udstyret er i drift. Udstyret må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille. Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort

Vedligehold

Generelt skal lim- og presseudstyr altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor bør maskinen dagligt rengøres.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: