Presseudstyr

Lim- og presseudstyr er konstrueret til finering af pladeemner, samt indenfor massivtræsproduktion til sammenlimning af træemner til møbel-og bygningsdele. Limudstyret er i de fleste tilfælde indrettet med limvalser til limpåføring. Presseudstyret er med og uden gennemløb af emnerne. l2500_weinig.jpg

Montering af lim- og presseudstyr

Anlægget skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Ved opsætning af større presseanlæg kan der være behov for et forstærket fundament.

Indretning - Konstruktion

Limudstyr

glue-spreader.jpgMaskiner til limpåføring kan være indrettet med én eller to gummivalser. Valserne kan være monteret horisontalt eller vertikalt, alt afhængig af type og anvendelse.

De horisontale valser er indrettet med limkar omkring valserne. De vertikale valser er indrettet med et pumpesystem der tilfører valserne lim fra en limbeholder Doseringen af limmængden på limvalserne kan ved horisontale valser indstilles ved at justere afstanden mellem limvalsen og stilbare læber.


På vertikale valser indstilles limængden ved at justere en mængderegulator til fødesystemmet. Før og efter valserne kan der være transportbånd eller transportruller til fremføring af emner 

Presseudstyr til massivt træ

Presseudstyret er indrettet med to presseplaner, som holder emnerne i niveau med hinanden. Derudover er udstyret opbygget med sidetryksanordning, som presser emnerne sammen. De fleste pressere er forsynet med cylindre, og trykket kommer fra luft eller væsker.

Presseudstyr til finering

opbygning  itlipresse_junget_80.jpgVed finering forstås pålimning af en 0,5-2 min tynd træfiner på et underlag af spånplade, træfiberplade eller massivt træ. Finerpressen er konstrueret med 2 opvarmede presseplaner der med hydraulisk tryk presses sammen mod pladeemnet og fineren.

Finerpressen er ofte indrettet med et bevægeligt bord hvor plade og finer lægges op, hvorefter bordet kører ind i pressen. Herved fjernes de færdige emner i pressen og bordet lægger de nye emner i pressen.

Efter pressen er der transportbånd eller transportruller hvor færdige emner kommer ud. Efter presseudstyret kan der være indrettet automatisk afstabling af de limede plader. 

Fakta
Ved limprocesser hvor der udvikles farlige eller generende dampe eller andre stoffer skal limudstyret være indrettet med afsugning der effektivt forhindrer forurening af luften i arbejdslokalet.

Indretning - Fremføringssystem

Limudstyr

Limpåføringen kan foregå, både manuelt eller automatisk.

  • Ved manuel påføring, føres emnerne med hånden, over eller forbi limvalsen
  • Ved automatiske limpåføring, fremføres emnerne på bånd eller ruller, igennem limvalsen/limvalserne. Disse kan være monteret horisontalt eller vertikalt, og derfra ud på et oplæggerbord

Presseudstyr

Presseudstyrets fremføringssystem kan være indrettet med et indføringssystem af bånd eller ruller som ilægger de limede emner ind i presseren. Udføringssystemet kan ligeledes være med bånd eller ruller, her kan systemet være indrettet til automatisk afstabling af de limede emner.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Limudstyr

afskaermningVed automatisk påføring af lim skal valserne sikres mod berøring og klemningsfare. Der skal være afskærmning af limvalserne og en indløbssikring der afbryder limvalserne, hvis noget kommer mellem emner og valser.

Presseudstyr

sikkerhedsgitter.jpgAlle ind- og udløbsbånd og ruller skal være afskærmet, så utilsigtet berøring ikke er muligt. Presseudstyret skal være afskærmet, så klemningsfare forhindres, dette sker ved at monterer hegn eller gitter omkring udstyret.

Fakta
Alle pressere hvad enten de anvendes til finering eller laminering har som en af flere sikkerhedsanordninger, tohåndsbetjening i forbindelse med lukning af pressen.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Lim- og presseudstyr skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt.
Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave.
  • at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Udstyret skal være indrettet med nødstop, så operatøren kan stoppe anlægget. Nødstoppet skal være placeret i nærheden af hvor maskinen betjenes.

Gå til: