Anvendelse

Mejselstemmemaskinen stemmer firkantede huller og anvendes især til stemning af huller til låsekasser i døre, taphuller i låge og rammekonstruktioner. 

Trae _m _huller

Arbejdsfunktioner

Vertikal stemmemaskine

Stemmeverktoj.jpgDen vertikal stemmemaskine anvendes til stemning af låsekasser i dør rammer, både som samlet og usamlet, endvidere anvendes maskinen til stemning af huller, både indenfor møbel og bygningskomponenter.

Stemmeaggregatets justeringsmuligheder er ud/ind, for placering af hullerne i emner og til indstilling af hul dybden indstilles stopanordningen.

På nogle typer er der dobbeltstop anordning, hvor dybden til taphullet og styretaphullet indstilles hver for sig. På stemmeaggregatets værktøjsoptagelse kan der opspændes to mejsler med afstandsskiver mellem mejslerne, funktionen anvendes til fremstilling af dobbelthuller i karm og rammekonstruktioner. Når stemmeaggregatet er monteret med én mejsel og der skal fremstilles dobbelthuller, kan man flytte hele aggregatet ud og ind efter en skala.  

Ligeledes kan hele stemmeaggregatet forskydes sidevers, dette anvendes, hvor der er behov for større hul længde end udsvinget på stemmemejslen, her anvendes revolverhoved systemet, hvor hullængder kan indstilles.

Dette system kan også anvendes til bestemmelse af afstand mellem sprossehuller. Til stemning af huller i emner oplægges disse på et bordanlæg der er justerbar op/ned efter en skala for bestemmelse af emnets placering.

På bordanlægget kan der monteres linealer, hvorpå der kan monteres længdestop til placering af hullerne. På frontsiden af konsollen monteres anlæg til brede emner, for eksempel dør rammer og dør plader.

Generelt for begge bordanlæg er, at de kan justeres i højde og der er monteret pneumatisk stopanordning på bordanlægget. Når emnet er placeret på bordanlægget og mod endestop, aktiveres sidetrykket med en manuel betjent on/off knap.

Start af motor sker ved at aktiver en manuel betjent håndtag, med indbygget start af det pneumatiske system som aktiverer overtrykket.

Når håndtaget slippes stopper motoren og overtrykket returner til udgangsstillingen.

Horisontal stemmemaskine

Den horisontale stemmemaskine anvendes til stemning af huller i karm og rammeemner. På maskinplanet, som er en fast enhed på maskinen, er der monteret holdecylindre, der anvendes til emnetilhold fra siden og ned mod bordplanet. Stemmeaggregatet kan justeres op og ned i forhold til hullernes placering i emnerne.

Stemmedybden justeres med indstillings håndtag, som ofte er anbragt på fronten af maskinen. På siden af maskinkonsollen er der monteret linealer, hvorpå der monteres længdestop. Når emnet er placeret på bordplanet op med anslagslineal og med emde stop, startes stemmesekvensen ved at aktiver en fodpedal. Sekvensen er herefter:

1. over- og sidetryk holder emnet på plads
2. stemmeaggregatet forlader endepositionen, der er signalgiver til motor start
3. derefter aktiveres kontakten for stemmedybdestop og returner til udgangsstillingen
4. motoren stopper og holdecylindrene returner

Rækkestemmemaskine

Rækkestemmemaskinens anvendes til stemning af flere huller i karm- og rammekonstruktioner.

Til dørprodukter er det huller til topstykker, bund stykker og sprosseemner.

Til karm og ramme emner stemmes huller til sprosser og poster.

Maskinen kan være bestykket med op til flere stemmeaggregater, her er det produktet som afgør, hvor mange aggregater, der skal være til rådighed. På stemmeaggregaternes værktøjsoptagelse, kan der monteres en eller to mejsler, afhængig af om der skal være enkelt eller dobbelt huller i emnerne. På bordplanet er holdeanordningen monteret.

Holdeanordningen kan bestå af to tryk bom, et som holder emnet ned mod bordplanet og ét som trykker emnet ind mod fast anslagsskinne.

På andre typer kan holdeanordningen være opbygget med cylindre, som holder emnet ned med bordplanet og ind mod fast anslag.

Rækkestemmemaskinen startes ved aktivering af en fodpedal eller start knap på betjenings panelet.

Stemmesekvensen er den samme som ved den horisontale stemmemaskine.

NC/CNC styrede stemmemaskiner

NC-CNC styrede stemmemaskiner anvendes til stemning af huller til karm- og rammekonstruktioner. Stemmemaskinernes funktion kan være forskelligt afhængig af type og fabrikat. De mest anvendte typer er :

 • Hvor bordplanet er en fast del af maskinen og side linealens stop anordning er programmerbar, med hensyn til hullernes længder og deres indbyrdes placering, samt stemmedybden på aggregatet
 • Hvor bordplanet er programmerbar og emnet ligger mod et fast længde anslag
 • Hvor bordplanet er fast og stemmeaggregatet er programmerbar
 • På alle typer er der holdeanordninger som cylindre eller bjælker

bordplan_prg.jpg

bordplan_fast.jpg

Opstilling

Før opstillingen påbegyndes klargøres arbejdspladsen ved:

 • at der er ryddeligt omkring stemmemaskinen
 • at udsugningen og lysforholdet er i orden, så operatørerne har ordentligt udsyn til maskinen og udenoms arealet
 • at stemmeværktøjerne er skarpe og kan opspændes farefrit
 • at maskinen er ren og fri for støv og spåner inden den egentlige opstillingsproces påbegyndes
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, som derved forårsage skade.

Inden prøvekørsel

Mejsel.jpgInden prøvekørsel foretages følgende procedure: 

 • Maskinens hovedafbryder afbrydes
 • Afmonterer evt. påsatte stemmeværktøjer og anbringe værktøjerne i transportkasser eller på anden forsvarlig måde.
 • Stemmeværktøjsholderen gøres ren for støv og spåner
 • Mejsler vælges til opstillingen, vær opmærksom på om mejseldata passer til operationens hul størrelse.
 • Kontroller at mejslerne er skarpe og fri for brud
 • Vær opmærksom på at værktøjet vender rigtig i forhold til omløbsretning og om møtrikkens konus vender ind mod mejslens modsvarende rejfning
 • Ved nogle typer maskiner er der sidestyr til mejselpositionering, her skal man sørge for, at de er efterspændte
 • Indstilling af mejseludsvinget, så det passer til hul størrelse
 • Afbalancering af stemmeaggregatet kan være nødvendigt, afhængig af hvilken mejsel, maskinen tidligere har været opstillet med
 • Indstil stemmeaggregatet til hullets placering - ud /ind ved de vertikale maskiner - og op/ ved de horisontale
 • Indstilling af huldybde ved at justerer bordoplægget op /ned på de vertikale og på de horisontale indstilles dybdekontakten.
 • Indstilling af holdecylinder eller tryk bom, så trykket fordeles jævnt over bearbejdningsområdet, indstil bom/holdecylinderne så de passer til emnetykkelse +6 mm.
 • At afskærmningen er monteret så det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift
 • Opdages der fejl og mangler på stemmemaskinen, afskærmninger og stemmeværktøjer undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages. Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret.
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes.
Fakta
Forkert monterede stemmeværktøjer øger risikoen for skader på værktøj og for at emner eller del deraf kan udslynges og forårsage personskade

Prøvekørsel

bevaeg_stemmeagg.jpgInden du gennemfører en prøvekørsel skal du altid kontrollere:

 • at maskinen er sikret mod adgang til mejsler og andre bevægelige dele
 • at alle aggregater er fastspændt og monteret korrekt.
 • at mejslerne er monteret korrekt og med rigtig omløbsretningen (vær opmærksom på at omløbsmøtrikken vender rigtigt)
 • at mejslerne ikke kommer i kontakt med hverken bordplanet eller holdeaggregater

Drift

Under drift følges følgende procedure:

 • Når emnerne lægges i maskinen skal de holdes ind mod anslagene
 • Vær opmærksom på at emnerne ikke vipper, og at trykket imod landene og anslag bliver ensartet
 • Sørg for at have en støvkost ved maskinen, brug aldrig fingrene til at fjerne spåner med
 • Kontroller altid et emne inden du starter med at bearbejde det. Revner eller lign. indebærer risiko for tilbagekastning af dele af emnet, kasser derfor altid defekte emner, inden de bearbejdes
 • Under drift skal der løbende holdes kontrol med stemmeværktøjernes tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra bearbejdningsprocessen og ved løbende kontrol af de bearbejdede emner
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort.
Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Vedligehold

Generelt skal mejselstemmemaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengøring forlænger maskinens levetid og er af stor betydning for sikkerheden. Maskinen rengøres dagligt for snavs og spåner, således at det ikke påvirker maskinens vitale dele. At området omkring maskinen er ren og fri for støv og spåner er desuden en vigtig sikkerhedsfaktor.

Dette gøres med støvkost eller støvsuger, der må ikke anvendes trykluft til rengøring af maskinen. Ved justering og af- eller på montering af dele på maskinen, skal hovedafbryderen nulstilles og låses - så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet. Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at lejer og bevægelig dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i brugsanvisningen
 • at bremserne kan standse mejslen inden 10 sekunder - afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede og at spændingsfaldudløseren fungerer, aktiver testknappen
Gå til: