Anvendelse

planker_ opskaaret.gif

Multisaven anvendes i træindustrien, til opskæring af plankevarer og tømmer til mindre dimensioner.

Efter ilægning, fremføres emnet ved hjælp af automatisk fremføring

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

sav_abnet

Fremtræk

Multisavens fremtræk der trækker emnerne igennem maskine er udformet som en leddelt kæde.

Når der skal forarbejdes ru træ anvendes der stålkædeled.

Anvendes maskinen til forarbejdning af pladematerialer og forarbejdede massive træemner skal fremtrækkets kædeled være belagt med gummi for at undgå at der kommer trykmærker på emnerne der forarbejdes.

Sideland

Hvis der skal opskæres kantskårne emner er der forrest på maskinen monteret et justerbar sideland som anvendes til styring af emnet igennem maskinen.

Sidelandet indstilles i forhold til emner og klingeboksens indstillinger.

Klingemarkeringer

lasermakering_maskine.jpgPå ilægningssiden kan der være monteret klingemarkeringer, til indikering af klingernes placering. Disse bruges når der opskæres plankevarer med bomkant. 

Enmerne oprettes og placeres i forhold til klingemarkeringerne inden de køres igennem maskinen - alt efter savens konstruktion kan opretningen foregå automatisk eller manuelt.

Det er en fordel at anvende laserlys til markering af kligernes placering, da der kastes der en lysstribe ned på det materiale, som skal forarbejdes hvilket letter ilægningen og opretningen af emner. 

Tilbageslagssikringer og splinfanger

tilbageslagssikring.jpgFor at modstå tilbagekastning, af emner og fraskær fra klingerne, er der ved ilæggersiden monteret tilbageslagssikringer og desuden er der momteret splintfanger.


Tilbageslagssikringen består af en række stållameller, der vipper mens bearbejdningsemnet passerer forbi dem.

Kastes et emne tilbage mens det stadig er over tilbageslagssikringerne skal disse bremse emnet. 

Fakta
Tilbageslagssikringerne og splintfangeren er yderst vigtig for sikkerheden på multisaven. Maskinen må aldrig anvendes før det er kontrolleret at tilbageslagssikringerne og splintfang fungerer korrekt.

Overtryk / tryksko

Overtrykket indstilles i højde efter emnetykkelsen - indstillingen aflæses på en skala.

For at holde emnerne ned mod fremtræksbæltet og undgå oprifter i skærestedet, skal der under klingerne anvendes tryksko. Denne indstilles i forhold til emnerne der bearbejdes.

Trykskoen som anvendes fremstilles i hårdttræ, eller et tilsvarende skærbart materiale, som klingerne kan gennemskære uden at tage skade.

Opstilling klinger

Ved op- og omstilling af skærebredder, kan anvendes forskellige metoderjusterbare_klinger.jpg

 • der kan opstilles direkte på spindlen, med mellemlægsringe mellem klingerne
 • der kan opstilles på en klingebox med mellemsringe mellem klingerne, boxen monteres derefter på klingespindlen
 • der eksisterer typer, hvor spindlen er udformer som et teleskop, på hvert led i teleskopet kan der monteres en klinge, og teleskoperne er styret, så de kan programmeres til givne afstande.
 • der kan monteres en specialspindel hvor hver klingeposition er stilbar

klinger_forskyd.jpg

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt haandtering_klinger_junget.jpg

 • Der skal være opryddet omkring maskinen / maskinanlæget
 • Udsugningen og lysforhold skal være i orden, så operatørerne har ordentligt udsyn til maskinen og arealet omkring denne
 • Savklinger skal være skarpe, der skal anvendes skærefaste handsker under håndtering af disse
 • Spindelringe og flanger skal være originale dele, som er anvist af leverandøren
 • Savklinger, spindelringe og flanger skal inden montering gøres rene for urenheder, og det kontrolleres at de ikke er beskadiget på nogen måder
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, som derved forårsage skade.

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Maskinens hovedafbryder afbrydes og sikres mod aktivering
 • Kontrol af korrekte klingetype
 • Klingerne skal være skarpe og have korrekt stambladstykkelse, klinger med revner må ikke anvendes
 • At klingerne/klingeboksen er monteret korrekt
 • Kontrol af trykskoen
 • Indstilling af korrekt skærehøjde
 • Indstille sidelandet til skæreoperationen
 • Indstille klinge indikeringerne (laserlys eller anden indikator)
 • Indstille fremføringshastigheden så den passer til de klinger, der er monteret og de emner der skal bearbejdes
 • Opdages der fejl og mangler på saven, eller savklingerne undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
Fakta
Kontroller altid at tilbageslagssikringen virker - når du trykker den ned med hånden og slipper, skal den automatisk vippe tilbage til sin udgangsstilling. Husk at kontrollere tilbageslagssikringerne både foroven og forneden på saven.

Kontroller endvidere at splintfanget, der skal fange evt. udslyngede splinet, er intakt. Er det ikke tilfælde udbedres fejlen inden prøvekørsel foretages.

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at overtrykket er indstillet i korrekt højde
 • at sidelandet er indstillet og fastspændt
 • at klingen ikke kommer i kontakt med multisavens afskærmning
 • at emnerne kan passerer igennem maskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Under drift følges følgende procedure:

 • Træet skal ligge rigtigt, normalt med retsiden op, så det ligger stabilt og ikke vipper under bearbejdningen
 • Under drift skal der løbende holdes kontrol med klingernes tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra multisaven og ved løbende kontrol af skårne emner
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort
Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

Vedligehold

Generelt skal multisave altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse savklingerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til klingerne inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
 • at fremføringskæde og tilbgaeslagssikring regelmæssigt renses (brug kun produkter der ikke indeholder syre og som ikke er "fedtede")
Gå til: