Multisav

Multisaven er konstrueret til opskæring af plankevarer og tømmer til mindre dimensioner.

Multisaven er kendetegnet ved, at der kan monteres flere klinger på bearbejdningsspindlen.

Multisaven er en maskine, hvor arbejdsemnet efter ilægning, fremføres ved hjælp af automatisk fremføring. weining_multisav .jpg

Montering af multisav

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Multisave kan placeres på maskinsko, som sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning – Konstruktion

Fremføringssystem

fremfoeringsbaad_forsaenkning.jpgEmnerne fremføres automatisk fra ilægningssiden, og gennem maskinen til fratagningssiden, ved et fremføringsbælte placeret på maskinenes underdel. Emnerne holdes ned mod fremføringsbæltet af trykruller og tryksko. 


Fremføringsbæltet er en kraftigt oprillet leddelt stålkæde, der er tvangsstyret i begge sider. Der hvor klingerne skal skære igennem emnerne, er der en nedadgående kurve i fremføringsbæltet så klingerne ikke kommer i kontakt med tvangsstyringen eller fremføringsbæltet. Nogle typer kan udføres med en gummibelægning på kædeledene, som er mere skånsomt mod pladematerialer og bearbejdede overflader

Fremføringshastigheden kan justeres fra 6 til ca. 50 m. pr. min.

Ilægning foretages normalt manuelt men der kan monteres ilægge- og fratagningssystemer

Tilbageslagssikring

tilbageslagssikring_weinig.jpgForrest i maskinen er placeret en tilbageslagssikring. Sikringen skal virke både nedefra og fra oven, samtidig skal den være leddelt og udformet således, at træet ikke kan slynges tilbage mod operatøren. Efter tilbageslagssikringen skal der være monteret en splintfanger. Denne skal også være leddelt og åbningerne mellem leddene skal overlappe tilbageslagssikringens åbninger.

Trykruller og tryksko

klinger_trykfod.jpgEfter tilbageslagssikringerne er trykrullerne monteret. Der er trykruller både foran og efter klingespindlen, som holder emnerne nede mod fremtræksbæltet. Umiddelbart før og efter klingespindlen, er der på de fleste typer monteret tryksko, som holder træet ned mod fremtrækket

På nogle multisave er trykskoen konstrueret så den er monteret omkring bearbejdningsspindlen.

trykenheder.jpg

Bearbejdningsspindel /-spindler

De fleste multisave er udstyret med én lang spindel op til 600 mm og en diameter på 60 til 80 mm

klinger_paspindel_junget

På spindlen monteres klingerne, enten direkte på spindlen eller på en boks 

klinger_stoettespindel.jpg

Som ekstra udstyr, kan der monteres en specialspindel, hvor snitbredder kan justeres uden klingeskift 

Større typer multisave er indrettet med støttelejer for at opnå stabilitet i skæreprocessen 

to_bearbejdningsspindler.jpg 

Andre multisav typer er udstyret med to bearbejdningsspindler, en spindel som skærer halvt igennem fra neden og en spindel der skærer den resterende del fra oven 

markering af klinge placering

Ved skæring og opretning af plankevarer med bomkant, kan der ved ilæggersiden monteres indikeringer for klingens placering Til opretning af ikke kantskårne materialer kan der også anvendes laserlys til markering af savklingernes placering
lasermakering.jpg

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Afskærmning af klinger og klingespindel, skal være omgivet af en lukket afskærmning. På afskærmningen skal der være monteret en sikkerhedsafbryder, som stopper og bremser rotationen på klingespindlen. Afskærmningen skal forhindre, at du eller andre, kan komme i kontakt med savklingerne, når maskinen er startet.

Sugestudsen skal være udformet med en bøjning eller den skal være forsynes med et gitter, så der ikke er fri adgang til klingerne via denne.

Fakta
I tilfælde, hvor maskinen ikke er indbygget i støjkabine, skal afskærmning omkring savklingerne være indrettet således at de ikke kan åbnes eller fjernes, før værktøjet står helt stille.

Læs mere om generelle principper om afskærmninger

Værktøj, værktøjsdele, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Adgangen til motor og transmission skal sikres med fast afskærmning, der kun kan fjernes ved brug af værktøj. Ellers skal adgangen være sikret med en elektrisk lås der ikke kan åbnes før alle bevægelige dele står helt stille. På en multisav forstås de bevægelige dele som fremføringssystemet. Dette skal være afskærmet således, at der ikke er mulighed for klemningsfare både ved ilægnings- og fratagningssiden

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generel arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremser

Multisaven skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning

Multivsave skal være forsynet med nødstop.

Fakta
Multisave skal være forsynet med bremse, hvis spindlen med påmonterede klinger ikke standser senest 10 sekunder efter, at der er afbrudt for maskinen.
Gå til: