Anvendelse

Stationær overfræseren anvendes indenfor møbelindustrien, til fremstilling noter, false, huller og profiler, både lineær og i kontur efter en skabelon.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Omdrejningstal

freser_omdr.jpgOmdrejningstallet kan være fra 12000 til 32000 omdrejninger per minut. Omdrejningstallet er bestemt af værktøjet, samt det monterede værktøjs diameter.

Transmission

omformer.jpgNogle typer anvender removerførsel fra motor til fræsespindlen. Andre typer anvender frekvensstyret motor eller periodeomformer, for at komme op på de høje omdrejningstal. 

Motor op og ned

motor_op_ned.jpgMotor og værktøjsspindlen hæves og sænkes manuelt ved en fodpedal med udveksling gennem maskinsengen. Når motoren er i den øverste position kan den fastlåses. På nogle typer overfræsere er motor og spindel funktion indrettet med en luftcylinder, som styres fra en pneumatisk fodpedal

Fræsedybde

Dybdeindstillingen kan indstilles på et revolverhoved der kan drejes rundt til forskellige fræsedybder. Der er mulighed for at finindstille hver position på revolverhovedet. Revolverhovedets funktion anvendes eksempel vis, når der skal fræses meget af i dybden, her kan revolverhovedet indstilles til at fræse lidt ad gangen.

Bordplan og anslagslineal

Bordplanet kan indstilles i højde afhængig af hvor tykke emner eller hvor tyk skabelonen er, indstillingen kan fastlåses i alle stillinger. På bordplanen kan der fastspændes en anslagslineal til at før emnet op ad under forarbejdningen

Kopistift

Kopistiften som er monteret i midten af bordplanet, benyttes til at følge skabelonens eller negativets linier på oversiden af bordplanen. Kopistiften kan fastlåses i alle højder, så den passer til den skabelon, som anvendes. Kopistiften fås med førerstift i begge ender, diameteren varierer mellem 1 og 20 mm. Ud over 20 mm anvendes løse føringer, som kan monteres på kopistiften.

Skabelon

snitbillede.jpgMange af operationerne på overfræseren bliver udført ved, at emnet fastholdes i en skabelon. Skabelonen bestemmer den facon, som emnet bliver forarbejdet til. Skabelonen bliver styret af kopistiften, som er monteret i bordplanen. 

Fakta
Skabelon skal generelt altid anvendes når et emnes størrelse eller form gør at der er risiko for, at operatørens fingre/hænder utilsigtet kan komme i kontakt med det roterende værktøj.
Skabelonen udformes med håndtag eller lignende, således at arbejdet kan udføres med fingre/hænder i sikker afstand fra det roterende værktøj. Emnet der bearbejdes fastgøres mekanisk.

Størrelsen og vægten af skabelonen er i høj grad bestemmende for emnets overfladekvalitet samt for operatørens sikkerhed. Er skabelonen for lille og for let, opstår der rystelser/vibrationer, som forplanter sig til emnet og giver derfor dårlig overflade. Samtidig opstår der risiko for, at skabelonen bliver trukket med af værktøjet, med risiko for operatøren.

Skabeloner skal derfor altid være tunge og stabile, så der kan opnås en jævn og stabil fremføring, samt et godt anlæg mod land eller kopistift. Det er altid en god ide at forsyne skabelonen med håndtag, da det giver operatøren et sikkert greb om skabelonen.

Som materiale kan anvendes en krydslimet plade, der er formstabil og med stor slidstyrke. Det er ofte tilstrækkelig at have en krydslimet plade i bunden af skabelonen, der hvor skabelonen skal have kontakt med kopistiften. Det anbefales at anvende en plade med en tykkelse på mindst 10 mm. Resten af skabelonen kan bestå af for eksempel MDF plade.

Til fastholdelse af emnerne i skabelonen anvendes en kombination af fastmonterende stop og forskellige spændanordninger afhængig af emnet der bearbejdes. For yderligere at mindske risikoen for at emnerne skrider under bearbejdningsprocessen, kan der med fordel limes groft sandpapir eller et lignende materiale på skabelonen, så emnet fastholdes mod dette.

skabelon.jpg

Fakta
Når der anvendes skabelon skal emnerne altid kunne fastholdes sikkert i denne under hele bearbejdningsprocessen.

Patroner

patron.jpgTil montering af ét skærs bor anvendes excenter patroner. Patronerne kan fås i forskellige størrelser afhængig af, hvor stort bor der anvendes. Patronerne har et nummer der angiver hvor meget værktøjets optag er forskudt fra centrum i mm. 


Når der anvendes excenterpatroner skal disse afvejes med værktøjet monteret inden de tages i brug.

Til montering af dobbeltskærs bor eller fræseværktøjer anvendes centerpatron eller patroner med klembøsninger. 

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Monterer værktøjet på bearbejdningsspindlen
 • Indstilling af bordplanen i højde
 • Indstilling af revolverhovedet til dybdefræsning
 • Indstilling af sideanslag
 • Montering af afskærmning omkring værktøjet
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Kontroller at nødstoppet virker, afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • Opdages der fejl og mangler på overfræseren, undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
Fakta
Ved værktøjsskift skal der altid anvendes handsker.

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere at:

 • at udsugningsanlægget er startet og at det har tilstrækkelig effekt
 • bordplanet er indstillet i korrekt højde
 • sideanslaget er indstillet og fastspændt
 • ved anvendelse af skabelon kontrolleres emnets fastspænding
 • kopistiften er indstillet og fastspændt
 • afskærmningen er monteret og indstillet til korrekt tykkelse, max. 6 mm over emnetykkelsen
 • værktøjet kan drejes let rundt, uden berøring af nogen maskindele
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Under drift gælder følgende:

 • Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det, kasser altid defekte emner
 • Under drift holdes der løbende kontrol med værktøjets og evt. skabelonens tilstand
 • Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort

Vedligeholdelse

Generelt skal altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. Generelt skal overfræsere altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse værktøjet senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til værktøjet inden det står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: