Anvendelse

Sinkemaskinen anvendes til hjørne samlingssystemer af skuffer og korpusdele, indenfor møbelindustrien. sinke_eks.jpg

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Sinkemaskinen kan enten fremstille enkeltdele (tap eller slids) eller begge dele i én arbejdsgang. Derudover kan maskinerne bearbejde en højre og en venstre side i én arbejdsgang.

Ved den manuelle sinkemaskine bevæges motoren med sinkefræser sideværts, ud og ind efter en skabelon.

Der kan monteres forskellige skabeloner på maskinen, afhængig af sinkeafstanden der skal anvendes.

Emnerne, som skal sinkes f.eks. skuffeemner spændes op i maskinen ved, at stille sideskuffen lodret mod sideanslag og mod emnestop.
Derefter indsættes forskuffen vandret mod sideanslag og op mod sideskuffen. omeg f11 _ junget_close.jpgStramheden på sinkerne kan justeres, ved at indstille på sinketungerne eller indstille den koniske føringsstift op/ned. Motoren er forbundet med arbejdsspindelen ved hjælp af remtræk. Transmissionen mellem motor og arbejdsspindel forøger omdrejningstallet til mellem 16500 og 24000 omdrejninger per minut alt efter model og fabrikat.

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
 • Det kontrolleres at værktøj / værktøjerne er skarpe
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Det kontrolleres at sinkefræseren passer til opgaven der skal udføres
 • Det kontrolleres at sinkefræseren er skarp
 • Højden Indstilles på sinkefræseren
 • Holdecylindrene indstilles til max. 6 mm over emnetykkelsen
 • Sideanslagene indstilles til arbejdsopgaven
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Opdages der fejl og mangler på sinkefræseren undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret

Prøvekørsel

omeg f11Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollerer at :

 • alle afskærmninger er monteret korrekt
 • sinkefræseren er indstillet i korrekt højde
 • sideanslagene er indstillet korrekt og forsvarlig fastspændt
 • sinkefræseren ikke kommer i kontakt med maskinens afskærmning når den er i drift
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Under drift følges følgende procedure:

 • Vær opmærksom på at emnerne ikke vipper, og at emnerne ligger an mod sideanslagene
 • Kontroller altid råtræet inden du starter med at sinke, kasser altid defekte emner, inden de sinkes
 • Under drift skal der løbende holdes kontrol med sinkefræseren tilstand ved løbende kontrol af sinkede emner
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort
Fakta
Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift

omeg f8 _ junget.jpg

Vedligehold

Generelt skal sinkemaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremsen kan standse værktøjet / værktøjerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til værktøjet inden det / de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: