Anvendelse

tapper.jpgStoletapperen anvendes indenfor møbelindustrien, til fremstilling af tapper til eksempelvis stole-, ramme- og sokkelkonstruktioner.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Stoletappemaskinen kan fremstille cirkulære og afrundede rektangulære tapper med trinløs smigindstilling. Motorophængets bevægelse kan indstilles, så tap længde og tykkelse passer til de modsvarende huller

Bordplanerne kan indstilles i højen og sideværts og de kan drejes i grader fra – 15° til +15° og kippes fra -5° til +20 °.

På bordplanerne kan der monteres sideanslag, som er drejbar op til 45° og sideværts indstillelig. Sideanslaget anvendes til placering samt vinkelindstilling af tappen.

Opstilling

indstilling tapbord.jpg

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade

Inden prøvekørsel

inden_proeve.jpgInden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Monterer værktøjet på bearbejdningsspindlen
 • Indstilling af bordplanerne til operationen
 • Indstilling af tap længde og tykkelse
 • Indstilling af sideanslag
 • Indstilling af holdecylindrene max 6 mm over emnetykkelsen
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Kontroller at nødstoppet virker, afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • Opdages der fejl og mangler på stoletapperen, undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret

arbejdshandsker.jpg

Fakta
Ved værktøjsskift skal der altid anvendes handsker.

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at udsugningsanlægget er startet og at det har tilstrækkelig effekt
 • at bordplanerne er indstillet i korrekt højde
 • at sideanslaget er indstillet og fastspændt
 • at holdecylindrene er indstillet til korrekt tykkelse, max. 6 mm over emnetykkelsen
 • at afskærmninger er monteret og justeret korrekt i forhold til den givne opgave
 • at værktøjet kan drejes let rundt, uden berøring af nogen maskindele
 • Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.

afskaermning.jpg

Fakta
Vær særlig opmærksom på at beklædningsgenstande ikke kan være medvirkende årsag til, at der kan opstå ulykker

Drift

Under drift gælder følgende:

 • Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det, kasser altid defekte emner
 • Under drift holdes der løbende kontrol med værktøjets tilstand
 • Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort

Vedligehold

Generelt skal stoletappermaskiner altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i maskinens brugsanvisning.

En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden, samtidig forlænges maskinens levetid og der bliver færre maskinhavarier.
Maskinen bør dagligt rengøres for støv og spåner ved støvsugning. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring af maskinen.

Ved reparationer og vedligeholdelse skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • Nødstop afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • At lejer og bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i brugsanvisningen
 • At bremserne kan standse fræsespindlen inden 10 sekunder - eller at det ikke er muligt at komme i kontakt med værktøjet inden det står helt stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • At de elektroniske forbindelser er ubeskadigede og at spændingsfaldudløseren fungerer, aktiver testknappen
Gå til: