Anvendelse

bredde_tykkelse.jpgTykkelseshøvlen anvendes til høvling i tykkelser og bredder af træmaterialer. Fremføringen foregår mekanisk fra ilæggersiden, gennem maskinen til fratagersiden. 

Tykkelseshøvlen anvendes både indenfor møbel og bygningsindustrien.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

tykkelseshovl_anv.jpg Tykkelseshøvle med fast bordplan og justerbar bearbejdningsenhed, anvendes i forbindelse andre maskiner og/eller med rullebane systemer foran og bagved tykkelseshøvlen.

Normalt er tykkelseshøvle er konstrueret sådan, at bordplanet er indstillelig i højde og bearbejdningsenheden er fast.

Indstillingen af bearbejdningshøjden kan foretages manuelt eller mekanisk og aflæsningen kan ske på en skala.
På nyere høvle er det ofte et digitalur som viser målene i millimeter og tiendedel millimeter Tykkelseshøvle med indbyggede undervalser i bordplanet, anvendes hvor der høvles brede emner eller ikke tørt træ. Undervalserne er med til at lette fremføringen af emnerne.

Fakta
Typisk kan der afhøvles op til maksimalt 5mm ved hver bearbejdning og der skal som regel fjernes mindst 1 mm for at undgå trykmærker fra fremføringsvalserne.

Tilbageslagssikring

Tilbageslagssikringen består af en række lameller med modhager. Lamellerne kan vippe op, når emnet transporteres frem i høvlen. Hvis emnet bliver slynget tilbage, vipper de ned og låser emnet fast, så det ikke bliver slynget ud mod operatøren tilbageslagssikring.jpg

Fakta
Tilbageslagssikringen er yderst vigtig for sikkerheden på tykkelseshøvlen. Maskinen må aldrig under nogen omstændigheder anvendes, hvis tilbageslagssikringen ikke fungerer korrekt.

Det frarådes ligeledes kraftigt at høvle flere emner med stort tykkelses forskel på samme tid (mere end 2 mm). Gøres dette er der væsentlig forøget risiko for at det tyndeste emne kastes tilbage mod operatøren, uden at tilbageslagssikringen kan fange dette

Fremføring af emner

Hvis fremføringsvalsen foran rundkutteren ikke er leddelt, kan der kun køres to emner igennem maskinen ad gangen, en i hver side.

Fakta
Hvis der indføres emner over hele bredden er der stor risiko for, at de tyndeste emner bliver trukket op i rundkutteren og slynges tilbage mod operatøren.

Opstilling

rundkutter.jpg

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Kontroller at rundkutteren let kan drejes rundt, uden berøring af nogen maskindele
 • Indstil bordplanet til ønsket tykkelse
 • Kontroller at tilbageslagssikringen, har fri bevægelighed (ellers er den virkningsløs).
 • Når indstillingen er afsluttet sikres at bordplanet er fastlåst
 • Opdages der fejl og mangler på høvlen, undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret

Skift af knive

ru_side_op.jpgSkift af knive er afhængig af den kuttertype der er monteret på maskinen, men overordnet kan processen beskrives som følger:

 • rengør kutteren udvendig med rensevæske
 • knivene løsnes og udtages alt efter type, husk at fiksere og overdække kutteren så risikoen for en skade minimeres
 • rengør kutter, kiler samt bolte - hvis kutteren er med vendeskærsplatter renses platter og kutter.
 • isæt knive alt efter kuttertype
 • fastgør knivene - er kutterne af typen med fjeder, kile og bolte så spænd boltene fra midten og ud til hver side. Husk fiksering af kutteren.
Fakta
Ved håndtering og transport af knive og kuttere benyttes skærefaste handsker
Husk at nøjagtig monterede knive er af stor betydning .

Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte, møtrikker og pinolskruer, som derved forårsage skade.

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at udsugningsanlægget er startet
 • at bordplanet er indstillet i korrekt højde
 • at fremføringshastigheden er tilpasset, træsort, emnebredde og –afhøvlingsmængde

Drift

Under drift følges følgende procedure:

 • Træet skal ligge med den afrettede flade mod bordplanet
 • Kontroller altid træet inden du starter med at høvle det. Revner, fremmedlegemer og lign. indebærer risiko for tilbagekastning. Kasser derfor altid defekte emner, inden de høvles
 • Stå altid ved siden af emnet når det køres gennem maskinen
 • Under drift skal der løbende holdes kontrol med tykkelseshøvlens tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra høvlen og ved løbende kontrol af høvlede emner
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort

ru_side_op.jpg

Fakta
Kik aldrig ind i maskinen når denne er i drift - da der altid er risiko for udkastning af splinter og lign.

Vedligehold

Generelt skal tykkelseshøvle altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning. Ugentlig smøres fremtræksvalsernes transportkæde og månedligt kæden der hæver bordet op og ned
 • at gummivalser og tilbageslagssikring regelmæssigt renses (brug kun produkter der ikke indeholder syre og som ikke er "fedtede")
 • at motorrummet er fri for spåner
 • at bremserne kan standse kutteren 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til kutteren inden den står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: