Bore-og stemmeværktøj

I dette afsnit beskrives de i træ- og møbelindustrien mest anvendte bore- og stemmeværktøjer

Enkeltskærsbor for ekscenterpatron

En stor del af overfræserens værktøj opspændes i en såkaldt patron, der kan forekomme både som center- og ekscenterpatron. Ved ekscenterpatronen, der kun anvendes til enkeltskærsbor, er opspændingshullet for værktøjet forrykket ud fra patronens center. Hullets forskydning fra centrum er angivet som et nummer på patronen. Der anvendes to forskellige patrontyper her i landet, henholdsvis et dansk og et tysk system:
  • I det tyske system angiver patronnummeret radiusudsvinget i mm, f.eks. ved tysk patron nr. 5 er hullets center forrykket 5 mm i forhold til patronens center, hvilket giver en cirkeltegning fra centrum af boret på 10 mm.
  • I det danske system angiver patronnummeret diameterudsvinget. Patronnummer 10 i det danske system svarer derfor til patronnummer 5 i det tyske.
På patronen boret monteres i er angivet punkter med 0°-30°-50°, hvor 0° er en markering af en linie, der løber fra patronens center gennem hullets center til patronens yderkant. I forhold hertil er angivet 30° og 50°, hvorimellem værktøjets skær skal anbringes.

Stilles værktøjsskæret ved 30° markeringen giver det den største skærecirkel mens en placering af skæret ved 50° mærket vil give den mindste skærecirkel.

Dette betyder, at det samme værktøj kan indstilles til forskellige skærecirkler. Værktøjsskæret skal indstilles sådan, at skæret er inden for 30 - 50° markeringen. Hvis skæret anbringes ved 0° resulterer det i, at værktøjets ryg klemmer mod emnet og brænder træet. Hvis skæret anbringes over 50°, vil værktøjet hugge i træet uden at skære. Patronens excentricitet og borets størrelse skal være i overensstemmelse med hinanden; sammenhængen kan aflæses i en tabel, der følger med maskinen.

På enkelte patroner er foruden de føromtalte benævnelser angivet to tal, f.eks. 14-17 eller 7-10. Disse tal angiver, at bor af denne størrelse kan anvendes til den pågældende ekscenterpatron.

Er boret, der anvendes, for stort i forhold til patronens excentricitet, vil det medføre, at borets ryg ikke går fri af træet. Herved opstår der svidning af både bor og træ.
Fakta
Er boret for lille i forhold til patronens excentricitet, bliver rygvinklen for stor, og der er risiko for, at boret knækker.

Afvejning af værktøj

Ved de store hastigheder, overfræseren arbejder med, må værktøjet, efter montering i patronen, nøje afvejes før patronen monteres i maskinens motor.

Afbalanceringen kan foregå på forskellige måder
  • ved at montere patronen i en afvejningsrulle, som placeres på en plan glasplade
  • eller på et specielt afvejningsapparat. Afvejningsrullen skal blive liggende, uanset hvordan den placeres. Drejer den rundt til et bestemt punkt, før den kommer i ro, vil den underliggende side være for tung
På siden af patronen er monteret små justerbare afvejeklodser/vægte, som kan flyttes rundt om patronens periferi.

Afvejeklodserne / vægtene justeres, og der foretages en ny kontrol af balancen.

Dette må gentages, indtil afvejningsrullen bliver liggende, uanset hvilken stilling den placeres i.
Fakta
Er værktøjet ikke i balance er der risiko for maskinhavari, og i værste fald kan der ske brud på værktøjet, hvilket vil indebære en stor risiko for operatøren

Slibning af enkeltskærsbor

Slibning af enkeltskærs overfræserbor kan ske på selve overfræseren eller på en stationær slibemaskine. Slibning af boret må kun ske indvendig i borets spånkanal. Spånkanalens hulslibning skal have en jævn runding, da ujævnheder forårsager dårlig afkastning af spåner.

Æggens kilevinkel er afhængig af, hvilket materiale der skal bearbejdes. Anvendes boret til forskelligartet fræsearbejde og materialer, vil en kilevinkel på mellem 25-30° være passende.

Slibning af bundskæret skal foretages med omhu for at opnå en jævn og glat bund under fræsning. Er centrum af bundskæret for dyb, vil der fremkomme ujævn bund.

Centrum af bundskæret skal ligge ca. 4-8 ° tilbage. Bundskæret skal slibes vinkelret på de første ca. 2- 3 mm, således at det kun er de første 2- 3 mm, som udformer arbejdet. På kantskæret kan slibes forskellige profiler, hvis boret skal anvendes til at profilere et emne. Det gælder både ved indvendig og udvendig fræsning.

Slibning af faste værktøjer foregår kun på den stationære slibemaskine. Faste profilværktøjer slibes kun på stødet.

For at opnå det bedste resultat anvendes der en slibeskive af enten diamant til HW-skær eller borazonskive til HL- værktøjer

Langhulsbor

Langhulsbor findes med både et skær og med dobbeltskær. Borene er uden decideret centerspids og kan anvendes til både hel- og halvautomatiske langhulsboremaskiner. Borene kan bruges til boring af både dyvelhuller og langhuller.

Slibning

Langhusbor må kun slibes indvendig og i enden. Boret har ingen centerspids og skal skære lige meget med begge skær.

Derfor er det nødvendigt at slibe langhulsbor på en stationær slibemaskine. Borene må aldrig slibes udvendigt.

Pendulbor

Pendulbor er et dobbeltskærsbor, der er beregnet til anvendelse i hel og halvautomatiske langhulsboremaskiner.
Værktøjet har ingen centerspids, hvorfor det kun kan skære hvis det bevæges sideværts samtidig med det føres frem.
Pendulbor kan derfor ikke kan anvendes til boring af dyvelhuller.

Slibning

Pendulbor slibes kun i enden og med specialudformet slibeskive. Borene må aldrig slibes udvendigt.

Dyvelbor

Dyvelbor bruges som navnet angiver til at bore dyvelhuller. Borene findes i forskellige udførelser alt efter anvendelse
  • med centerspids og forskær til afbrudte huller
  • med centerspids og dobbeltfas til gennemgående huller
  • som spidsvinklet til gennemgående huller
Borene fremstilles med både højre- og venstreløb

Slibning

Dyvelbor slibes kun i enden og må aldrig slibes udvendigt. Boret har en centerspids og to skær i borets periferi. For at boret ikke skal løbe i hullet, er det vigtigt, at centerspidsen er helt centreret. Dyvelbor slibes bedst på en stationær slibemaskine.

Mejsler

Mejsler fås med såvel enkelt som dobbeltskær, samt med og uden udnakkeskær. På værktøjerne er ofte angivet mål på minimum og maksimum udsving, tykkelsen på mejslen, samt den maksimale stemmedybde.

Slibning

Mejslen slibes kun under foden. Uddybningen af spånrummet kan være nødvendig ved gentagne slibninger. Af hensyn til nøjagtigheden bør slibningen foregå på en stationær slibemaskine

Sinkeværktøj

Værktøjet der anvendes til sinkning er et enkel- eller dobbeltskærsbor. Det kan være lige eller konisk alt efter sinketype.

Slibning

Slibning af sinke og gratfræsere foretages på en stationær slibemaskine. Slibningen må kun foretages indvendig i sinkefræserens spånkanal, således at fræserens udvendige koniske form bevares.
Gå til: